Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017

Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.
Onderstaand volgt de bijdrage van onze fractie, uit monde van onze fractievoorzitter Stefanie Solleveld.

Voorzitter,

De jaarstukken 2016 liggen voor. Een jaar met 10,5 miljoen ipv de geraamde 3,4 miljoen euro rekeningresultaat. Een gedeelte hiervan wordt verklaard uit niet uitgegeven bedragen die overgeheveld worden, maar onder de streep blijft er toch zo'n 6 miljoen extra over en dat is een behoorlijk bedrag. Een bedrag dat deels wordt ingezet ter versterking van de algemene reserve en dat is een mooi resultaat. Dit maakt dat de weerstandscapaciteit verbetert en dat de solvabiliteitsratio stijgt.
De gemeente staat er beter voor.

Wat de PvdA Vlaardingen wel bevreemd. is dat de benodigde weerstandscapaciteit in de begroting 2017 op 5,3 miljoen euro werd berekend en dat u nu spreekt over een lichte stijging naar 7 miljoen. De snelle rekenaars onder ons weten echter, dat we het dan hebben over een stijging van ruim 30 procent. U geeft aan dat de toename komt door de nog bestaande risico's bij de grondexploitaties, die niet meer gedekt kunnen worden uit de reserve. Zijn die risico’s dan nog gelijk aan het verschil van 1,7 miljoen? Heeft u overwogen de reserve grondexploitaties aan te vullen, bijvoorbeeld met behulp van het rekeningresultaat van 2016?

Voorzitter,

Er is veel bereikt in het jaar 2016. Het coalitieprogramma is zo goed als voltooid. Ik noem een paar voorbeelden: de doelstelling van het actieplan wonen is bereikt, er zijn bijeenkomsten geweest om inwoners meer bewust te maken op het gebied van veiligheid, de FIA (Food Inspiration Academy) is gestart en biedt opleidingsplaatsen met baangarantie, de fusie met de bibliotheek Maassluis Midden Delfland wordt uitgewerkt en ga zo maar door. Resultaten waar de PvdA Vlaardingen trots op is!

We maken ons echter ook nog wel zorgen over een paar zaken.
We zien dat het aantal formatieplaatsen nog steeds afneemt, zoals gepland, maar tegelijkertijd stijgt de inhuur en het ziekteverzuim. Hoe ziet u de relatie tussen deze drie zaken en wat is het toekomstperspectief? Meerdere malen hebben we u gevraagd mensen die bijvoorbeeld in de groenvoorziening werken een vast contract aan te bieden ipv te werken met aanbestedingen. We begrijpen dat dit financiële zekerheid biedt voor de gemeente, maar de PvdA Vlaardingen ziet ook graag financiële zekerheid voor onze inwoners en werknemers. Hetzelfde geldt wat ons betreft voor medewerkers van Stroomopwaarts, waar de gemeente garantiebanen voor biedt. Deze zijn nog tijdelijk van aard, wat natuurlijk niet de insteek hoort te zijn en waar juist de gemeente een voorbeeldfunctie in heeft. We horen graag hoe u hier tegen aan kijkt en komen hierop terug bij de voorjaarsnota.

Voorzitter,

In het programma groen en milieu lezen we dat er zo'n 350.000 euro meer is kwijtgescholden aan afvalstoffenheffing. Echter, hogere baten afvalstoffenheffing en lagere uitvoeringskosten zorgen voor een lagere aanwending van de voorziening afvalverwijdering. Eerder is besloten de afvalstoffenheffing te verhogen, omdat de egalisatiereserve niet toereikend zou zijn. In welk perspectief moeten wij dit nu zien? Kan de heffing weer omlaag?

