Statuten en huishoudelijk reglementen PvdA
Begrippenlijst

Bijlage van begrippen die in de statuten of reglementen van de partij worden gebruikt
(Alfabetische) lijst van niet geplaatste kandidaten | De lijst van kandidaten die beschikbaar zijn voor
een kandidatenlijst of de verkiezing in een enkelvoudige of meervoudige functie waarvoor een voordracht
bestaat, en waarbij de betreffende kandidaten niet geplaatst zijn op de ontwerpkandidatenlijst of op de voordracht. De
kandidaten op deze lijst van niet geplaatste kandidaten zijn beschikbaar voor de definitieve keuze door de bevoegde
vergadering. De lijst vervalt als de kandidatenlijst is vastgesteld of de vacante functies zijn vervuld. Het is gebruikelijk
deze niet geplaatste kandidaten te presenteren in alfabetische volgorde (op achternaam).
Aanvullende contributie | Een extra contributie die gevraagd wordt aan een lid dat een functie bekleedt
die hij direct of indirect aan de partij te danken heeft. Een dergelijke extra contributie is in hoogte
gekoppeld aan het inkomen dat het lid ontvangt uit de functie op grond waarvan hij de aanvullende
contributie moet betalen.

Afdeling | Een afdeling in de partij verenigt de leden die woonachtig zijn in de zelfde gemeente.
Het komt voor dat een afdeling meer gemeenten omvat of dat in een gemeente meer afdelingen
bestaan.

Afdelingsbestuur | Het bestuur van de afdeling van de partij. Het afdelingsbestuur telt minstens drie
leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.

Afdelingsvergadering | De afdelingsvergadering is de vergadering waar alle leden van een afdeling toegang
toe hebben en stemrecht.

Afgevaardigde | Degene die namens een geleding, neveninstelling, netwerk e.d. deelneemt aan een
vergadering waarin representativiteit gewenst is.

Afhandelingsvoorstel | Een voorstel over de wijze waarop een agenda of agendapunt wordt afgehandeld.
Een dergelijk voorstel kan gaan over de hoeveelheid tijd die de bespreking vergt, de verdeling van spreektijd tussen de
indieners van een voorstel en degenen die er over willen spreken, de onderwerpen die specifiek aan de orde worden
gesteld, het moment waarop gestemd wordt over een voorstel en de besluiten of uitspraken die verder aan de
orde zijn, het mogelijk afvoeren van onderdelen of op later moment bespreken van onderdelen enzovoort.

Alfred Mozer Stichting | De Alfred Mozer Stichting (AMS) is de met de partij verbonden organisatie die
zich inspant om contacten te leggen en te onderhouden met sociaaldemocraten in Centraal en Oost-Europa.

Algemene leden | Leden van de partij die niet bij een afdeling kunnen worden ingedeeld (over het
algemeen betreft dit leden die in het buitenland verblijven) of die om zwaarwegende redenen en op
hun verzoek door het partijbestuur niet worden ingedeeld in de afdeling waar zij normaal gesproken
bij zouden zijn aangesloten.

