Initiatiefvoorstel tot ondersteuning evenementen

UPDATE In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is dit initiatiefvoorstel aangenomen met een ruime meerderheid van stemmen.
Kijk naar het filmpje op onze Facebookpagina voor een reactie van Frank Tomeï, algemeen en artistiek leider van het Zomerterras.
https://www.facebook.com/pvda.vlaardingen/videos/1885983401622398/ 

In onze laatste berichtgeving hierover, hadden wij al gemeld met een initiatiefvoorstel te komen.
Na overleg met VV2000/Leefbaar Vlaardingen en de verantwoordelijke wethouders, zijn we tot een breder voorstel gekomen. Niet alleen het Zomerterras heeft moeten bezuinigen op het cultuuraanbod tijdens het festival. Ook de organisatie van Koningsdag en bevrijdingsdag dreigt komende editie onderdelen te moeten schrappen. We hebben daarom ook overleg gehad met die organisatie.

Alles overwegende zijn PvdA Vlaardingen en VV2000/Leefbaar Vlaardingen tot onderstaand initiatiefvoorstel gekomen, dat wij donderdag 22 februari 2018 in de raadsvergadering aan de orde zullen brengen.
Op dit moment wordt overigens bij alle politieke partijen gepeild of zij dit voorstel willen medeondertekenen, om zo tot een raadsbreed voorstel te komen.
Stadsbelangen Vlaardingen, AOV en GroenLinks Vlaardingen hebben al aangegeven medeondertekenaar te willen zijn. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Initiatiefvoorstel tot ondersteuning evenementen op korte termijn, en ondersteuning evenementen structureel op langere termijn

Vlaardingen, 15 februari 2018

Aan de gemeenteraad


Welk besluit moet worden genomen?
1.    Het eerder onttrokken  bedrag ad. € 150.000,00  uit de reserve Binnenstad en Parkeren voor o.a. de ijsbaan, een nieuwe bestemming te geven ter ondersteuning van evenementen voor het evenementenseizoen 2018. Het college dit bedrag te laten verdelen over de evenementen volgens de huidige verdeelsleutel van de subsidieregelingen.
2.    Evenementen structureel ondersteunen in de toegenomen veiligheidskosten als gevolg van de toegenomen veiligheidseisen, en het college verzoeken om dit een onderdeel te laten zijn van de Voorjaarsnota 2018 en Meerjarenbegroting 2019 -2022.
3.    Het college verzoeken om op korte termijn met een raadsvoorstel te komen om € 100.000,00 van de overige gelden uit de reserve Binnenstad en Parkeren te bestemmen voor een ijsbaan en overige winteractiviteiten.

Wat is samenvattend de kern van dit voorstel?
Dit voorstel behelst enerzijds een oplossing ter ondersteuning van evenementen op korte termijn, door een bedrag ad. € 150.000,00 te onttrekken uit de reserve Binnenstad en Parkeren.
Anderzijds behelst dit voorstel een oplossing te zoeken op langere termijn, voor alle non-profit evenementen die geconfronteerd worden met toegenomen veiligheidskosten.
Tot slot wordt met dit voorstel ook gewaarborgd dat de ijsbaan en winteractiviteiten tijdig gerealiseerd kunnen worden.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?
De afgelopen jaren werden de veiligheidseisen bij evenementen aangescherpt.
Meerdere instanties stellen die veiligheidseisen vast, zoals de politie, de brandweer, DCMR, EHBO. Veiligheidseisen, waar de organisaties van evenementen geen invloed op hebben, maar wel aan moeten voldoen om hun evenement voort te kunnen zetten.
Om aan die veiligheidseisen te voldoen, moesten de organisatie investeringen doen.
Diverse organisaties geven aan, dat dit ten koste gaat van het aanbod van programmaonderdelen. Voor het Zomerterras betekent dit, dat al 5 jaar lang het straattheater is “wegbezuinigd”. En voor Koningsdag betekent dit, dat aankomende editie zonder Havenloop en beklimmen van de Kerktoren zal moeten plaatsvinden. Zomaar een greep uit de gevolgen van de beperkte financiële middelen voor diverse organisaties.
Om het straattheater tijdens het Zomerterras weer terug te krijgen, en andere organisaties te mogelijkheid te geven een kwalitatief volwaardig programma aan te bieden, is er een financiële impuls nodig om in de kosten, die de veiligheidseisen met zich meebrengen, tegemoet te komen.
Omdat evenementen geconfronteerd zijn met toegenomen veiligheidskosten, is het noodzaak hier voor organisaties van evenementen structureel een oplossing voor te zoeken. Dat betekent dat dit een onderdeel moet zijn van de Voorjaarsnota 2018 (en Meerjarenbegroting 2019-2022).
Door de oorspronkelijke reservering van o.a. de ijsbaan nu in te zetten ter ondersteuning van evenementen, zal dit weer hersteld moeten worden. Want ook al is het afgelopen winter niet gelukt om de ijsbaan te realiseren, blijft dit wel de wens voor de komende winter. Met een dergelijk voorstel wordt dat geborgd.