Voorzitter,

Passend toewijzen is ingevoerd om sterke stijging van de rijksuitgaven aan huurtoeslag tegen te gaan en huurders te beschermen tegen te hoge huurlasten. De woningcorporaties moeten bij toe te wijzen vrijkomende woningen jaarlijks aan ten minste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning verhuren onder de aftoppingsgrenzen. De PvdA vindt dit een goede tendens. Op termijn een betaalbare woning voor iedereen, dat is ons streven. Ook het bevriezen van de bovengrenzen van de huur van sociale huurwoningen past in dit beleid. We vragen ons echter wel af hoe het zit met de wachttijden; we horen veel verschillende verhalen. Wethouder heeft u hier gegevens van?

Een andere zorg. Een gezin met vier kinderen heeft maanden lang in een hotel gezeten op kosten van de gemeente, omdat zij geen woning hadden.
Wij pretenderen in het kader van Actieplan Wonen zulke goede relaties te hebben met de woningcorporaties; hoe is dit dan mogelijk? En belangrijker wat kunnen we doen om dit in de toekomst te voorkomen?

De taakstelling om in 2016 182 vergunninghouders te huisvesten is gehaald, het is zelfs gelukt 36 extra statushouders op te nemen in de Vlaardingse samenleving. Dat laatste is natuurlijk het belangrijkst. Mensen een huis bieden is mooi, maar laat het ook hun thuis zijn!

Voorzitter,

Een route-kaart voor huisartsen is opgesteld, hierin zijn zaken geregeld over doorverwijzing naar het wijkteam. De PvdA juicht dit toe en hoopt dat dit een positieve bijdrage zal leveren aan de nieuwe manier van werken en dat de kosten daarmee gedrukt kunnen worden.

We lezen dat er minder beroep wordt gedaan op een bijdrage aan cliënten in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en compensatie van het eigen risico. Bij de begroting heeft de PvdA Vlaardingen een motie ingediend met als doel te onderzoeken of we het volledige eigen risico voor bepaalde inkomens kunnen vergoeden. In het raadsmemo van 11 april lezen we de bedragen die hiermee gepaard gaan. In het licht van de voorgaande constateringen vragen we ons echter af of er minder chronisch zieken zijn of dat het promotiebeleid voor deze regeling te wensen over laat.

De impact van de decentralisaties was en is enorm. Een hele overgang voor zowel de medewerkers als de cliënten; maar de gemeente Vlaardingen heeft gezorgd voor een zachte landing. Inwoners en medewerkers beginnen hun weg te vinden in het nieuwe systeem en iedereen die zorg nodig heeft en er zelf niet uitkomt wordt geholpen, maar een aantal zaken baren zorgen. Bijvoorbeeld het feit dat er slechts 41 garantiebanen zijn gerealiseerd. Een van de peilers waar de nieuwe partcipatiewet op gebouwd is. Welke rol kan de gemeente hier verder nog in spelen? Hoeveel van die banen zijn er inmiddels gesitueerd bij de gemeente en kunnen we bijvoorbeeld ook op dit punt minder taken aanbesteden, maar laten uitvoeren door Stroomopwaarts?

Voorzitter,

Al met al heeft de PvdA Vlaardingen een positief gevoel bij de resultaten uit 2016. Her en der is er ruimte voor verbetering, maar wat moet je zonder ambities? We kijken uit naar de behandeling van de voorjaarsnota en zullen daar op een aantal zaken terugkomen.


In de eerste en tweede termijn kregen we de volgende reacties van het college:

Reactie wethouder o.a. financiën, Arnout Hoekstra
Risico's op de grondexploitaties blijken nu goed ingeschat, dus hoeft de reserve grondexploitaties niet aangevuld te worden, zeker gezien de tendens dat er veel vraag is op de woningmarkt.

Reactie wethouder o.a. Openbare ruimte, Ruud van Harten
College wil de tarieven zo lang mogelijk vlak houden; Jo-jo-effecten zijn ongewenst en er zitten nog een aantal kosten aan te komen, waarop de wethouder nu niet kan ingaan. Hij merkt wel op dat de egalisatiereserve is teruggelopen.

