Behandeling onderzoek Andersson naar bestuurskracht in Vlaardingen

Afgelopen dinsdag besprak de raad in een ingelaste bijeenkomst het onderzoeksrapport naar de bestuurskracht in Vlaardingen. De raadsleden moesten die avond een besluit nemen over de aanbevelingen die door de heer Andersson waren gedaan. Niet mis te verstane aanbevelingen, waarvan de kern luidt om zo snel als mogelijk op zoek te gaan naar een stabiele meerderheid, die over de belangrijkste zaken, die in Vlaardingen spelen financieel onderbouwde en politieke afspraken maakt.

Pvda Vlaardingen onderschrijft de aanbevelingen en herkent zich, net als vele andere politieke partijen in de conclusies van het onderzoek. Stefanie Solleveld, fractievoorzitter van de PvdA Vlaardingen merkte op, dat de aanbevelingen verdacht veel lijken op een eerder voorstel tijdens de formatie om eerst een rompakkoord te schrijven door de collegevormende partijen alvorens te starten met een raadsprogramma. Iets waar de PvdA regelmatig over aan de bel heeft getrokken de afgelopen maanden.

Wat de PvdA echter niet goed begreep, is waarom de collegevormende partijen het volledige raadsbesluit, middels een amendement herschreef en dus zelf de aanbevelingen formuleerden. Het zou een veel krachtiger signaal naar heel vlaardingen zijn geweest om de aanbevelingen één op één over te nemen.

Na een schorsing werden de amendementen van de collegevormende partijen en op het laatste moment ingediend amendement van D’66 samengevoegd en schurkten de wijzigingen steeds dichter tegen het oorspronkelijke besluit met de aanbevelingen van de heer Andersson aan. En hoewel PvdA Vlaardingen het nog steeds gek vond om de aanbevelingen te herschrijven, stapte zij over haar eigen schaduw heen, en ging ook PvdA er mee akkoord, omdat dit het hoogst haalbare was.

Lees onderstaand de bijdrage van Stefanie Solleveld in haar eerste termijn.


Voorzitter,

De PvdA vindt het rapport helder en duidelijk. De analyse van de situatie in deze gemeenteraad is hard, maar helaas wel waar. Er is in de de afgelopen pak ‘m beet tien jaar een situatie ontstaan van wantrouwen, elkaar niets gunnen en meer met het eigen gelijk bezig te zijn, dan het zoeken naar verbindingen. Ook de PvdA heeft daar haar aandeel in gehad. Natuurlijk kunnen we nu met zijn alleen roepen dat de uitkomsten uit het rapport al duidelijk waren, dat we dat zelf hadden kunnen schrijven en ik weet niet wat er verder al dan niet over gezegd wordt, maar juist die situatie waarin niet de stad voorop staat maar het elkaar vliegen afvangen maakt dat het niet gezegd wordt. Dat vinden wij goed aan dit rapport.

Dat we met zijn allen eind vorige periode besloten hebben de verhoudingen te verbeteren door met een raadsprogramma te gaan werken, heeft wel iets veranderd. Het belangrijkste idee was daarbij, zo staat het de PvdA althans bij, de burger meer betrekken bij de politiek. Inwoners meer verantwoordelijkheden geven en laten meebeslissen. Stiekem gingen we er waarschijnlijk allen vanuit dat door de komst van veel nieuwe raadsleden, net als vorige periode, de stemming onderling wel zou veranderen. Dit is echter niet voldoende gebleken. Dat vinden wij jammer en wij denken dat het daar begint.

Je kunt het eens zijn met de aanbevelingen of niet. Het hele rapport afbranden vindt de PvdA echter onzin. Het is een advies van een man die hiervoor is ingevlogen. Een advies wat breed gedeeld wordt in de samenleving. Eruit pikken wat je bevalt en het verder afbranden of aan de kant schuiven, kan wat de PvdA betreft echt niet meer. Met een andere adviseur was het advies misschien ook anders geweest, maar wij denken niet dat de grote lijn zal veranderen. Ook over de PvdA zijn minder leuke dingen geschreven in het rapport. Er zijn mensen die zich aangevallen voelen en dat begrijpen wij, maar dit gaat over details. Wij roepen een ieder op vooral de grote lijn in de gaten te houden. Het is twee over twaalf, we zullen aan de slag moeten en snel ook.