Alternative vote | De uitslag van een ledenraadpleging over een functie waarbij drie of meer kandidaten
betrokken zijn, wordt bepaald volgens het systeem van "alternative vote". Dit systeem maakt het
mogelijk een stemming in één keer te houden en toch uit te komen op een kandidaat die de steun
van minstens de helft van de uitgebrachte geldige stemmen op zich verenigt. Het werkt als volgt.
Elke stemgerechtigde plaatst de beschikbare kandidaten in de volgorde van zijn voorkeur (zie: stemmen
met voorkeursvolgorde). Op de eerste plaats zet hij dus de kandidaat die hij het liefste in de functie ziet, op de tweede
plaats degene die hij vervolgens het liefste heeft als de kandidaat van zijn eerste voorkeur afvalt.
Bij het bepalen van de uitslag wordt eerst gekeken naar de eerste voorkeur bij alle geldig uitgebrachte
stemmen. Als een kandidaat daarbij de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich verenigt, is hij
gekozen. Als geen enkele kandidaat meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen heeft behaald, valt de
kandidaat met de minste stemmen af. Van de stemmers van wie daardoor de eerste voorkeur wegvalt, wordt vervolgens
gekeken wat hun tweede voorkeur is. Die stemmen worden opgeteld bij de betreffende kandidaten in de eerste ronde.
Als bij het bepalen van de uitslag van deze "tweede ronde" een kandidaat de meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen op zich verenigt, is hij gekozen. Als echter opnieuw geen enkele kandidaat een ,meerderheid heeft behaald,
dan valt opnieuw de kandidaat af die de minste stemmen op zich heeft verenigd. Bij de stemmers op die vervallen
kandidaat wordt gekeken naar welke kandidaat hun eerstvolgende voorkeur uitgaat en die stemmen worden bij de
betreffende kandidaten die dan nog in de "race" zijn opgeteld. Dit gaat zo door tot dat een kandidaat een meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verzameld.

Amendement | Een voorstel tot wijziging of aanvulling van een voorstel.

Beginselprogramma | Het door het congres vastgestelde document waarin de ideologische en politieke grondslagen
van de partij zijn geformuleerd.

Beroepscommissie | De door het congres samengestelde commissie die uitspraken doet over aan deze commissie
voorgelegde aangelegenheden in concrete gevallen binnen de partij waarvoor de mogelijkheid bestaat in beroep te gaan.

Besloten vergadering | Een besloten vergadering is een vergadering waarbij alleen zij die deel uitmaken van de
vergadering, alsmede anderen die daartoe door de vergadering worden uitgenodigd aanwezig kunnen zijn. Dat een
vergadering besloten is moet niet verward worden met vertrouwelijkheid of geheimhouding. Het is zeer wel mogelijk
dat de besluiten of uitkomsten van een besloten vergadering openbaar zijn. De beslotenheid slaat dus alleen op de
vergadering (of gedeelte daarvan).

Blanco stem | Een stem die wel is uitgebracht, maar geen keuze bevat voor een standpunt of een kandidaat.
Een blanco stem is wel een geldige stem, maar wordt buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de uitslag.

Campagne | (Ook wel: verkiezingscampagne.) Het geheel van activiteiten in de aanloop naar verkiezingen die er op
gericht zijn kiezers te werven. De campagne speelt zich af in de weken voor verkiezingen en is over het algemeen
gericht op veel directe kiezerscontacten en het via de media hebben van indirecte kiezerscontacten.

Centrum voor Lokaal Bestuur | Het Centrum voor Lokaal Bestuur ( CLB) is de vereniging van leden van de partij die
in het lokale, provinciale en waterschapsbestuur en daaraan gerelateerde bestuurslichamen direct of indirect op grond
van hun lidmaatschap van de partij een functie bekleden.

Commissie | Een commissie is een groep mensen die door anderen (een partijgeleding, bijvoorbeeld een partijbestuur of
een afdelingsvergadering) wordt samengesteld en van een opdracht wordt voorzien. Een commissie rapporteert aan de
geleding die haar heeft ingesteld en functioneert onder de verantwoordelijkheid van de geleding die haar heeft ingesteld.

Commissie van stemopneming (ook wel "stembureau") | Bij het tellen van de stemmen en het bepalen van de uitslag
van stemmingen kan de bevoegde vergadering een commissie van stemopneming instellen. Een dergelijke commissie
bestaat uit minstens twee leden en wijst onderling een voorzitter aan. De leden van een dergelijke commissie worden
aangewezen of verkozen door de vergadering waarvan de stemmen worden opgenomen en geteld. Het is gebruikelijk
dat de voorzitter van een vergadering de aanwijzing van de leden van een commissie van stemopneming bevordert en
dat daarbij gelet wordt op een evenwichtige samenstelling en in voorkomend geval regionale spreiding van de
deelnemers. Het is ongewenst dat in de commissie van stemopneming leden worden opgenomen die zelf kandidaat zijn
of nauw betrokken zijn bij de voorstellen waarover de stemmingen plaatsvinden.