Wethouder o.a. organisatie, Bert van Nieuwenhuizen
Hij licht toe, dat zorgvuldige afwegingen worden gemaakt op welke wijze invulling wordt gegeven aan diverse functies binnen de gemeente... Hmmm, niet duidelijk.
Er worden daarbij financiële afwegingen gemaakt. Die wil PvdA graag precies weten, en dat zal worden toegezonden.
Daar komt PvdA Vlaardingen tijdens de voorjaarsnota op terug.

Reactie wethouder o.a. Sociaal Domein, Cees Oosterom
Mensen, die in vaste dienst zijn bij Stroomopwaarts, worden gedetacheerd bij de gemeente. Het zou voor hen dus niet uitmaken om in vaste dienst bij de gemeente te komen, maar de gemeente zou dan de begeleiding over moeten nemen. Dat is lastig om te organiseren. Maar hij ondersteunt de gedachtegang.
Aanbestedingen in het groen, zullen in de toekomst zo veel als mogelijk aan Stroomopwaarts worden aangeboden.


Op 5 en 6 juli aanstaande bespreken we de voorjaarsnota 2017: een aantal van bovenstaande zaken zal zeker wederom door ons aan de orde worden gesteld.Laatste nieuws

Eindelijk uitvoering motie "Aanpak Schuldenproblematiek" PvdA is enorm blij met de oprichting van SUN Waterweg; een noodhulpbureau.SUN staat voor Stich

Toch geen vandalisme op Begraafplaats Emaus? Vorige week hebben wij het college vragen gesteld over de aanpak van vandalisme op Begraafplaats Ema

Schriftelijke vragen over uitvoering motie "adoptie vuilcontainer" Vlaardingen, 4 december 2020Betreft: schriftelijke vragen over de uitvoering van onze mo

Schriftelijke vragen over bouwplannen Park Vijfsluizen Op 5 oktober 2020 hadden wij al een agendaverzoek ingediend om dit onderwerp te bespreken, maar om d

PvdA teleurgesteld maar vastberaden Teleurgesteld maar vastberadenZo voelden wij ons na en ook al tijdens de raadsvergaderin

PvdA verrast door besluit opvang daklozen in de Waterleidingstraat Normaal gesproken lezen wij besluiten van het college in de wekelijkse Besluitenlijst van B&W. I

De Stadsboerderij en de Heemtuin moeten open blijven ! Het huidige college heeft een begroting aan de gemeenteraad voorgesteld met veel bezuinigingen en ve

#MEERDANAPPLAUS Vlaardingse afdelingen Groenlinks, PvdA en SP steunen online zorg demonstratieHet is tij

Algemene beschouwing op de Kadernota 2020 Vanavond op 9 juli 2020 bespreekt de gemeenteraad de financiële situatie van de stad. De volgende

De maatregel van inpandige naar uitpandige afvalinzameling in de hoogbouw Naar aanleiding van signalen van een gecombineerde VvE (een combinatie van particulier woningbezit

Vragen over effecten van verdwijnen van oranje plastic containers en de GFT-cocons Naar aanleiding van allerlei signalen uit de Vlaardingse samenleving en onze eigen waarneming, hebbe

Ondersteuning aan sportverenigingen: PvdA houdt vinger aan de pols Op 30 april stelde de PvdA Vlaardingen schriftelijke vragen aan het college. Nadat de fractie een te

PvdA stelt vragen over ondersteuning aan sportverenigingen in Vlaardingen Er leven veel vragen onder de bestuurders van de sportverenigingen in Vlaardingen. Zo bleek uit een

Waarom de PvdA-fractie tegen het herstelplan stemde Afgelopen donderdag vond voor het eerst een raadsvergadering plaats via een videoverbinding. Het bel

Huisvesting arbeidsmigranten Op donderdag 30 januari 2020 besprak de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college om drie locat

Nieuwjaarsreceptie: de speech van Stefanie Solleveld, onze fractievoorzitter Op woensdag 15 januari 2020 vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats; een gezellige en druk be

