Algemene beschouwingen begroting 2017

Voorzitter,

In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is, is het lastig een ommezwaai te maken. Dit geldt niet alleen voor onze inwoners maar bijvoorbeeld ook voor het ambtenarenapparaat en voor onszelf. Mensen moeten weer op elkaar kunnen leunen en zullen netwerken moeten bouwen om elkaar een helpende hand te bieden en te zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat lijkt lastig verenigbaar, maar gelukkig zien wij in onze samenleving een positieve tendens op dit gebied. Hoe kan het ook anders met zulke initiatiefrijke inwoners, die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. We zullen de kloof tussen inwoners en politiek moeten verkleinen. Niet denken in belemmeringen, maar aan de gang gaan met de initiatieven van code oranje en de inwoners op wat voor manier dan ook een plek geven in de raadszaal, zodat ze kunnen deelnemen in de besluitvorming. Inwoners die zonder last of ruggespraak, zonder politieke belangen hun kennis in kunnen brengen ten behoeve van onze mooie stad.

Voorzitter,

Allereerst zijn de complimenten aan college en ambtenaren op zijn plaats voor het opstellen van deze begroting. De moeilijke taak om rekening te houden met alle geuite wensen en bezwaren tijdens de VJN, zijn wat de PvdA betreft goed vertaald.

Voorzitter,

We zijn blij met het extra geld dat wordt uitgetrokken voor straatreiniging en met de extra toevoeging van 50000 euro voor de hotspots. Een economie die beter gaat draaien, kan wel wat extra investeringen gebruiken. Nog lang niet iedereen merkt dat in zijn eigen portemonnee. Zorgen dat de OZB niet verder verhoogd wordt, de openbare ruimte aanpakken, het zijn zaken die voor iedereen een verbetering opleveren en dat kunnen wij niet anders als toejuichen. Wij zitten echter nog wel steeds met de vraag of het niveau sober nou verhoogd zal worden, of moet daar nog een extra veegronde aan vooraf gaan? En hoe gaat u de kwaliteit van de geleverde diensten met betrekking tot het straatreinigen en onderhoud controleren?

Voorzitter,

Wij zijn blij te lezen dat er aan de wens van de PvdA gehoor wordt gegeven wat meer geld in te zetten op preventie met betrekking tot veiligheid. Of het sportproject dat u beschrijft de manier is, kunnen wij nog niet goed beoordelen. Tijdens de VJN stelden wij voor extra inzet te doen op gezinscoaches. Kunt u uitleggen waarom de keuze op dit project is gevallen en wat de voordelen zijn?

Voorzitter,

Ook al trekt de economie aan, we zien verval in de binnenstad. De leegstand groeit met de dag en dat zorgt voor een slecht winkelklimaat. De PvdA is blij dat er een binnenstadsmanager is aangenomen. Uit het onderzoek dat de heer Traats heeft laten uitvoeren komen verscheidene zaken naar voren. Als probleem wordt naast de leegstand bijvoorbeeld ook de sfeer als negatief bestempeld. Wij denken dat het één hand in hand gaat met het ander. De heer Traats heeft nog geen bedrag genoemd, maar uit zijn woorden maakt de PvdA Vlaardingen op dat er miljoenen nodig zijn aan investeringen om een goed lopende binnenstad te bewerkstelligen. Miljoenen die wij niet voor het oprapen hebben liggen, maar anderzijds zien we ook geen extra euro opgenomen in de begroting de komende jaren. Een binnenstadsmanager aantrekken, een onderzoek uitvoeren, het is prachtig, maar nu we zeker weten waar de problemen liggen, zullen we ze ook aan moeten pakken. Anders heeft de functie van de heer Traats en het onderzoek ook geen zin gehad. Graag vernemen wij op korte termijn in ieder geval wat het bedrag is dat we nodig hebben om aan de basiscondities te voldoen. Ook willen we graag aandacht vragen voor kleine projecten als bijvoorbeeld streekmarkten en het inrichten van etalages. Wij willen dan ook graag een motie indienen. De lege etalages van panden die niet gebruikt worden, zijn niet sfeer verhogend. Wij willen u oproepen onderzoek te doen of er mogelijkheden zijn deze etalages in te richten met werk van Vlaardingse kunstenaars.