Congres | De geleding van de partij waarin direct en indirect alle leden van de partij kunnen deelnemen. Het congres
bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen, voor een aantal onderwerpen aangevuld met de individuele leden van de
partij die deelnemen aan de vergadering, en vergadert te samen met het partijbestuur, de fracties van Tweede en Eerste
Kamer, de delegatie in het Europees Parlement en afgevaardigden van geestverwante organisaties en werkverbanden
binnen de partij.

Contributie | Een regelmatig te betalen financiële bijdrage die een lid is verschuldigd aan de partij als uitvloeisel van
zijn lidmaatschap.

Contributieschuld | Het niet voldoen van de verplichte regelmatige financiële bijdrage aan de partij die voortvloeit uit
het lidmaatschap.

Decharge van de penningmeester | Indien de bevoegde vergadering de jaarrekening heeft goedgekeurd, gehoord de
kascontrolecommissie en/of de accountant, wordt aan de penningmeester (en via hem aan het bestuur waarvan hij deel
uitmaakt) "decharge verleend". Dit houdt in dat het beheer en de boekhouding worden goedgekeurd en dat hij van de
verantwoordelijkheid over deze goedgekeurde periode wordt ontheven. Het is niet ongebruikelijk dat de bevoegde
vergadering dit onderstreept met een applaus.

Defungeren | Defungeren is een verzamelbegrip van redenen waarom iemand een functie niet (meer) kan vervullen: hij
kan ontslag uit een functie hebben genomen of hebben gekregen, hij is overleden, hij kan de functie niet vervullen
omdat hij niet langer voldoet aan verplichte voorwaarden die aan het vervullen van de functie zijn verbonden en
dergelijke.

Delegatie in het Europees Parlement | Omdat in het Europees Parlement de verkozen leden van de PvdA deel
uitmaken van een internationale fractie met sociaaldemocraten, wordt de groep die voor de partij is gekozen de
delegatie in het Europees Parlement genoemd.

Dictum | De conclusie van een motie.

Draaiboek | Document waarin de acties, de actoren en de planning zijn opgenomen in het kader van een te doorlopen
procedure of de voorbereidingen van een te ondernemen actie.

Eerste Kamerfractie | De leden van de partij in de Eerste Kamer die gekozen zijn op de kandidatenlijst waarmee de
partij heeft deelgenomen aan de Eerste Kamerverkiezingen vormen samen de Eerste Kamerfractie van de partij.

Eerste ondertekenaar | Indien een voorstel meer dan één indiener heeft, dat geldt de eerst genoteerde indiener als
eerste ondertekenaar.

Erecode | Verzameling normatieve spelregels waaraan partijgenoten in publieke functies worden geacht zich te houden.
Zo dat niet het geval is, dan kunnen zij daarop worden aangesproken en in bepaalde gevallen teruggeroepen uit die
functie of geroyeerd als lid van de partij.

Evert Vermeer Stichting | De Evert Vermeer Stichting (EVS) is de met de partij verbonden organisatie die zich
inspant ten aanzien van internationale samenwerking en die ernaar streeft dat de stem van de mensen uit
ontwikkelingslanden doordringt in de Nederlandse en Europese politiek.

Fractie | De leden van de partij in een vertegenwoordigend lichaam die gekozen zijn op de kandidatenlijst waarmee de
partij heeft deelgenomen aan de verkiezingen vormen samen de fractie van de partij.