Armoedebestrijding: motie onderzoek naar werkwijze Stroomopwaarts Vanavond staat o.a. de "Regionale Visie armoede en schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-

Beschouwing op begroting 2020-2023 Afgelopen donderdag, 7 november, werd door de PvdA Vlaardingen ingestemd met de meerjarenbegroting 2

Zeker zijn van een betaalbare woning, een kernwaarde van de PvdA De woningmarkt is oververhit, ook in onze regio.Met als gevolg, dat prijzen stijgen, zowel van

Fractievergoedingen PvdA Vlaardingen 2014 - 2018 Op donderdag 18 oktober 2019 werd tijdens de raadsvergadering een initiatiefvoorstel van fractie Boe

Motie "Adoptie Vuilcontainers" Motie Adoptie Vuilcontainers   

Bloemetje van de maand Afgelopen vrijdag was de PvdA Vlaardingen bij Van Gent Hoortoestellen om het ‘bloemetje van de maa

PvdA Vlaardingen teleurgesteld na “debat” over coalitieakkoord PvdA Vlaardingen teleurgesteld na ‘’debat’’ over coalitieakkoordDinsdagavond 28

Behandeling onderzoek Andersson naar bestuurskracht in Vlaardingen Afgelopen dinsdag besprak de raad in een ingelaste bijeenkomst het onderzoeksrapport naar de bestuur

Huisvesting maatschappelijke organisaties in Vlaardingen Deze week vernamen we, dat de gebruikers van Galgkade 3, te weten Stichting Yets Foundation, Stichti

Waterberging in bestrating bij uitvoering Mobiliteitsplan Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werd dan eindelijk het Actieplan Mobilit

Demonstratie op de Dam voor een socialer Nederland Afgelopen zaterdag, 10 november, was er een grote demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door de v

Amendement VOP Lijnbaanhal De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de meerjarenbegr

Amendement evaluatie Wijkteams De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement IJsbaan De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement veiligheidskosten bij evenementen De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

Principebesluit bibliotheek Twee jaar geleden heeft de PvdA Vlaardingen zich al sterk gemaakt om de bibliotheek buiten de gemee

Initiatiefvoorstel tot ondersteuning evenementen UPDATE In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is dit initiatiefvoorstel aangenomen met een ruim

Initiatiefvoorstel Ondersteuning Zomerterras Initiatiefvoorstel ondersteuning ZomerterrasIn onze vorige berichtgeving meldden

Motie Ondersteuning Zomerterras Vanavond, tijdens de raadsvergadering, zullen wij een motie indienen om op korte termijn een extra f

PvdA Vlaardingen stelt art. 36 vragen over voortbestaan Zomerterras Vandaag lazen we in het AD dat de organisatie van het Zomerterras de noodklok luidt over het voortbe

Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2018 Stefanie Solleveld, lijsttrekker van de PvdA Vlaardingen, sprak de leden en belangstellenden toe tij

Nieuwjaarsreceptie PvdA Vlaardingen op woensdagavond 10 januari Allereerst willen wij u een gelukkig, gezond en vreedzaam 2018 toewensen.Het bestuur en

Weer vertraging in de ombouw Hoekse Lijn! Vanavond wordt er ook in de Vlaardingse gemeenteraad gesproken over (wederom!) een vertraging in de

Onze kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Afgelopen woensdag vond de ledenraadpleging van PvdA Vlaardingen plaats en werd het verkiezingsprogr

Eerlijke kansen voor alle werknemers Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting, vorige week donderdag, hebben wij nog een motie in

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

Wie zit er nu te slapen in de raad? De VVD vraagt zich af, of de raad heeft zitten slapen? De VVD bedoelt te zeggen, dat zij niet

Bewoners parkeren op straat, winkelend publiek in de garages Afgelopen donderdag stond de herijking van het parkeerbeleid op de agenda van de gemeenteraadsvergad

Antwoord van B&W op onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken" Inmiddels hebben we antwoord gekregen van B&W over onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken"

Art. 36 vragen over het zogenaamde 'zomerlekken' Aan het college van B&W van VlaardingenVlaardingen, 5 sptember 2017Vrage

Eerste lege etalage gevuld met kunst! Afgelopen zaterdag, 26 augustus was het dan zover: de eerste lege etalage is gevuld met kunst!