Welk resultaat wordt beoogd?
De organisaties van evenementen kunnen voor de edities in 2018 weer een kwalitatief volwaardig programma aanbieden en op juiste wijze voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.
In de voorjaarsnota 2018 maakt het college een voorstel om de organisaties van evenementen structureel te ondersteunen en te begeleiden bij de uitvoering van hun veiligheidsbeleid.
De ijsbaan en andere winteractiviteiten kunnen op tijd worden voorbereid en gerealiseerd.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?
Dat de veiligheidseisen en daarmede de kosten voor veiligheid zijn toegenomen, daar is iedereen wel van overtuigd. En dat daar ook een ondersteuning voor gezocht moet worden, wordt ook breed gedragen.
Waarom nu incidenteel een budget onttrekken uit de reserve Binnenstad en Parkeren? De kern van het beoogde resultaat door inzet van deze middelen is, een impuls te geven aan incidentele initiatieven en activiteiten ter versterking van de verlevendiging van de binnenstad.
Een vergelijkbaar raadsvoorstel is al tweemaal ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad; eenmaal als agendapunt bij de behandeling Voorjaarsnota 2017 en eenmaal als agendapunt in de raadsvergadering van 16 november 2017.
Op 6 juli 2017 werd ingestemd om een deel van de bestedingsreserve Binnenstad en Parkeren te besteden aan evenementen in de stad, waaronder de ijsbaan (€ 150.000,00) respectievelijk de bestrating in de stad kauwgomvrij te maken (€ 100.000,00).
Op 16 november 2017 komt het bestedingsvoorstel voor het restant van de middelen in de reserve Binnenstad en Parkeren ad. € 150.000,00. In dat voorstel wordt al onderkend, dat de huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een kritische blik bij de ondersteuning van evenementenorganisaties op het gebied van veiligheid. Maar, omdat vervolgens expliciet de veiligheid in de openbare ruimte aan de orde komt, wordt her raadsvoorstel afgewezen in de raad van 16 november 2017. Immers, de kwestie veiligheid in de openbare ruimte hoort niet thuis in zo’n raadsvoorstel.
Echter, de essentie van het bestedingsvoorstel blijft overeind staan, te weten de wens om te investeren in initiatieven en activiteiten om de levendigheid in de binnenstad te stimuleren!
Inmiddels is gebleken, dat de geplande ijsbaan niet gerealiseerd is. Als gevolg daarvan is het besteedbaar budget van de reserve Binnenstad en Parkeren op dit moment ten minste €300.000,00.
De helft van dit budget kan incidenteel onttrokken worden ter ondersteuning van evenementen in de binnenstad  en aan het Zomerterras; alles in de geest van de oorspronkelijke raadsvoorstellen, namelijk de wens om de levendigheid van de binnenstad te vergroten.
Hoewel het Zomerterras niet in de binnenstad plaatsvindt, heeft het zeker een positief effect op de verlevendiging van de binnenstad als gevolg van het feit dat bezoekers voorafgaand aan het Zomerterras de binnenstad zullen bezoeken dan wel na afloop van het evenement de stad in zullen gaan. Daarmee zal de toestroom van bezoekers naar de binnenstad vergroten.
Wat betreft de structurele oplossing voor evenementen, het volgende; omdat dit structurele uitgaven betreft, zal het college dit een onderdeel laten zijn van de Voorjaarsnota 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2022.
De organisatie voor een ijsbaan en overige winteractiviteiten zal tijdig moeten weten, of  daar budget voor is. Daarom zal het college tijdig met een voorstel moeten komen om € 100.000,00 uit de reserve Binnenstad en Parkeren te bestemmen voor een ijsbaan en overige winteractiviteiten.