Fractievoorzitter | De fractievoorzitter is een uit en door de fractie gekozen voorzitter. Binnen de partij heeft deze
onder meer de taak om de fractie te vertegenwoordigen (met raadgevende stem) in vergaderingen van het bestuur van
de geleding die de kandidatenlijst heeft vastgesteld op grond waarvan de fractie is gevormd.

Gebonden stemopdracht ("last") | Van een gebonden stemopdracht wordt gesproken als een afgevaardigde namens
een geleding een stem over een onderwerp moet uitbrengen zoals vastgesteld in de geleding die hij vertegenwoordigd.
Over het algemeen is in de statuten en reglementen vastgelegd dat afgevaardigden optreden zonder een dergelijke
gebonden stemopdracht (voorheen werd het begrip "last" gebruikt). Het wordt namelijk essentieel geacht dat in een
vergadering argumenten en standpunten worden uitgewisseld en dat een discussie wordt gevoerd om elkaar te
overtuigen.

Geestverwante organisatie of instelling | Organisaties met een zelfstandige rechtspersoon (over het algemeen een
stichting, maar het kan ook een vereniging zijn) die aan de partij verbonden zijn worden geestverwante organisaties
genoemd. Dat geldt voor de Jonge Socialisten (die een hoge mate van zelfstandigheid hebben en een vereniging
zijn), het Centrum voor Lokaal Bestuur (eveneens een vereniging, maar volstrekt verbonden met de partij) en voor
neveninstellingen.

Geleding | De partij kent allerlei schakels en organisatorische onderdelen, waarvoor het verzamelbegrip "geleding"
wordt gebruikt. Voorbeelden: het partijbestuur, de afdeling, het gewest, de Verenigingsraad, de gemeenteraadsfractie.

Gemeenteraadsfractie | De leden van de partij in de gemeenteraad die gekozen zijn op de kandidatenlijst waarmee de
partij heeft deelgenomen aan de verkiezingen vormen samen de gemeenteraadsfractie van de partij.

Gewest | Het gewest is een partijgeleding die een provincie omvat. Alle afdelingen in een provincie maken deel uit van
het gewest.

Gewestelijk bestuur | Het bestuur van een gewest. Het gewestelijk bestuur telt minstens drie leden. De voorzitter,
secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.

Gewestelijke vergadering | De vergadering van het gewest heet gewestelijke vergadering. Stemgerechtigd zijn de
afgevaardigden van de afdelingen in het gewest en de leden van het gewestelijk bestuur. Alle leden die woonachtig zijn
in een gewest worden uitgenodigd voor een gewestelijke vergadering en hebben het recht daar het woord te voeren.
In functie kiezen | Bij het samenstellen van een bestuur, is er sprake van dat bestuursleden in functie worden gekozen,
indien de bevoegde vergadering apart stemt over de vervulling van een functie. Dat betekent overigens dat bij de
kandidaatstelling expliciet de mogelijkheid open moet staan dat een kandidaat beschikbaar is voor dergelijke posities in
het bestuur. Over het algemeen gaat het om het in functie kiezen van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Bij de verkiezing van het partijbestuur gaat het om daarvan afwijkende functies.
Indiener | Een indiener is degene die een voorstel doet. Als er meerdere indieners zijn, dan is het gebruikelijk dat één
daarvan (de "eerste indiener" of "eerste ondertekenaar") degene is die het voorstel toelicht en verdedigt, dan wel
coördineert tussen de indieners hoe het voorstel wordt toegelicht en verdedigd.
Instemmingsverklaring | Een door een op de kandidatenlijst geplaatste kandidaat te ondertekenen formulier waarin hij
verklaart in te stemmen met zijn plaats op die kandidatenlijst.
Interne bereidverklaring | Een door een kandidaat te ondertekenen document, waarin hij verklaart bereid te zijn de
positie in te nemen waarvoor hij kandidaat is.

Jonge Socialisten | De Jonge Socialisten (JS) zijn de dragers van het politieke jongerenwerk in de partij. De JS is een
zelfstandige vereniging waarvan de statuten goedkeuring behoeven van het partijbestuur.