Motie verhogen onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groenonderhoud De stemming heeft inmiddels plaatsgevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!--------

Motie aanpak schuldenproblematiek De stemming heeft plaats gevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!-----------------

Amendement (aanpassing in de voorjaarsnota) Food Innovation Academy (FIA) De stemming heeft plaatsgevonden, en het amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en 11 stemmen

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Motie Ambachtschool Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016, dienden de PvdA Vlaardingen samen met Chri

Armoede en schulden Ik was afgelopen woensdag aanwezig bij de aftrap van de Steden-estafette: een conferentie over armoe

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Wijkschouw in het Centrum van Vlaardingen Wijkschouw in Centrum VlaardingenPvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van w

Resultaten van debat over de verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond werd langdurig gedebatteerd over de mogelijke vestiging van het op - en overslagbedrijf Coo

Debat over verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond tijdens de raadsvergadering op dinsdag 23 mei, zal de fractie van de PvdA Vlaardingen een d

Vaste locatie in Vlaardingen voor praktijkonderwijs FIA Gisteren werd tijdens een oriënterende raadsavond o.a. gesproken over de Food Innovation Academy (F

Wijkschouw in de VOP PvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt in de diverse wijken va

Opening Sociale Super van Lopik Gisteren was het dan zover: de opening van Super van Lopik aan de Vetteoordsekade 6 is een feit. De

Vragen aan het college over vrijstelling van onderwijs voor kinderen met een "rugzakje" Uit een onderzoek van het Ministerie van Onderwijs is gebleken dat een stijgend aantal leerplichtige

Motie: doorpakken op terugdringen jeugdarmoede Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart, heeft de fractie PvdA Vlaardingen onderstaande mot

Voortgang initiatief voor Tiny Houses Op 17 februari verscheen er een artikel in het AD, dat de initiatiefnemer om Tiny Houses in Vlaardin

Bloemetje van de maand maart Op vrijdag 10 maart hebben we het Bloemetje van de Maand uitgereikt aan de medewerkers van Vluchteli

Bloemetje van de maand februari Zaterdag 18 februari werd het bloemetje van de maand uitgereikt aan de initiatiefnemers om het plant

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Motie: sociale supermarkt De onderstaande motie is woensdag 29 juni tijdens de behandeling van het armoedebeleid unaniem aange

Artikel 36 vragen: fusie/ontvlechting bibliotheek Vragen ex art. 36 RvO:Ontvlechting/fusie bibliotheekGeacht college,In

Motie: tegemoetkoming kosten eigen risico Onderstaande motie hebben we uiteindelijk ingetrokken tijdens de begroting, omdat de wethouder een t

Amendement taal- en informatiepunt laaggeletterdheid Onderstaand amendement van de PvdA Vlaardingen is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling.

Bloemetje van de maand januari We zijn weer gestart met het bloemetje van de maand. Een keer per maand willen wij Vlaardingers in h

Motie: kunst in etalages De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 november 2016,Overwegend

TEGEN Afschaffing Kwijtschelding Op 19 november komt de Verenigde Vergadering van Delfland bij elkaar (vergelijkbaar met de Gemeenter

Bloemetje van de maand Ook deze maand reiken we het 'bloemetje van de maand' weer uit aan inwoners van Vlaardingen, die zic

Zorgen om de bibliotheek Aan het college van B&W van Vlaardingen

motie: tiny houses Op 29 juni werd onderstaande motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Vlaardingen. Op de ze