Dat betekent voor de PvdA niet het college maar uitbreiden en dan alles aftikken onderling. Dat is terecht zoals sommige het noemen oude politiek. Feit is wel dat we staan voor een enorme opgave. Bijvoorbeeld het integraal huisvestingsplan, de marathonweg en de binnenstad. Deze opgaven gaan miljoenen kosten en dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden en iemand daar knopen over door moet gaan hakken.Wij delen dan ook de mening van de heer Andersson dat je daar een solide basis voor nodig hebt. Dat klinkt misschien tegenstrijdig. De PvdA heeft steeds aangegeven te willen werken met een minderheidscollege. Dat levert namelijk een verplichting tot het zoeken van wisselende meerderheden. Dat de financiële consequenties van de voorliggende opgaven die voor liggen zo groot waren, kon niemand zonder onderbouwing overzien. Hij is nu wel aan de orde van de dag.

De PvdA is dus van mening dat er een meerderheidscollege gevormd moet worden. De partijen die daar deel van uitmaken zullen er op de inhoud uit moeten komen samen, wat betreft de grote, zware dossiers, zoals benoemd in het rapport. Een kwartiermaker in de vorm van een informateur of extern adviseur is hier niet perse nodig en kan ook prima uit ons midden gekozen worden wat de PvdA betreft. Dit is ook zoals wij de aanbeveling lezen. Zolang wij niet terug willen naar de coalitie versus oppositie en dus niet volledig op nieuw hoeven te formeren. De PvdA was en blijft voorstander van een raadsprogramma, maar wel een raadsprogramma dat voorafgegaan wordt door een rompakkoord zoals net beschreven. Eigenlijk dus zoals tijdens de formatie naar voren kwam uit de analyse van Bert Blase.

Waar we de mist in zijn gegaan lijkt ook de snelheid waarmee het raadsprogramma werd geschreven. We zouden hier ruim de tijd voor nemen, maar na het invliegen van debat.nl moest het in een paar weken af zijn. Gevolg een raadsagenda en geen raadsakkoord. Zaken die aan de orde gaan komen zijn benoemd, met datum, maar geen inhoud is er aan te pas gekomen. De punten die aan de orde gaan komen, hoefden maar door drie partijen ingediend te worden. Dat lijkt als wij er nu over nadenken een wensenlijstje voor de bühne. Praktisch ieders ideeënkomen aan bod, maar eensgezindheid over uitwerking is er niet. De inwoners krijgen hiermee verwachtingen die hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar zijn. Als we het vertrouwen terug willen winnen van onze inwoners, moeten we een reëel programma opstellen, waar we verbindingen zoeken. En natuurlijk is daarnaast iedere partij vrij in het indienen van initiatieven. Daar moet veel meer ruimte voor komen.

Het amendement van het CDA en mede-ondersteund door de andere collegepartijen vinden wij prachtig. Dit is eigenlijk zoals het in eerste instantie bij de formatie bedoeld was. Wij zien dit echter als een goede aanvulling op de aanbevelingen uit het rapport en niet als een vervanging ervan.

Voorzitter, samenvattend. Het vertrouwen moet hersteld worden. Daar is teambuilding voor nodig en gesprekken over inhoud. Die gemeenschappelijke deler op de grote dossiers zal eerst gevonden moeten worden, om eventueel te komen tot een uitbreiding van het huidige college. De PvdA heeft nog steeds alle vertrouwen in de huidige wethouders, maar ziet wel dat uitbreiding noodzakelijk is om de stad bestuurbaar te maken. De PvdA fractie zal de aanbevelingen van de heer Andersson overnemen en hoopt op een constructieve opstelling van een ieder.Laatste nieuws

Eindelijk uitvoering motie "Aanpak Schuldenproblematiek" PvdA is enorm blij met de oprichting van SUN Waterweg; een noodhulpbureau.SUN staat voor Stich

Toch geen vandalisme op Begraafplaats Emaus? Vorige week hebben wij het college vragen gesteld over de aanpak van vandalisme op Begraafplaats Ema

Schriftelijke vragen over uitvoering motie "adoptie vuilcontainer" Vlaardingen, 4 december 2020Betreft: schriftelijke vragen over de uitvoering van onze mo

Schriftelijke vragen over bouwplannen Park Vijfsluizen Op 5 oktober 2020 hadden wij al een agendaverzoek ingediend om dit onderwerp te bespreken, maar om d

PvdA teleurgesteld maar vastberaden Teleurgesteld maar vastberadenZo voelden wij ons na en ook al tijdens de raadsvergaderin

PvdA verrast door besluit opvang daklozen in de Waterleidingstraat Normaal gesproken lezen wij besluiten van het college in de wekelijkse Besluitenlijst van B&W. I

De Stadsboerderij en de Heemtuin moeten open blijven ! Het huidige college heeft een begroting aan de gemeenteraad voorgesteld met veel bezuinigingen en ve

