Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017

Voorzitter,

In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimenteren met de voorliggende voorjaarsnota. Het coalitieprogramma is ten uitvoer gebracht. Doelen zijn behaald. Het belangrijkste doel, de financiële positie van Vlaardingen weer in gezond vaarwater krijgen is ook geslaagd. Dat die doelen behaald zijn, wil niet zeggen dat het college stil gaat zitten. In januari van dit jaar kwamen zij met een nieuwjaarsbrief, waar nog eens vier ambities werden uitgestippeld en waar nu hard aan gewerkt wordt, wat we terug zien in deze nota. Wij willen niet alleen het college maar ook de raad en alle inwoners complimenteren. Er wordt beter samengewerkt in de raad, het duurde misschien wat lang, maar we hebben een nieuwe burgemeester! Ook lijkt de 18-17 stemverhouding verleden tijd. Dat vinden wij prettig, want het liefst nemen wij beslissingen waar de stad Vlaardingen beter van wordt unaniem. Ook zeker de inwoners verdienen een compliment. Een compliment dat ik niet eens in woorden weet uit te drukken, maar ik ga een poging doen. Financiën in zwaar weer aan het begin van deze periode leiden tot bezuinigingen. Waar Vlaardingen een spookstad dreigde te worden stonden bewoners op en kwamen met creatieve oplossingen. Oplossingen die veel inzet van vrijwilligers vergden en velen waren bereid zich in te zetten. Vlaardingers zijn trots op hun stad en wij op hun werk!

Voorzitter,

De geluiden over de zorg in Vlaardingen zijn positief. De decentralisaties zijn goed verlopen, we zijn uitgeroepen tot gouden gemeente en we werken mantelzorgvriendelijk. Iedereen die zorg nodig heeft en daar niet zelf of middels een netwerk voor kan zorgen, wordt een helpende hand geboden. Toch maakt de PvdA Vlaardingen zich nog wel zorgen over bijvoorbeeld de participatie en eenzaamheid onder ouderen. Wij houden op deze gebieden de vinger aan de pols.

Een van de dingen die we lezen in deze nota is dat de reserve sociaal domein deels wordt afgeroomd naar de algemene reserve. Al twee maal eerder pleitten wij ervoor deze hele reserve op te laten gaan in de algemene reserve. Binnen het sociaal domein willen we werken volgens het in is uit principe, we bekostigen de zorg met het geld dat we hiervoor krijgen van het rijk. Tegelijkertijd weet iedereen dat er vele open einde regelingen zijn en inwoners die zorg nodig hebben die krijgen. Waarom dan een extra potje overhouden? De weerstandscapaciteit voor het sociaal domein gaat nu wel naar de algemene reserve. De PvdA Vlaardingen wil graag nogmaals pleiten voor transparantie en ook het resterende deel overhevelen naar de algemene reserve.

Voorzitter,

We zien veel nieuwe investeringen in de voorjaarsnota. Investeringen in de buitenruimte, die hard nodig zijn, na jaren niveau sober te hebben gehandhaafd. Investeringen in de binnenstad, die aantrekkelijker gemaakt moet worden en waar de leegstand teruggedrongen moet worden. Investeringen in onderwijs en ga zo maar door. De PvdA Vlaardingen is blij te zien dat hier weer ruimte voor is en u deze keuzes maakt. We begrijpen dat u de komende twee jaar het spaarplan on hold zet, om deze zaken, die zo nodig zijn te kunnen doen, maar dit spaarbedrag wordt wel weer terugboekt voor de nieuwe coalitieperiode. Kunt u uitleggen waarop deze keuze gebaseerd is?

Voorzitter,

Armoede is een groeiend probleem, landelijk maar zeker ook in Vlaardingen. We kwamen er niet best van af in het rapport kinderen in tel. Wat doen we nu precies aan het armoedebeleid? Er zijn zoveel regelingen dat wij door de bomen het bos niet meer zien, laat staan de inwoners. De PvdA Vlaardingen zou het prettig vinden als deze regelingen eens goed op een rijtje gezet en gecommuniceerd worden naar de doelgroep. De PvdA Vlaardingen vindt het jammer dat er geen euro extra bovenop de Klijnsmagelden wordt uitgetrokken voor armoede. Nu er weer ruimte is om te investeren, zouden wij ook willen investeren in het bestrijden van armoede. Als u ideeën heeft die geld kosten, zijn wij zeker bereid hier financiële ruimte voor te zoeken. We horen het graag van u!