Kandidaat | Iemand die beschikbaar is voor een functie of plaatsing op een kandidatenlijst, waarover nog geen
beslissing is gevallen.

Kandidatenlijst | De lijst van kandidaten, bedoeld om mee deel te nemen aan verkiezingen, in de vorm waarin die
definitief is vastgesteld door de bevoegde vergadering.
Kascontrolecommissie | Indien het controleren van de inkomsten en uitgaven, het beheer en de administratie van de
middelen niet gebeurt door een externe accountant, is het regel om een kascontrolecommissie in te stellen. Dit is een
kleine commissie die wordt gekozen door en uit de leden van de geleding waaraan het bestuur en de penningmeester
verantwoording schuldig zijn. De kascontrolecommissie onderzoekt na een boekjaar en als de penningmeester het
concept financieel verslag heeft opgemaakt de feitelijkheid en rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven, alsmede
de posten op de balans. Op grond van het verrichte onderzoek brengt de kascontrolecommissie verslag uit aan de
geleding die de jaarstukken vaststelt en wel voorafgaande aan de behandeling van het financieel verslag.

Lid van de partij | Een natuurlijk persoon die door het partijbestuur is toegelaten als lid van de partij en daarin de
ledenrechten mag uitoefenen.

Maand | In de reglementen kan sprake zijn van een periode van 30 of 60 dagen of wordt gesproken over maanden. In
het algemeen wordt een maand gelijkgesteld aan 30 kalenderdagen.
Nauwe betrekkingen | Bij situaties waarin mensen elkaar beoordelen, kan het als belemmerend worden gezien als
tussen twee of meer betrokkenen "nauwe betrekkingen" bestaan. Dergelijke nauwe betrekkingen kunnen een
venwichtige beoordeling ondermijnen of kunnen voor derden de schijn met zich meebrengen dat oneigenlijke
elementen een rol hebben gespeeld bij het oordeel. Van nauwe betrekkingen wordt gesproken als mensen in de
persoonlijke of zakelijke sfeer niet vrij staan tegenover elkaar, dit mede naar het gevoelen van hen zelf of van de
anderen die erbij betrokken zijn. In de persoonlijke sfeer kan het gaan om partners, eerste of tweedelijns
bloedverwantschap (moeder - zoon, twee zussen), maar ook mensen waarvan het bekend is dat ze naar elkaar een
rancuneuze verhouding hebben. In de zakelijke sfeer kan het gaan om een werkgever - werknemer relatie,
maar ook om een opdrachtgeverrelatie of het gemeenschappelijk deel uitmaken van een bestuur of directie.

Netwerk | Een groep mensen (al dan niet lid van de partij) die verbonden en georganiseerd zijn op grond van een
bepaald thema en/of op de achtergrond van de deelnemers. Het doel van een netwerk is het onderhouden en bevorderen
van de contacten tussen de deelnemers. De organisatorische activiteiten om het netwerk te laten functioneren kunnen
worden uitgevoerd door deelnemers aan het netwerk of vanuit de partijorganisatie.

Neveninstelling | Een organisatie met een zelfstandig rechtspersoon (altijd een stichting) die taken uitvoert die
verbonden zijn aan de partij.

Onderafdeling | Indien een afdeling twee of meer gemeenten omvat of indien een afdeling functioneert in een
gemeente waarbij binnengemeentelijk democratisch gelegitimeerde volksvertegenwoordigingen besturen, kan de
afdeling besluiten onderafdelingen in te stellen voor de afzonderlijke gemeenten binnen die afdeling, respectievelijk
voor de deelgemeenten of stadsdelen.