#MEERDANAPPLAUS Vlaardingse afdelingen Groenlinks, PvdA en SP steunen online zorg demonstratieHet is tij

Algemene beschouwing op de Kadernota 2020 Vanavond op 9 juli 2020 bespreekt de gemeenteraad de financiële situatie van de stad. De volgende

De maatregel van inpandige naar uitpandige afvalinzameling in de hoogbouw Naar aanleiding van signalen van een gecombineerde VvE (een combinatie van particulier woningbezit

Vragen over effecten van verdwijnen van oranje plastic containers en de GFT-cocons Naar aanleiding van allerlei signalen uit de Vlaardingse samenleving en onze eigen waarneming, hebbe

Ondersteuning aan sportverenigingen: PvdA houdt vinger aan de pols Op 30 april stelde de PvdA Vlaardingen schriftelijke vragen aan het college. Nadat de fractie een te

PvdA stelt vragen over ondersteuning aan sportverenigingen in Vlaardingen Er leven veel vragen onder de bestuurders van de sportverenigingen in Vlaardingen. Zo bleek uit een

Waarom de PvdA-fractie tegen het herstelplan stemde Afgelopen donderdag vond voor het eerst een raadsvergadering plaats via een videoverbinding. Het bel

Huisvesting arbeidsmigranten Op donderdag 30 januari 2020 besprak de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college om drie locat

Nieuwjaarsreceptie: de speech van Stefanie Solleveld, onze fractievoorzitter Op woensdag 15 januari 2020 vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats; een gezellige en druk be

Armoedebestrijding: motie onderzoek naar werkwijze Stroomopwaarts Vanavond staat o.a. de "Regionale Visie armoede en schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-

Beschouwing op begroting 2020-2023 Afgelopen donderdag, 7 november, werd door de PvdA Vlaardingen ingestemd met de meerjarenbegroting 2

Zeker zijn van een betaalbare woning, een kernwaarde van de PvdA De woningmarkt is oververhit, ook in onze regio.Met als gevolg, dat prijzen stijgen, zowel van

Fractievergoedingen PvdA Vlaardingen 2014 - 2018 Op donderdag 18 oktober 2019 werd tijdens de raadsvergadering een initiatiefvoorstel van fractie Boe

Motie "Adoptie Vuilcontainers" Motie Adoptie Vuilcontainers   

Bloemetje van de maand Afgelopen vrijdag was de PvdA Vlaardingen bij Van Gent Hoortoestellen om het ‘bloemetje van de maa

PvdA Vlaardingen teleurgesteld na “debat” over coalitieakkoord PvdA Vlaardingen teleurgesteld na ‘’debat’’ over coalitieakkoordDinsdagavond 28

Behandeling onderzoek Andersson naar bestuurskracht in Vlaardingen Afgelopen dinsdag besprak de raad in een ingelaste bijeenkomst het onderzoeksrapport naar de bestuur

Huisvesting maatschappelijke organisaties in Vlaardingen Deze week vernamen we, dat de gebruikers van Galgkade 3, te weten Stichting Yets Foundation, Stichti

Waterberging in bestrating bij uitvoering Mobiliteitsplan Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werd dan eindelijk het Actieplan Mobilit

Demonstratie op de Dam voor een socialer Nederland Afgelopen zaterdag, 10 november, was er een grote demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door de v

Amendement VOP Lijnbaanhal De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de meerjarenbegr

Amendement evaluatie Wijkteams De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement IJsbaan De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement veiligheidskosten bij evenementen De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

Principebesluit bibliotheek Twee jaar geleden heeft de PvdA Vlaardingen zich al sterk gemaakt om de bibliotheek buiten de gemee

Initiatiefvoorstel tot ondersteuning evenementen UPDATE In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is dit initiatiefvoorstel aangenomen met een ruim

Initiatiefvoorstel Ondersteuning Zomerterras Initiatiefvoorstel ondersteuning ZomerterrasIn onze vorige berichtgeving meldden

Motie Ondersteuning Zomerterras Vanavond, tijdens de raadsvergadering, zullen wij een motie indienen om op korte termijn een extra f

PvdA Vlaardingen stelt art. 36 vragen over voortbestaan Zomerterras Vandaag lazen we in het AD dat de organisatie van het Zomerterras de noodklok luidt over het voortbe

Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2018 Stefanie Solleveld, lijsttrekker van de PvdA Vlaardingen, sprak de leden en belangstellenden toe tij

Nieuwjaarsreceptie PvdA Vlaardingen op woensdagavond 10 januari Allereerst willen wij u een gelukkig, gezond en vreedzaam 2018 toewensen.Het bestuur en