Tegelijkertijd zijn wij erg blij dat de sociale aanpak Westwijk verder wordt uitgerold in Vlaardingen. Een goede manier om achter de voordeur te komen en snel in te kunnen grijpen bij schulden. Schulden hebben vaak een compleet andere grondslag zo kunnen problemen bij de kern worden aangepakt. Met betrekking tot dit onderwerp wil de PvdA Vlaardingen een motie indienen. Bij de meeste mensen beginnen schulden klein, maar omdat er geen afbetalingsregeling getroffen kan worden, of er simpelweg geen geld is om direct terug te betalen, kunnen deze schulden behoorlijk oplopen. Wij zouden graag willen dat het college onderzoekt of het mogelijk is in samenwerking met Maassluis en Schiedam een revolving fund op te zetten om die kleine schulden voor te schieten, waardoor inwoners niet in grotere problemen verzeild raken. Geen pleisters plakken, maar een structurele oplossing bieden. Aangezien u voorstelt de reserve samenwerking op te heffen, is het misschien een mooi idee deze reserve aan te wenden voor dit fund, zeker omdat wij dit graag met de drie steden willen doen.

Voorzitter,

We lezen in de voorjaarsnota dat een aantal dienstgebouwen verduurzaamd wordt. Dit lijkt de PvdA Vlaardingen een juiste koers op weg naar de zo gewenste klimaatneutrale stad, we lezen echter ook dat het bij de twee verkozen gebouwen netto geen kosten met zich meebrengt. De kapitaalslasten worden gedekt door geld dat over blijft door minder verbruik. Te mooi om waar te zijn. Wij horen graag van de wethouder of we geen versnelling kunnen aanbrengen in dit proces, zijn er meer panden waarvoor dit mogelijk is?

Voorzitter,

Een van de ambities uit de nieuwjaarsbrief is veiligheid. Het college wil jongeren op het rechte pad houden, daar het gesprek over aangaan en hen perspectief bieden. Het basketbalproject YETS en het voetbalproject in de Westwijk vindt de PvdA Vlaardingen prachtige initiatieven die goed bij de ambitie aansluiten. De overlast van jongeren in het centrum lijkt ook af te nemen, of is dit slechts schijn en verplaatst het probleem zich? We horen graag uw mening.

Voorzitter,

De herijking van het parkeerbeleid is in volle gang. Wij hopen hier op zeer korte termijn verder over te spreken, want de PvdA Vlaardingen ziet liever dat dit vandaag dan morgen geregeld is. Wij gaven het al aan tijdens de commissiebehandeling, maar de kracht van herhaling is belangrijk, dus nogmaals: bewoners parkeren op straat en bezoekers in de garage. Dat is waar de garages voor bedoeld zijn en we moeten de bewoners niet uit het oog verliezen. Ook als je in de stad woont, moet je je auto kwijt kunnen! Parkeren in de garages is veiliger en goedkoper dan op straat parkeren, dus ook nog eens gastvrij voor de bezoekers.

Ook de binnenstad is een ambitie uit de nieuwjaarsbrief. Het college wil geld uit trekken om de buitenruimte op te knappen. Dat lijkt ons een goed begin en een taak van de gemeente. Kunt u ons iets vertellen over medewerking van de vastgoedeigenaren, want wij begrijpen dat de gemeente dit niet alleen kan. Wat de PvdA Vlaardingen betreft moet de eerste focus liggen bij bewoners en winkeliers en wij gaan er dan ook vanuit dat zij betrokken worden en blijven worden bij het uitrollen van de centrumplannen.


Voorzitter,

Het komende vertrek van Unilever was een bericht waar niemand op zat te wachten. In een tijd waarin de economie net weer een beetje opkrabbelt en de werkgelegenheid toeneemt, is dit een zware slag. Voor de medewerkers en voor Vlaardingen. Niet alleen gaan er vele banen verloren, maar ook blijft er een terrein achter. We zijn blij te lezen dat de gemeente samen met Unilever, de provincie en de MRDH een intentieverklaring heeft opgesteld gericht op het terugkrijgen van een gedeelte van de werkgelegenheid. Gedeeltelijk biedt het terrein ook ruimte voor nieuwe woningbouw, wat volgens de PvdA Vlaardingen een extra impuls kan geven aan het actieplan wonen. Ook zijn wij blij dat de participatie in dit vroege stadium al geregeld gaat worden middels platformen met bedrijven en bewoners. We hopen dat dit zware verlies wordt omgezet in een kans en zijn benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen.

Ook in het kader van actieplan wonen is de PvdA Vlaardingen blij met de ontwikkeling van het centrum Westwijk. Wat een enorme impuls voor een wijk die vaak bestempeld wordt als een sociaal zwakkere wijk. Juist in deze wijk zijn verschrikkelijk veel goede bewonersinitiatieven ontstaan en de uitstraling mag daarbij horen. Is er eigenlijk wel een mooier stukje Vlaardingen, met de broekpolder als achtertuin?