Voorzitter,

Je zorgen moeten maken om zorg, is iets wat de PvdA echt niet vindt kunnen. Landelijk worden er ideeën geopperd voor een nationaal zorgfonds. Die discussie willen wij hier niet voeren. Één probleem komt specifiek naar voren, het eigen risico. Nu kunnen we gaan zitten wachten op landelijke wetgeving, maar we kunnen ook kijken wát wij op gemeentelijk niveau voor deze mensen kunnen betekenen. De PvdA maakt zich vooral zorgen om de mensen die langdurige zorg nodig hebben. Vroeger bestond hier de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voor. Deze mensen weten echter aan de voorzijde al dat zij het eigen risico opsouperen. De situaties dat mensen die dit niet kunnen bekostigen dan maar bijvoorbeeld om de dag medicijnen gaan nemen, vinden wij zeer onwenselijk.

Er zijn al wel wat tegemoetkomingen geregeld via ROG plus. Het bedrag dat je terug kunt krijgen is maximaal 225 euro al naar gelang de situatie. De PvdA zou graag het volledige eigen risico voor deze groep willen afdekken en dient een motie in om de haalbaarheid te onderzoeken.
Voorzitter,

Dan de jeugd. Er lijkt iets vreemds aan de hand te zijn. In de indicatorentabel in deze begroting, zien wij dat Vlaardingen op alle fronten slechter scoort dan landelijk. Het gaat dan om zaken als: aantal jongeren met een delict voor de rechter, achterstandsleerlingen en werkloze jongeren. Wat opvalt is dat we op één punt beter scoren dan landelijk, namelijk aantal jongeren met jeugdhulp, de PvdA Vlaardingen vraagt zich af of hier sprake is van een negatief verband en wij horen graag uw mening hierover.

Voorzitter,

Bij de ingebrachte bijdragen uit de raad lezen wij dat enkele partijen vragen stellen bij de aanpak van laaggeletterdheid. Eén van de vragen was of een centraal punt wel in de bibliotheek gevestigd moest worden, uit de begroting blijkt dat u niets met deze vraag gedaan geeft. De PvdA vraagt zich nog steeds af of de drempel niet te hoog is. Ook mevrouw Broek gaf vorige week tijdens het inspreken aan, dat de bibliotheek niet de juiste plek is. Daarbij komt dat naar onze mening een taalhuis prima kan functioneren als doorverwijspunt. Als stichting samen schrijven geen taallessen meer verzorgd, valt er überhaupt niets door te verwijzen en is er geen sprak van een taal en informatiepunt, maar van een taal en informatie eindpunt. De PvdA Vlaardingen dient een amendement in om het taal en informatiepunt niet in de bibliotheek te vestigen, maar op een andere plaats in samenspraak met stichting aanzet en stichting samen schrijven. Het geld dat hiervoor gereserveerd is in voorliggende begroting kunnen we dan inzetten voor de taallessen, waar het uiteindelijk om draait.

Voorzitter,

Wethouder Versluijs heeft gesproken over manieren van flexwonen. Helaas is het niet gelukt bij zo’n project in de regio te gaan kijken. De PvdA Vlaardingen is groot voorstander van dit project. Het samen huisvesten van urgenten door bijvoorbeeld scheiding, studenten, statushouders etc, levert wat ons betreft een belangrijke bijdrage aan de integratie van alle Vlaardingers. Graag zouden wij dit op korte termijn gerealiseerd zien worden. Wij begrijpen dat dit soort grote projecten niet in één dag van de grond komen, maar zouden we niet klein kunnen beginnen? Kunt u iets vertellen over de voortgang?