Ongeldige stem | Er is sprake van een ongeldige stem, indien een stem is uitgebracht op een andere wijze dan is
voorgeschreven bij de stemming, niet is uitgebracht binnen de tijdspanne die voor de stemming is opgegeven, waarbij
uit de wijze van weergeven niet is op te maken op wat of wie een stem is uitgebracht, andere kandidaten of keuzen
bevat dan die waartussen de stemming werd gehouden, waarvan de keuze is doorgekrast, waarbij bij een stemming
waarin tegelijk meer plaatsen vervuld moeten worden minder kandidaten zijn vermeld dan er plaatsen te vervullen zijn
enzovoort, dit alles ter beoordeling van de commissie van stemopneming.

Ontwerpkandidatenlijst | De lijst van kandidaten, op volgorde geplaatst, zoals die wordt voorgelegd aan de bevoegde
vergadering ter vaststelling.

Ontwerpverkiezingsprogramma | Het voorstel dat door het bestuur wordt voorgelegd aan de (leden van de) bevoegde
vergadering die het verkiezingsprogramma moet vaststellen. De deelnemers aan de bevoegde vergadering worden in de
gelegenheid gesteld amendementen in te dienen op de tekst van het ontwerpverkiezingsprogramma.
Oorspronkelijk voorstel | Indien een indiener van een voorstel zijn voorstel wijzigt, ontstaat er een nieuw voorstel. Het
eerst ingediende voorstel, dat vanaf het moment dat het is gewijzigd niet meer in die vorm aan de orde is, wordt het
oorspronkelijk voorstel genoemd.

Openbare vergadering | Een openbare vergadering is een vergadering waarin iedereen welkom is, met inbegrip van de
pers.

Partijbestuur | Het door het congres gekozen bestuur van de partij als geheel.

Permanente campagne | Het buiten verkiezingstijd aangaan en onderhouden van directe contacten met de kiezers of
via de media indirecte contacten met de kiezers, mede met het oog op een goede uitgangspositie als er daadwerkelijk
campagne gevoerd moet worden vlak voor de verkiezingen.

Platform | Een platform verenigt mensen of biedt hen de gelegenheid om over een bepaald thema of beleidsterrein
ideeën en opvattingen uit te wisselen en mogelijk te komen tot adviezen of andere resultaten. De deelname aan een
platform wordt primair bepaald door de betrokkenen zelf (dit in tegenstelling tot een commissie).

Politiek leider | Degene die als lijsttrekker is aangewezen bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Politieke Ledenraad | Een geleding van de partij, bedoeld om gevraagd en ongevraagd de fracties in de Tweede Kamer
en Eerste Kamer, alsmede de delegatie in het Europees Parlement en het partijbestuur te adviseren over politieke en
strategische vraagstukken. De Politieke Ledenraad is samengesteld uit afgevaardigden die samen 75% van de stemmen
hebben en individuele leden die deelnemen aan de vergadering en die samen 25% van de stemmen hebben.

Presidium | De door het congres gekozen onafhankelijke geleding die de vergaderingen van congres, Politieke
Ledenraad en Verenigingsraad voorbereidt en leidt. Het presidium heeft mede tot taak te bevorderen dat de
beraadslaging en besluitvorming transparant en volgens de spelregels gebeuren en dat een evenwichtige inbreng van de
deelnemers aan de vergadering mogelijk wordt gemaakt.

Profielschets | Document waarin de vereisten zijn opgenomen voor de samenstelling van een fractie, bestuur,
commissie e.d., alsmede de vereisten ten aanzien van de afzonderlijke leden, of als het gaat om de vervulling van een
enkele functie de vereisten van degene die deze functie gaat vervullen. Een profielschets heeft zowel als doel dat
kandidaten zich kunnen oriënteren op een kandidatuur als dat het de geledingen die voorstellen of voordrachten
doen ten aanzien van de vervulling van functies of de geledingen die daadwerkelijk deze functies vervullen
houvast verschaft bij het zo goed mogelijk invullen van die functies.