Voorzitter,

De Food Innovation Academy is een feit, maar de randvoorwaarden voor een goede onderwijslocatie nog niet. Leerlingen volgen lessen op andere locaties, niet bij het bedrijf zelf en dat is nou juist het mooie aan het plan. De mogelijkheid om het geleerde direct in de praktijk te brengen. Voor academische opleidingen zijn er fondsen zat om aan te boren, maar als het om het MBO gaat is dat een stuk lastiger. Daarom vindt de PvdA het goed dat de gemeente wil gaan investeren. Een opleiding met baangarantie en goed opgeleide werknemers voor bedrijven, maar behalve dat zet het Vlaardingen ook goed op de kaart. Met 60% van de leerlingen die naar het VMBO gaan zou het juist logisch zijn dat hier meer op wordt ingezet. Wat de PvdA betreft reikt uw voorstel echter nog niet ver genoeg, als je het doet, doe het dan goed! Wij willen een amendement indienen om voor de meest uitgebreide versie te kiezen en dus ook extra mogelijkheden schapen om vroegtijdig schoolverlaters op te vangen en een kans te bieden een opleiding af te ronden en niet in een uitkering maar in een baan terecht te komen.

Voorzitter,

Wat betreft de stadsgehoorzaal volgen wij de koers van het college. In de pilotperiode hebben de medewerkers en vrijwilligers bewezen dat Vlaardingen een mooi theater heeft, met veel voorstellingen, zowel qua amateur als professioneel theater. Ook de stadsterrassen zijn niet meer weg te denken en trekken nieuw publiek. Dat de organisatie heel veel overuren draaide is een onwenselijke en niet houdbare situatie en daarom zijn we het met u eens dat er meer geld uitgetrokken moet worden om het huidige niveau te waarborgen.

Voorzitter,

Tijdens de jaarstukken kondigden wij al aan terug te zullen komen op vaste banen bij de gemeente. Schoonmakers, medewerkers in het groenonderhoud en ga zo maar door, hebben een baan die uitbesteed is. Zij zijn niet in dienst van de gemeente. Wij begrijpen dat deze flexibilisering zekerheid biedt voor de gemeente, maar willen graag ook zekerheid voor de medewerkers. Wij vragen ons ook nog steeds af of dit echt wel goedkoper is en wachten nog steeds op de gegevens die ons al twee keer zijn toegezegd, over een kosten batenanalyse naar deze materie. Wethouder kunt u ons nu uitsluitsel geven?

Voorzitter,

Een goede voorjaarsnota met ruimte voor investeringen. Er wordt hard gewerkt aan het mooier, gezonder en leefbaarder maken van onze mooie stad. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat betekent investeren in scholing, werkgelegenheid, maar ook zorg en integratie. Kinderen mogen niet de dupe worden van armoede en als we een vluchteling opnemen moeten we diegenen niet alleen een huis maar ook een thuis bieden. Samen leven in een kleurrijke stad en samen bouwen aan diezelfde stad. De initiatieven van het college in deze voorjaarsnota zijn daar een goede koers voor. Een koers die de PvdA Vlaardingen volgt en mede zal blijven bepalen.

 
Laatste nieuws

Eindelijk uitvoering motie "Aanpak Schuldenproblematiek" PvdA is enorm blij met de oprichting van SUN Waterweg; een noodhulpbureau.SUN staat voor Stich

Toch geen vandalisme op Begraafplaats Emaus? Vorige week hebben wij het college vragen gesteld over de aanpak van vandalisme op Begraafplaats Ema

Schriftelijke vragen over uitvoering motie "adoptie vuilcontainer" Vlaardingen, 4 december 2020Betreft: schriftelijke vragen over de uitvoering van onze mo

Schriftelijke vragen over bouwplannen Park Vijfsluizen Op 5 oktober 2020 hadden wij al een agendaverzoek ingediend om dit onderwerp te bespreken, maar om d

PvdA teleurgesteld maar vastberaden Teleurgesteld maar vastberadenZo voelden wij ons na en ook al tijdens de raadsvergaderin

PvdA verrast door besluit opvang daklozen in de Waterleidingstraat Normaal gesproken lezen wij besluiten van het college in de wekelijkse Besluitenlijst van B&W. I

De Stadsboerderij en de Heemtuin moeten open blijven ! Het huidige college heeft een begroting aan de gemeenteraad voorgesteld met veel bezuinigingen en ve

