Leefbaarheid

PvdA Vlaardingen:
• treedt op tegen bestaande overlast en zet in op preventie
• gaat voor een buurt, die schoon, heel en veilig is
• de gemeente kan het niet alleen, een schoner Vlaardingen begint bij jezelf!Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt. Bewoners willen het idee hebben dat de buurt ‘van hen’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren. Kort gezegd omvat leefbaarheid alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, de verschillende voorzieningen en de zorg.

Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners,  ondernemers en instellingen  samen. Wij willen iedereen verbinden om samen te komen tot een plan waarin aandacht is voor al deze facetten, en dat is toegesneden op de specifieke situatie in de buurt. Initiatieven van bewoners worden hartelijk tegemoet getreden door de overheid, die deze initiatieven maximaal ondersteunt en faciliteert.

Bij leefbaarheid hoort veiligheid. Immers, recht en veiligheid beginnen dichtbij huis. Een veilige omgeving is een zaak voor iedereen. Als iemand zich onveilig voelt heeft hij of zij in de regel geen behoefte aan een debat over saamhorigheid. Je niet veilig voelen staat dat immers in de weg. Daarom is (sociale) veiligheid voor de PvdA een speerpunt. Die veiligheid bevorderen wij door een goede samenwerking  tussen gemeente, politie, justitie en vele andere partijen op touw te zetten. Het doel daarvan is om de veiligheid zowel in de praktijk, dus feitelijk, als gevoelsmatig te verbeteren. Samen zorgen wij ervoor dat onze leefomgeving veiliger wordt.

De PvdA Vlaardingen:
treedt op tegen bestaande overlast en zet in op preventie
·         De wijkagent is iemand die zichtbaar is en zichtbaar optreedt. Van handhaving gaat een preventieve werking uit.
·         Overlast wordt aangepakt; niet alleen door stevige handhaving, maar ook met zorg en ondersteuning.
·         Wij vinden preventie van het grootste belang. Preventie heeft betrekking op fysieke zaken (politiekeurmerk wonen en een goede inrichting van de buitenruimte)  en speelt daarnaast ook een belangrijke rol in het jeugd- en gezondheidsbeleid.
·         We zorgen voor voldoende speelplaatsen en trapveldjes in Vlaardingen.

gaat voor een buurt, die schoon, heel en veilig is
·         Wij willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. We beheren  onze openbare ruimte vanuit de principes schoon, heel, veilig, aantrekkelijkheid, kwaliteit en eenvoud.
·         Hierbij zetten wij de inzet van de medewerkers van Toezicht en Handhaving (de lichtblauwe brigade) voort.

de gemeente kan het niet alleen: een schoner en veiliger Vlaardingen begint bij jezelf
·         We spreken elkaar aan bij het gooien van rotzooi op straat dat leidt tot zwerfafval.
·         We willen adoptie van vuilcontainers door buurtbewoners in gang zetten; dit naar het voorbeeld van Rotterdam. Hier blijkt dat straten waar adoptiecontainers staan, schoner zijn en blijven.
·         Wij zetten in op de inbreng van wijkbewoners zelf. Buurtpreventie, buurtvaders, deelnemers aan projecten als ‘Waaks’ en fietsende burgers met herkenbare hesjes en kleding houden een oogje in het zeil en staan in rechtstreeks in contact met de politie. De gemeente moet  hier regie over voeren. Bewoners mogen corrigeren en aanspreken,  maar de overheid treedt op en bestraft.

ondersteunt het initiatief "Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o."
·         De PvdA Vlaardingen vindt een goede luchtkwaliteit voor heel Vlaardingen van groot belang. De Marathonweg speelt daarbij een belangrijke rol. Een groep bewoners is, samen met de gemeente, bezig met plannen maken voor de toekomst. De PvdA ondersteunt deze initiatieven. Van belang is dat de plannen financieel realistisch zijn, dan wel uitgevoerd kunnen worden en dat er geen extra barrière tussen de Westwijk en de rest van de stad ontstaat. 
Het realiseren van een ontsluiting via geschakelde rotondes (ook wel hondenbotten genoemd) bij de landtunnel naar en van de Blankenburgtunnel kan hierbij een goede oplossing zijn.


Doe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.