Publiek domein | In de reglementen is sprake van "functies in het (semi-)publieke domein". Het publieke domein
betreft het geheel van overheidsgerelateerde instituties en verbanden, zowel in Nederland als internationaal. Het gaat
dan om de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en direct aan de overheid gerelateerde diensten,
alsmede internationale instituties en verbanden zoals de Europese Unie of de Verenigde Naties. Het semipublieke
domein betreft instituties en verbanden waarin publieke doelen worden behartigd (die zijn meestal vastgelegd in
wetten). Gedacht moet worden aan woningcorporaties, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en belangenorganisaties
die optreden in het publieke domein (vakbond, milieuorganisaties e.d.). Bij het bekleden van functies in het publieke
domein of semipublieke domein gaat het vooral om de functies met een bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar de
andere functies (als medewerker of vertegenwoordiger) zijn ook in beeld.

Regio | Als een aantal afdelingen samenwerkt, terwijl het gebied van die afdelingen niet identiek is aan een gewest,
wordt gesproken over een regio. In de partij is dat een hulpconstructie.

Resolutie | Een resolutie is een schriftelijke standpuntbepaling van een vergadering. Een resolutie kan een toelichtende
tekst hebben of overwegingen bevatten, maar het verdient aanbeveling om alleen de tekst waarin de standpuntbepaling
is weergegeven als resolutie aan te duiden.

Royement | Het ontnemen van het lidmaatschap van de partij aan een lid, hetgeen uitsluitend door het partijbestuur kan
gebeuren.

Specifieke contributie | Een extra contributie die door het bestuur van de geleding die een lid heeft gekandideerd voor
een functie van dat lid kan verlangen. Deze specifieke contributie geldt ook voor bestuurders die zijn voorgedragen
door een fractie van de partij. De specifieke contributie wordt afgedragen aan de geleding die het betreft.

Statenfractie | De leden van de partij in Provinciale Staten die gekozen zijn op de kandidatenlijst waarmee de partij
heeft deelgenomen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten vormen samen de Statenfractie van de partij.

Stemmen met voorkeursvolgorde | Als er drie of meer kandidaten zijn voor een functie of als er meer dan drie
uitkomsten zijn rond een zakelijke kwestie, terwijl de stemming in één ronde moet plaatsvinden, dan wordt aan de leden
die mogen deelnemen aan de stemming gevraagd een voorkeursvolgorde te bepalen. Een dergelijke wijze van
stemmen is in de partij aan de orde bij een ledenraadpleging. De wijze waarop de uitslag van een dergelijke stemming
wordt bepaald, is omschreven bij "alternative vote".

Terugroepen | Het terugroepen van een partijgenoot uit zijn functie gebeurt, indien de bevoegde vergadering oordeelt
dat een partijgenoot die een functie vervult in het openbaar bestuur (zoals gemeenteraadslid) deze functie niet langer
mag bekleden. De vergadering is daartoe alleen bevoegd als de betrokkene een functie vervult door plaatsing mop een
kandidatenlijst die door de betreffende vergadering is vastgesteld. Aan het terugroepen van een partijgenoot uit zijn
functie zijn allerlei bepalingen verbonden, ook ten aanzien van bemiddeling en beroep.

Terugtrekken | Indien iemand een functie bekleedt of kandidaat is voor die functie en te kennen geeft die functie neer
te leggen of niet langer als kandidaat beschikbaar te zijn, wordt gesproken van "terugtrekken".

Tweede Kamerfractie | De leden van de partij in de Tweede Kamer die gekozen zijn op de kandidatenlijst waarmee de
partij heeft deelgenomen aan de Tweede Kamerverkiezingen vormen samen de Tweede Kamerfractie van de partij.
Verenigingsraad | Een geleding van de partij, bedoeld om over een aantal aangewezen aangelegenheden
beslissingen te nemen en daarnaast over organisatorische en financiële kwesties gevraagd en ongevraagd het
partijbestuur te adviseren. De Verenigingsraad bestaat uit afgevaardigden, die zitting hebben in de besturen van grote
afdelingen, gewesten en regionale combinaties van kleinere
afdelingen.