#MEERDANAPPLAUS Vlaardingse afdelingen Groenlinks, PvdA en SP steunen online zorg demonstratieHet is tij

Algemene beschouwing op de Kadernota 2020 Vanavond op 9 juli 2020 bespreekt de gemeenteraad de financiële situatie van de stad. De volgende

De maatregel van inpandige naar uitpandige afvalinzameling in de hoogbouw Naar aanleiding van signalen van een gecombineerde VvE (een combinatie van particulier woningbezit

Vragen over effecten van verdwijnen van oranje plastic containers en de GFT-cocons Naar aanleiding van allerlei signalen uit de Vlaardingse samenleving en onze eigen waarneming, hebbe

Ondersteuning aan sportverenigingen: PvdA houdt vinger aan de pols Op 30 april stelde de PvdA Vlaardingen schriftelijke vragen aan het college. Nadat de fractie een te

PvdA stelt vragen over ondersteuning aan sportverenigingen in Vlaardingen Er leven veel vragen onder de bestuurders van de sportverenigingen in Vlaardingen. Zo bleek uit een

Waarom de PvdA-fractie tegen het herstelplan stemde Afgelopen donderdag vond voor het eerst een raadsvergadering plaats via een videoverbinding. Het bel

Huisvesting arbeidsmigranten Op donderdag 30 januari 2020 besprak de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college om drie locat

Nieuwjaarsreceptie: de speech van Stefanie Solleveld, onze fractievoorzitter Op woensdag 15 januari 2020 vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats; een gezellige en druk be

Armoedebestrijding: motie onderzoek naar werkwijze Stroomopwaarts Vanavond staat o.a. de "Regionale Visie armoede en schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-

Beschouwing op begroting 2020-2023 Afgelopen donderdag, 7 november, werd door de PvdA Vlaardingen ingestemd met de meerjarenbegroting 2

Zeker zijn van een betaalbare woning, een kernwaarde van de PvdA De woningmarkt is oververhit, ook in onze regio.Met als gevolg, dat prijzen stijgen, zowel van

Fractievergoedingen PvdA Vlaardingen 2014 - 2018 Op donderdag 18 oktober 2019 werd tijdens de raadsvergadering een initiatiefvoorstel van fractie Boe

Motie "Adoptie Vuilcontainers" Motie Adoptie Vuilcontainers   

Bloemetje van de maand Afgelopen vrijdag was de PvdA Vlaardingen bij Van Gent Hoortoestellen om het ‘bloemetje van de maa

PvdA Vlaardingen teleurgesteld na “debat” over coalitieakkoord PvdA Vlaardingen teleurgesteld na ‘’debat’’ over coalitieakkoordDinsdagavond 28

Behandeling onderzoek Andersson naar bestuurskracht in Vlaardingen Afgelopen dinsdag besprak de raad in een ingelaste bijeenkomst het onderzoeksrapport naar de bestuur

Huisvesting maatschappelijke organisaties in Vlaardingen Deze week vernamen we, dat de gebruikers van Galgkade 3, te weten Stichting Yets Foundation, Stichti

Waterberging in bestrating bij uitvoering Mobiliteitsplan Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werd dan eindelijk het Actieplan Mobilit

Demonstratie op de Dam voor een socialer Nederland Afgelopen zaterdag, 10 november, was er een grote demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door de v

Amendement VOP Lijnbaanhal De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de meerjarenbegr

Amendement evaluatie Wijkteams De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement IJsbaan De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement veiligheidskosten bij evenementen De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

Principebesluit bibliotheek Twee jaar geleden heeft de PvdA Vlaardingen zich al sterk gemaakt om de bibliotheek buiten de gemee

Initiatiefvoorstel tot ondersteuning evenementen UPDATE In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is dit initiatiefvoorstel aangenomen met een ruim

Initiatiefvoorstel Ondersteuning Zomerterras Initiatiefvoorstel ondersteuning ZomerterrasIn onze vorige berichtgeving meldden

Motie Ondersteuning Zomerterras Vanavond, tijdens de raadsvergadering, zullen wij een motie indienen om op korte termijn een extra f

PvdA Vlaardingen stelt art. 36 vragen over voortbestaan Zomerterras Vandaag lazen we in het AD dat de organisatie van het Zomerterras de noodklok luidt over het voortbe

Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2018 Stefanie Solleveld, lijsttrekker van de PvdA Vlaardingen, sprak de leden en belangstellenden toe tij

Nieuwjaarsreceptie PvdA Vlaardingen op woensdagavond 10 januari Allereerst willen wij u een gelukkig, gezond en vreedzaam 2018 toewensen.Het bestuur en