In het kader van wonen is de PvdA erg blij dat het Tiny Houses initiatief zo goed wordt opgepakt door Kris de Pee. Hij is bezig via Tiny House Nederland om Vlaardingen als initiatief gemeente op de kaart te zetten. Inmiddels zijn er al vele geïnteresseerden. Een Tiny House is een perfecte oplossing voor onder andere jongerenhuisvesting en is betaalbaar en duurzaam. Een prima voorbeeld van burgerparticipatie, waarbij de gemeente faciliteert en de inwoners uitvoeren.

Voorzitter,

Wij willen de wethouder sociaal domein vragen wat realistischer te zijn in de risico’s. Als we kijken naar de inrichtingskosten van statushouders geeft hij nu zelf ook aan dat er waarschijnlijk een deel niet terugbetaald zal worden. Kwijtschelding die al na drie jaar plaatsvindt, draagt hier niet aan bij. Misschien is het logischer de DUO regeling te volgen en na 15 jaar pas kwijt te schelden, waarbij er tijdens die 15 jaar naar hoogte van het inkomen in ieder geval altijd iets terugbetaald wordt. Wij horen graag wat u hiervan vindt.

Voorzitter,

De PvdA is blij dat het amendement omtrent de fusie/ontvlechting van de bibliotheek is aangenomen. Een memo is onze kant opgekomen, waarin de wethouder meldt dat er een bedrijf is aangetrokken om het due diligence onderzoek te verrichten. Wij vinden het jammer dat deze resultaten niet voor de begrotingsbehandeling binnen zijn, maar gaan er van uit dat er geen spreekwoordelijke lijken uit de kast komen en zien uit naar een intensieve en vruchtbare samenwerking tussen de bibliotheken.

Voorzitter,

Al met een al een mooie begroting. Een begroting waarin naar voren komt dat er weer ruimte is voor noodzakelijke investeringen. Een weerstandsvermogen dat nog maar 5,3 miljoen hoeft te zijn en dat kunnen we opvangen met slechts de algemene reserve en de leenschuld neemt ook nog af. Dat stemt positief. Vlaardingen verkeerd in beter vaarwater, vaarwater waarin wij koers moeten houden en wat de PvdA Vlaardingen betreft nog steeds samen aan zet zijn.Laatste nieuws

Eindelijk uitvoering motie "Aanpak Schuldenproblematiek" PvdA is enorm blij met de oprichting van SUN Waterweg; een noodhulpbureau.SUN staat voor Stich

Toch geen vandalisme op Begraafplaats Emaus? Vorige week hebben wij het college vragen gesteld over de aanpak van vandalisme op Begraafplaats Ema

Schriftelijke vragen over uitvoering motie "adoptie vuilcontainer" Vlaardingen, 4 december 2020Betreft: schriftelijke vragen over de uitvoering van onze mo

Schriftelijke vragen over bouwplannen Park Vijfsluizen Op 5 oktober 2020 hadden wij al een agendaverzoek ingediend om dit onderwerp te bespreken, maar om d

PvdA teleurgesteld maar vastberaden Teleurgesteld maar vastberadenZo voelden wij ons na en ook al tijdens de raadsvergaderin

PvdA verrast door besluit opvang daklozen in de Waterleidingstraat Normaal gesproken lezen wij besluiten van het college in de wekelijkse Besluitenlijst van B&W. I

De Stadsboerderij en de Heemtuin moeten open blijven ! Het huidige college heeft een begroting aan de gemeenteraad voorgesteld met veel bezuinigingen en ve

#MEERDANAPPLAUS Vlaardingse afdelingen Groenlinks, PvdA en SP steunen online zorg demonstratieHet is tij

Algemene beschouwing op de Kadernota 2020 Vanavond op 9 juli 2020 bespreekt de gemeenteraad de financiële situatie van de stad. De volgende