Verkiezingsprogramma | Een document dat wordt opgesteld in de voorbereiding van verkiezingen en waarin de
voornemens en beleidslijnen zijn opgenomen die voor de fractie die na de verkiezingen gevormd wordt leidraad zijn bij
de politieke opstelling. Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door een daartoe bevoegde vergadering.
Verklaring bij de kandidaatstelling | Behalve de bereidverklaring wordt aan kandidaten die kandidaat zijn voor een
vertegenwoordigende functie of die in aanmerking komen voor een bestuurlijke functie die zij bekleden op voordracht
van een fractie van de partij, een verklaring voorgelegd. Deze verklaring is gebaseerd op de erecode en bevat
bepalingen waaraan de partij ieder die een functie bekleedt in het publieke domein aan wil houden.
Vertegenwoordigend lichaam | Een raad van volksvertegenwoordigers die het bestuur vormt van een publiek orgaan
of die in de positie is om het bestuur aan te wijzen, te controleren en te ontslaan. Het gaat met name om de Tweede
Kamer, de Eerste Kamer, het Europees Parlement, Provinciale Staten, het algemeen bestuur van een waterschap en de
gemeenteraad.

Volgorde van verstrekkendheid | Als over het zelfde onderwerp over meerdere moties moet worden gestemd, of
indien ten aanzien van een voorstel over meerdere amendementen ten aanzien van het zelfde onderdeel van het voorstel
moet worden gestemd, dan vindt een dergelijke stemming plaats in volgorde van verstrekkendheid. Dat betekent dat
bij moties eerst het voorstel in stemming wordt gebracht dat het meest vergaand is ten opzichte van de bestaande
situatie en dat bij amendementen eerst het amendement in stemming wordt gebracht dat het meest afwijkt van het
voorstel.

Volksvertegenwoordiger | Iemand die lid is van een vertegenwoordigend orgaan dat direct of indirect is gekozen door
de kiezers.

Voorstel | Teneinde een beslissing te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat er een voorstel ligt waarin deze beslissing
is verwoord. Een voorstel wordt zo mogelijk schriftelijk ingediend en als het mondeling wordt gedaan, dient het
ondubbelzinnig als besluit alsnog schriftelijk te worden vastgelegd. Een voorstel is onverbrekelijk verbonden aan een
indiener of indieners van dat voorstel. Het is gebruikelijk dat de indiener van een voorstel het voorstel te formuleert, het
toelicht en daarover de discussie aangaat ten behoeve van de besluitvorming.

Voorstel van orde | Een voorstel dat gericht is op het verloop van een vergadering, bijvoorbeeld over het opvoeren of
afvoeren van een agendapunt of om de beraadslaging te stoppen en tot stemming over te
gaan.

Waterschapsfractie | De leden van de partij in het bestuur van een waterschap die gekozen zijn op de kandidatenlijst
waarmee de partij heeft deelgenomen aan de waterschapsverkiezingen vormen samen de waterschapsfractie van de
partij.

Week | In de reglementen kan sprake zijn van een periode van 7 of 14 dagen of wordt gesproken over weken. In het
algemeen wordt een week gelijkgesteld aan 7 kalenderdagen.
Werkverband | Een werkverband is een platform of netwerk in de partij dat op grond van statuten en reglementen van
de partij rechten kan doen gelden bij beraadslagingen of besluitvorming in de partij. Een werkverband dient door het
partijbestuur erkend te worden.

Wiardi Beckman Stichting | De Wiardi Beckman Stichting (WBS) is het wetenschappelijk bureau, verbonden aan de
partij. De WBS is een zelfstandige stichting waarvan de statuten goedkeuring behoeven van het partijbestuur.