Wat zijn de tegenargumenten of risico’s?
Dit voorstel behelst zowel een oplossing voor de korte termijn als ook voor de langere termijn. Tevens is er dan weer budget voor de ijsbaan en overige winteractiviteiten.

Waar moet rekening mee worden gehouden?
Financiën
Consequenties voor hoogte leenschuld
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de hoogte leenschuld
Consequenties voor risicoprofiel c.q. benodigde weerstandscapaciteit
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het weerstandsvermogen
Consequenties voor stand Algemene Reserve
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de stand Algemene Reserve


PvdA Vlaardingen         VV2000/Leefbaar Vlaardingen      Stadsbelangen Vlaardingen                       

Stefanie Solleveld         Ivana Somers                                Albert Brouwer                     AOV                            GroenLinks Vlaardingen               D'66

Desiree de Jong          Lianne van Kalken                       Koen KegelLaatste nieuws

Eindelijk uitvoering motie "Aanpak Schuldenproblematiek" PvdA is enorm blij met de oprichting van SUN Waterweg; een noodhulpbureau.SUN staat voor Stich

Toch geen vandalisme op Begraafplaats Emaus? Vorige week hebben wij het college vragen gesteld over de aanpak van vandalisme op Begraafplaats Ema

Schriftelijke vragen over uitvoering motie "adoptie vuilcontainer" Vlaardingen, 4 december 2020Betreft: schriftelijke vragen over de uitvoering van onze mo

Schriftelijke vragen over bouwplannen Park Vijfsluizen Op 5 oktober 2020 hadden wij al een agendaverzoek ingediend om dit onderwerp te bespreken, maar om d

PvdA teleurgesteld maar vastberaden Teleurgesteld maar vastberadenZo voelden wij ons na en ook al tijdens de raadsvergaderin

PvdA verrast door besluit opvang daklozen in de Waterleidingstraat Normaal gesproken lezen wij besluiten van het college in de wekelijkse Besluitenlijst van B&W. I

De Stadsboerderij en de Heemtuin moeten open blijven ! Het huidige college heeft een begroting aan de gemeenteraad voorgesteld met veel bezuinigingen en ve

#MEERDANAPPLAUS Vlaardingse afdelingen Groenlinks, PvdA en SP steunen online zorg demonstratieHet is tij

Algemene beschouwing op de Kadernota 2020 Vanavond op 9 juli 2020 bespreekt de gemeenteraad de financiële situatie van de stad. De volgende

De maatregel van inpandige naar uitpandige afvalinzameling in de hoogbouw Naar aanleiding van signalen van een gecombineerde VvE (een combinatie van particulier woningbezit

Vragen over effecten van verdwijnen van oranje plastic containers en de GFT-cocons Naar aanleiding van allerlei signalen uit de Vlaardingse samenleving en onze eigen waarneming, hebbe

Ondersteuning aan sportverenigingen: PvdA houdt vinger aan de pols Op 30 april stelde de PvdA Vlaardingen schriftelijke vragen aan het college. Nadat de fractie een te

PvdA stelt vragen over ondersteuning aan sportverenigingen in Vlaardingen Er leven veel vragen onder de bestuurders van de sportverenigingen in Vlaardingen. Zo bleek uit een

Waarom de PvdA-fractie tegen het herstelplan stemde Afgelopen donderdag vond voor het eerst een raadsvergadering plaats via een videoverbinding. Het bel