Weer vertraging in de ombouw Hoekse Lijn! Vanavond wordt er ook in de Vlaardingse gemeenteraad gesproken over (wederom!) een vertraging in de

Onze kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Afgelopen woensdag vond de ledenraadpleging van PvdA Vlaardingen plaats en werd het verkiezingsprogr

Eerlijke kansen voor alle werknemers Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting, vorige week donderdag, hebben wij nog een motie in

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

Wie zit er nu te slapen in de raad? De VVD vraagt zich af, of de raad heeft zitten slapen? De VVD bedoelt te zeggen, dat zij niet

Bewoners parkeren op straat, winkelend publiek in de garages Afgelopen donderdag stond de herijking van het parkeerbeleid op de agenda van de gemeenteraadsvergad

Antwoord van B&W op onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken" Inmiddels hebben we antwoord gekregen van B&W over onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken"

Art. 36 vragen over het zogenaamde 'zomerlekken' Aan het college van B&W van VlaardingenVlaardingen, 5 sptember 2017Vrage

Eerste lege etalage gevuld met kunst! Afgelopen zaterdag, 26 augustus was het dan zover: de eerste lege etalage is gevuld met kunst!

Motie verhogen onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groenonderhoud De stemming heeft inmiddels plaatsgevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!--------

Motie aanpak schuldenproblematiek De stemming heeft plaats gevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!-----------------

Amendement (aanpassing in de voorjaarsnota) Food Innovation Academy (FIA) De stemming heeft plaatsgevonden, en het amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en 11 stemmen

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Motie Ambachtschool Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016, dienden de PvdA Vlaardingen samen met Chri

Armoede en schulden Ik was afgelopen woensdag aanwezig bij de aftrap van de Steden-estafette: een conferentie over armoe

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Wijkschouw in het Centrum van Vlaardingen Wijkschouw in Centrum VlaardingenPvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van w

Resultaten van debat over de verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond werd langdurig gedebatteerd over de mogelijke vestiging van het op - en overslagbedrijf Coo

Debat over verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond tijdens de raadsvergadering op dinsdag 23 mei, zal de fractie van de PvdA Vlaardingen een d

Vaste locatie in Vlaardingen voor praktijkonderwijs FIA Gisteren werd tijdens een oriënterende raadsavond o.a. gesproken over de Food Innovation Academy (F

Wijkschouw in de VOP PvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt in de diverse wijken va

Opening Sociale Super van Lopik Gisteren was het dan zover: de opening van Super van Lopik aan de Vetteoordsekade 6 is een feit. De

Vragen aan het college over vrijstelling van onderwijs voor kinderen met een "rugzakje" Uit een onderzoek van het Ministerie van Onderwijs is gebleken dat een stijgend aantal leerplichtige

Motie: doorpakken op terugdringen jeugdarmoede Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart, heeft de fractie PvdA Vlaardingen onderstaande mot

Voortgang initiatief voor Tiny Houses Op 17 februari verscheen er een artikel in het AD, dat de initiatiefnemer om Tiny Houses in Vlaardin

Bloemetje van de maand maart Op vrijdag 10 maart hebben we het Bloemetje van de Maand uitgereikt aan de medewerkers van Vluchteli

Bloemetje van de maand februari Zaterdag 18 februari werd het bloemetje van de maand uitgereikt aan de initiatiefnemers om het plant

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Motie: sociale supermarkt De onderstaande motie is woensdag 29 juni tijdens de behandeling van het armoedebeleid unaniem aange

Artikel 36 vragen: fusie/ontvlechting bibliotheek Vragen ex art. 36 RvO:Ontvlechting/fusie bibliotheekGeacht college,In

Motie: tegemoetkoming kosten eigen risico Onderstaande motie hebben we uiteindelijk ingetrokken tijdens de begroting, omdat de wethouder een t

Amendement taal- en informatiepunt laaggeletterdheid Onderstaand amendement van de PvdA Vlaardingen is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling.

Bloemetje van de maand januari We zijn weer gestart met het bloemetje van de maand. Een keer per maand willen wij Vlaardingers in h

Motie: kunst in etalages De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 november 2016,Overwegend

TEGEN Afschaffing Kwijtschelding Op 19 november komt de Verenigde Vergadering van Delfland bij elkaar (vergelijkbaar met de Gemeenter

Bloemetje van de maand Ook deze maand reiken we het 'bloemetje van de maand' weer uit aan inwoners van Vlaardingen, die zic

Zorgen om de bibliotheek Aan het college van B&W van Vlaardingen

motie: tiny houses Op 29 juni werd onderstaande motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Vlaardingen. Op de ze