Weer vertraging in de ombouw Hoekse Lijn! Vanavond wordt er ook in de Vlaardingse gemeenteraad gesproken over (wederom!) een vertraging in de

Onze kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Afgelopen woensdag vond de ledenraadpleging van PvdA Vlaardingen plaats en werd het verkiezingsprogr

Eerlijke kansen voor alle werknemers Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting, vorige week donderdag, hebben wij nog een motie in

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

Wie zit er nu te slapen in de raad? De VVD vraagt zich af, of de raad heeft zitten slapen? De VVD bedoelt te zeggen, dat zij niet

Bewoners parkeren op straat, winkelend publiek in de garages Afgelopen donderdag stond de herijking van het parkeerbeleid op de agenda van de gemeenteraadsvergad

Antwoord van B&W op onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken" Inmiddels hebben we antwoord gekregen van B&W over onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken"

Art. 36 vragen over het zogenaamde 'zomerlekken' Aan het college van B&W van VlaardingenVlaardingen, 5 sptember 2017Vrage

Eerste lege etalage gevuld met kunst! Afgelopen zaterdag, 26 augustus was het dan zover: de eerste lege etalage is gevuld met kunst!

Motie verhogen onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groenonderhoud De stemming heeft inmiddels plaatsgevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!--------

Motie aanpak schuldenproblematiek De stemming heeft plaats gevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!-----------------

Amendement (aanpassing in de voorjaarsnota) Food Innovation Academy (FIA) De stemming heeft plaatsgevonden, en het amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en 11 stemmen

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Motie Ambachtschool Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016, dienden de PvdA Vlaardingen samen met Chri

Armoede en schulden Ik was afgelopen woensdag aanwezig bij de aftrap van de Steden-estafette: een conferentie over armoe

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Wijkschouw in het Centrum van Vlaardingen Wijkschouw in Centrum VlaardingenPvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van w

Resultaten van debat over de verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond werd langdurig gedebatteerd over de mogelijke vestiging van het op - en overslagbedrijf Coo

Debat over verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond tijdens de raadsvergadering op dinsdag 23 mei, zal de fractie van de PvdA Vlaardingen een d

Vaste locatie in Vlaardingen voor praktijkonderwijs FIA Gisteren werd tijdens een oriënterende raadsavond o.a. gesproken over de Food Innovation Academy (F

Wijkschouw in de VOP PvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt in de diverse wijken va

Opening Sociale Super van Lopik Gisteren was het dan zover: de opening van Super van Lopik aan de Vetteoordsekade 6 is een feit. De

Vragen aan het college over vrijstelling van onderwijs voor kinderen met een "rugzakje" Uit een onderzoek van het Ministerie van Onderwijs is gebleken dat een stijgend aantal leerplichtige

Motie: doorpakken op terugdringen jeugdarmoede Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart, heeft de fractie PvdA Vlaardingen onderstaande mot

Voortgang initiatief voor Tiny Houses Op 17 februari verscheen er een artikel in het AD, dat de initiatiefnemer om Tiny Houses in Vlaardin

Bloemetje van de maand maart Op vrijdag 10 maart hebben we het Bloemetje van de Maand uitgereikt aan de medewerkers van Vluchteli

Bloemetje van de maand februari Zaterdag 18 februari werd het bloemetje van de maand uitgereikt aan de initiatiefnemers om het plant

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Motie: sociale supermarkt De onderstaande motie is woensdag 29 juni tijdens de behandeling van het armoedebeleid unaniem aange

Artikel 36 vragen: fusie/ontvlechting bibliotheek Vragen ex art. 36 RvO:Ontvlechting/fusie bibliotheekGeacht college,In

Motie: tegemoetkoming kosten eigen risico Onderstaande motie hebben we uiteindelijk ingetrokken tijdens de begroting, omdat de wethouder een t

Amendement taal- en informatiepunt laaggeletterdheid Onderstaand amendement van de PvdA Vlaardingen is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling.

Bloemetje van de maand januari We zijn weer gestart met het bloemetje van de maand. Een keer per maand willen wij Vlaardingers in h

Motie: kunst in etalages De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 november 2016,Overwegend

TEGEN Afschaffing Kwijtschelding Op 19 november komt de Verenigde Vergadering van Delfland bij elkaar (vergelijkbaar met de Gemeenter

Bloemetje van de maand Ook deze maand reiken we het 'bloemetje van de maand' weer uit aan inwoners van Vlaardingen, die zic

Zorgen om de bibliotheek Aan het college van B&W van Vlaardingen

motie: tiny houses Op 29 juni werd onderstaande motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Vlaardingen. Op de ze