Huisvesting arbeidsmigranten Op donderdag 30 januari 2020 besprak de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college om drie locat

Nieuwjaarsreceptie: de speech van Stefanie Solleveld, onze fractievoorzitter Op woensdag 15 januari 2020 vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats; een gezellige en druk be

Armoedebestrijding: motie onderzoek naar werkwijze Stroomopwaarts Vanavond staat o.a. de "Regionale Visie armoede en schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-

Beschouwing op begroting 2020-2023 Afgelopen donderdag, 7 november, werd door de PvdA Vlaardingen ingestemd met de meerjarenbegroting 2

Zeker zijn van een betaalbare woning, een kernwaarde van de PvdA De woningmarkt is oververhit, ook in onze regio.Met als gevolg, dat prijzen stijgen, zowel van

Fractievergoedingen PvdA Vlaardingen 2014 - 2018 Op donderdag 18 oktober 2019 werd tijdens de raadsvergadering een initiatiefvoorstel van fractie Boe

Motie "Adoptie Vuilcontainers" Motie Adoptie Vuilcontainers   

Bloemetje van de maand Afgelopen vrijdag was de PvdA Vlaardingen bij Van Gent Hoortoestellen om het ‘bloemetje van de maa

PvdA Vlaardingen teleurgesteld na “debat” over coalitieakkoord PvdA Vlaardingen teleurgesteld na ‘’debat’’ over coalitieakkoordDinsdagavond 28

Behandeling onderzoek Andersson naar bestuurskracht in Vlaardingen Afgelopen dinsdag besprak de raad in een ingelaste bijeenkomst het onderzoeksrapport naar de bestuur

Huisvesting maatschappelijke organisaties in Vlaardingen Deze week vernamen we, dat de gebruikers van Galgkade 3, te weten Stichting Yets Foundation, Stichti

Waterberging in bestrating bij uitvoering Mobiliteitsplan Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werd dan eindelijk het Actieplan Mobilit

Demonstratie op de Dam voor een socialer Nederland Afgelopen zaterdag, 10 november, was er een grote demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door de v

Amendement VOP Lijnbaanhal De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de meerjarenbegr

Amendement evaluatie Wijkteams De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement IJsbaan De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement veiligheidskosten bij evenementen De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

Principebesluit bibliotheek Twee jaar geleden heeft de PvdA Vlaardingen zich al sterk gemaakt om de bibliotheek buiten de gemee

Initiatiefvoorstel tot ondersteuning evenementen UPDATE In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is dit initiatiefvoorstel aangenomen met een ruim

Initiatiefvoorstel Ondersteuning Zomerterras Initiatiefvoorstel ondersteuning ZomerterrasIn onze vorige berichtgeving meldden

Motie Ondersteuning Zomerterras Vanavond, tijdens de raadsvergadering, zullen wij een motie indienen om op korte termijn een extra f

PvdA Vlaardingen stelt art. 36 vragen over voortbestaan Zomerterras Vandaag lazen we in het AD dat de organisatie van het Zomerterras de noodklok luidt over het voortbe

Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2018 Stefanie Solleveld, lijsttrekker van de PvdA Vlaardingen, sprak de leden en belangstellenden toe tij

Nieuwjaarsreceptie PvdA Vlaardingen op woensdagavond 10 januari Allereerst willen wij u een gelukkig, gezond en vreedzaam 2018 toewensen.Het bestuur en

Weer vertraging in de ombouw Hoekse Lijn! Vanavond wordt er ook in de Vlaardingse gemeenteraad gesproken over (wederom!) een vertraging in de

Onze kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Afgelopen woensdag vond de ledenraadpleging van PvdA Vlaardingen plaats en werd het verkiezingsprogr

Eerlijke kansen voor alle werknemers Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting, vorige week donderdag, hebben wij nog een motie in

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

Wie zit er nu te slapen in de raad? De VVD vraagt zich af, of de raad heeft zitten slapen? De VVD bedoelt te zeggen, dat zij niet

Bewoners parkeren op straat, winkelend publiek in de garages Afgelopen donderdag stond de herijking van het parkeerbeleid op de agenda van de gemeenteraadsvergad

Antwoord van B&W op onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken" Inmiddels hebben we antwoord gekregen van B&W over onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken"

Art. 36 vragen over het zogenaamde 'zomerlekken' Aan het college van B&W van VlaardingenVlaardingen, 5 sptember 2017Vrage

Eerste lege etalage gevuld met kunst! Afgelopen zaterdag, 26 augustus was het dan zover: de eerste lege etalage is gevuld met kunst!

