Armoedebestrijding en Bestaanszekerheid

PvdA Vlaardingen:
• laat geen kind opgroeien in armoede!
• bestrijdt armoede door vroegtijdige schuldenaanpak
• realiseert dat iedereen weet waar hij/zij recht op heeftArmoede leidt tot een sociaal isolement. De stijgingen van de woonlasten en zorgkosten zorgen voor een sterke toename  van het aantal  aanvragen  voor schuldhulpverlening.  Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat meer dan 12% van de kinderen in Vlaardingen opgroeit in armoede.  Dit is één op de acht kinderen! Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is kan je niet deelnemen  aan de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje.

Schulden leiden in de regel tot meer schulden. Je hebt immers inkomen nodig om je schulden te kunnen betalen en vaak was het wegvallen van inkomen de oorzaak voor het ontstaan van schulden. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken. Gezinnen en andere mensen met problematische schulden helpen  we zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen, maar wel zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk. Verder zijn jongeren die voor het eerst zelfstandig wonen een risicogroep.

De PvdA Vlaardingen:
laat geen kind opgroeien in armoede
·         Vlaardingen dient een armoedebeleid te voeren met specifieke aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Elk kind moet mee kunnen doen: met sport, de schoolreis, cultuur, verjaardagen, goede kleding.  Om deze kinderen te bereiken wordt samengewerkt met organisaties  zoals het Jeugdcultuurfonds  en Jarige Job, het onderwijs, de wijkteams en het welzijnswerk. Indien noodzakelijk dient er een schoolontbijt te worden aangeboden. Ook zijn er kinderpakketten voor alle kinderen die opgroeien in armoede.
·         Maar om kinderen niet in armoede op te laten groeien is niet alleen ondersteuning voor het kind noodzakelijk, maar een integrale aanpak voor het hele gezin. Immers, een pleister plakken helpt even maar verandert niets aan chronische armoede in de thuissituatie. Hierbij gaat het om maatwerk. Geen situatie is hetzelfde en de oorzaak van de armoede is heel divers. Dus als je ingrijpt moet er voor het gehele gezin perspectief zijn, liefst met werk, met coaching enzovoorts.
·         Kinderen mogen nooit de dupe worden van ouders die schulden hebben. Ook niet als deze ouders hardleers zijn en ondanks hulp toch weer schulden aangaan.
·         Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid, met een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum.

bestrijdt armoede door vroegtijdige schuldenaanpak
·         In ons armoedebeleid is aandacht voor werkende armen, stapelaars van inkomens,  ZZP’ers, die sterk wisselende inkomsten  hebben,  arme ouderen en alleenstaanden.
·         Wij richten voor mensen met problematische schulden een ‘revolving fund’ in, een fonds om hun schulden in onder te brengen en betaalregelingen met schuldeisers te treffen. Dat doen we zonder de verantwoordelijkheid bij degene die schulden heeft weg te nemen. Mensen blijven eigenaar van hun schuld en krijgen begeleiding en training in het beheren van hun financiën. Hiermee wordt weer perspectief geboden om te kunnen werken aan de toekomst. Het revolving fund is niet bedoeld voor mensen met problematische schulden maar is ervoor bedoeld dat mensen niet in problematische schulden komen. Het is een preventieve maatregel bij het begin van schuld.

realiseert dat iedereen weet waar hij/zij recht op heeft
·         De PvdA Vlaardingen zorgt dat alle informatie over extra (financiële) regelingen goed beschikbaar is. Zo is duidelijk op welke financiële ondersteuning je recht hebt.


Doe mee!

De PvdA staat voor een solidaire Vlaardingse samenleving. Een stad waar niemand aan de kant hoeft te staan of aan zijn lot wordt overgelaten. Een stad waar iedereen kan rekenen op steun als het tegenzit en op de zorg wanneer men het op eigen kracht niet redt.