Motie verhogen onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groenonderhoud De stemming heeft inmiddels plaatsgevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!--------

Motie aanpak schuldenproblematiek De stemming heeft plaats gevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!-----------------

Amendement (aanpassing in de voorjaarsnota) Food Innovation Academy (FIA) De stemming heeft plaatsgevonden, en het amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en 11 stemmen

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Motie Ambachtschool Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016, dienden de PvdA Vlaardingen samen met Chri

Armoede en schulden Ik was afgelopen woensdag aanwezig bij de aftrap van de Steden-estafette: een conferentie over armoe

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Wijkschouw in het Centrum van Vlaardingen Wijkschouw in Centrum VlaardingenPvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van w

Resultaten van debat over de verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond werd langdurig gedebatteerd over de mogelijke vestiging van het op - en overslagbedrijf Coo

Debat over verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond tijdens de raadsvergadering op dinsdag 23 mei, zal de fractie van de PvdA Vlaardingen een d

Vaste locatie in Vlaardingen voor praktijkonderwijs FIA Gisteren werd tijdens een oriënterende raadsavond o.a. gesproken over de Food Innovation Academy (F

Wijkschouw in de VOP PvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt in de diverse wijken va

Opening Sociale Super van Lopik Gisteren was het dan zover: de opening van Super van Lopik aan de Vetteoordsekade 6 is een feit. De

Vragen aan het college over vrijstelling van onderwijs voor kinderen met een "rugzakje" Uit een onderzoek van het Ministerie van Onderwijs is gebleken dat een stijgend aantal leerplichtige

Motie: doorpakken op terugdringen jeugdarmoede Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart, heeft de fractie PvdA Vlaardingen onderstaande mot

Voortgang initiatief voor Tiny Houses Op 17 februari verscheen er een artikel in het AD, dat de initiatiefnemer om Tiny Houses in Vlaardin

Bloemetje van de maand maart Op vrijdag 10 maart hebben we het Bloemetje van de Maand uitgereikt aan de medewerkers van Vluchteli

Bloemetje van de maand februari Zaterdag 18 februari werd het bloemetje van de maand uitgereikt aan de initiatiefnemers om het plant

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Motie: sociale supermarkt De onderstaande motie is woensdag 29 juni tijdens de behandeling van het armoedebeleid unaniem aange

Artikel 36 vragen: fusie/ontvlechting bibliotheek Vragen ex art. 36 RvO:Ontvlechting/fusie bibliotheekGeacht college,In

Motie: tegemoetkoming kosten eigen risico Onderstaande motie hebben we uiteindelijk ingetrokken tijdens de begroting, omdat de wethouder een t

Amendement taal- en informatiepunt laaggeletterdheid Onderstaand amendement van de PvdA Vlaardingen is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling.

Bloemetje van de maand januari We zijn weer gestart met het bloemetje van de maand. Een keer per maand willen wij Vlaardingers in h

Motie: kunst in etalages De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 november 2016,Overwegend

TEGEN Afschaffing Kwijtschelding Op 19 november komt de Verenigde Vergadering van Delfland bij elkaar (vergelijkbaar met de Gemeenter

Bloemetje van de maand Ook deze maand reiken we het 'bloemetje van de maand' weer uit aan inwoners van Vlaardingen, die zic

Zorgen om de bibliotheek Aan het college van B&W van Vlaardingen

motie: tiny houses Op 29 juni werd onderstaande motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Vlaardingen. Op de ze