De maatregel van inpandige naar uitpandige afvalinzameling in de hoogbouw Naar aanleiding van signalen van een gecombineerde VvE (een combinatie van particulier woningbezit

Vragen over effecten van verdwijnen van oranje plastic containers en de GFT-cocons Naar aanleiding van allerlei signalen uit de Vlaardingse samenleving en onze eigen waarneming, hebbe

Ondersteuning aan sportverenigingen: PvdA houdt vinger aan de pols Op 30 april stelde de PvdA Vlaardingen schriftelijke vragen aan het college. Nadat de fractie een te

PvdA stelt vragen over ondersteuning aan sportverenigingen in Vlaardingen Er leven veel vragen onder de bestuurders van de sportverenigingen in Vlaardingen. Zo bleek uit een

Waarom de PvdA-fractie tegen het herstelplan stemde Afgelopen donderdag vond voor het eerst een raadsvergadering plaats via een videoverbinding. Het bel

Huisvesting arbeidsmigranten Op donderdag 30 januari 2020 besprak de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college om drie locat

Nieuwjaarsreceptie: de speech van Stefanie Solleveld, onze fractievoorzitter Op woensdag 15 januari 2020 vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats; een gezellige en druk be

Armoedebestrijding: motie onderzoek naar werkwijze Stroomopwaarts Vanavond staat o.a. de "Regionale Visie armoede en schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-

Beschouwing op begroting 2020-2023 Afgelopen donderdag, 7 november, werd door de PvdA Vlaardingen ingestemd met de meerjarenbegroting 2

Zeker zijn van een betaalbare woning, een kernwaarde van de PvdA De woningmarkt is oververhit, ook in onze regio.Met als gevolg, dat prijzen stijgen, zowel van

Fractievergoedingen PvdA Vlaardingen 2014 - 2018 Op donderdag 18 oktober 2019 werd tijdens de raadsvergadering een initiatiefvoorstel van fractie Boe

Motie "Adoptie Vuilcontainers" Motie Adoptie Vuilcontainers   

Bloemetje van de maand Afgelopen vrijdag was de PvdA Vlaardingen bij Van Gent Hoortoestellen om het ‘bloemetje van de maa

PvdA Vlaardingen teleurgesteld na “debat” over coalitieakkoord PvdA Vlaardingen teleurgesteld na ‘’debat’’ over coalitieakkoordDinsdagavond 28

Behandeling onderzoek Andersson naar bestuurskracht in Vlaardingen Afgelopen dinsdag besprak de raad in een ingelaste bijeenkomst het onderzoeksrapport naar de bestuur

Huisvesting maatschappelijke organisaties in Vlaardingen Deze week vernamen we, dat de gebruikers van Galgkade 3, te weten Stichting Yets Foundation, Stichti

Waterberging in bestrating bij uitvoering Mobiliteitsplan Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werd dan eindelijk het Actieplan Mobilit

Demonstratie op de Dam voor een socialer Nederland Afgelopen zaterdag, 10 november, was er een grote demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door de v

Amendement VOP Lijnbaanhal De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de meerjarenbegr

Amendement evaluatie Wijkteams De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement IJsbaan De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement veiligheidskosten bij evenementen De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

Principebesluit bibliotheek Twee jaar geleden heeft de PvdA Vlaardingen zich al sterk gemaakt om de bibliotheek buiten de gemee

Initiatiefvoorstel tot ondersteuning evenementen UPDATE In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is dit initiatiefvoorstel aangenomen met een ruim

Initiatiefvoorstel Ondersteuning Zomerterras Initiatiefvoorstel ondersteuning ZomerterrasIn onze vorige berichtgeving meldden

Motie Ondersteuning Zomerterras Vanavond, tijdens de raadsvergadering, zullen wij een motie indienen om op korte termijn een extra f

PvdA Vlaardingen stelt art. 36 vragen over voortbestaan Zomerterras Vandaag lazen we in het AD dat de organisatie van het Zomerterras de noodklok luidt over het voortbe

Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2018 Stefanie Solleveld, lijsttrekker van de PvdA Vlaardingen, sprak de leden en belangstellenden toe tij

Nieuwjaarsreceptie PvdA Vlaardingen op woensdagavond 10 januari Allereerst willen wij u een gelukkig, gezond en vreedzaam 2018 toewensen.Het bestuur en

Weer vertraging in de ombouw Hoekse Lijn! Vanavond wordt er ook in de Vlaardingse gemeenteraad gesproken over (wederom!) een vertraging in de

Onze kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Afgelopen woensdag vond de ledenraadpleging van PvdA Vlaardingen plaats en werd het verkiezingsprogr

Eerlijke kansen voor alle werknemers Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting, vorige week donderdag, hebben wij nog een motie in

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

Wie zit er nu te slapen in de raad? De VVD vraagt zich af, of de raad heeft zitten slapen? De VVD bedoelt te zeggen, dat zij niet

Bewoners parkeren op straat, winkelend publiek in de garages Afgelopen donderdag stond de herijking van het parkeerbeleid op de agenda van de gemeenteraadsvergad

Antwoord van B&W op onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken" Inmiddels hebben we antwoord gekregen van B&W over onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken"

Art. 36 vragen over het zogenaamde 'zomerlekken' Aan het college van B&W van VlaardingenVlaardingen, 5 sptember 2017Vrage

Eerste lege etalage gevuld met kunst! Afgelopen zaterdag, 26 augustus was het dan zover: de eerste lege etalage is gevuld met kunst!

Motie verhogen onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groenonderhoud De stemming heeft inmiddels plaatsgevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!--------

Motie aanpak schuldenproblematiek De stemming heeft plaats gevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!-----------------

Amendement (aanpassing in de voorjaarsnota) Food Innovation Academy (FIA) De stemming heeft plaatsgevonden, en het amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en 11 stemmen

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Motie Ambachtschool Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016, dienden de PvdA Vlaardingen samen met Chri

Armoede en schulden Ik was afgelopen woensdag aanwezig bij de aftrap van de Steden-estafette: een conferentie over armoe

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Wijkschouw in het Centrum van Vlaardingen Wijkschouw in Centrum VlaardingenPvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van w

Resultaten van debat over de verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond werd langdurig gedebatteerd over de mogelijke vestiging van het op - en overslagbedrijf Coo

Debat over verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond tijdens de raadsvergadering op dinsdag 23 mei, zal de fractie van de PvdA Vlaardingen een d

Vaste locatie in Vlaardingen voor praktijkonderwijs FIA Gisteren werd tijdens een oriënterende raadsavond o.a. gesproken over de Food Innovation Academy (F

Wijkschouw in de VOP PvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt in de diverse wijken va

Opening Sociale Super van Lopik Gisteren was het dan zover: de opening van Super van Lopik aan de Vetteoordsekade 6 is een feit. De

Vragen aan het college over vrijstelling van onderwijs voor kinderen met een "rugzakje" Uit een onderzoek van het Ministerie van Onderwijs is gebleken dat een stijgend aantal leerplichtige

Motie: doorpakken op terugdringen jeugdarmoede Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart, heeft de fractie PvdA Vlaardingen onderstaande mot

Voortgang initiatief voor Tiny Houses Op 17 februari verscheen er een artikel in het AD, dat de initiatiefnemer om Tiny Houses in Vlaardin

Bloemetje van de maand maart Op vrijdag 10 maart hebben we het Bloemetje van de Maand uitgereikt aan de medewerkers van Vluchteli

Bloemetje van de maand februari Zaterdag 18 februari werd het bloemetje van de maand uitgereikt aan de initiatiefnemers om het plant

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Motie: sociale supermarkt De onderstaande motie is woensdag 29 juni tijdens de behandeling van het armoedebeleid unaniem aange

Artikel 36 vragen: fusie/ontvlechting bibliotheek Vragen ex art. 36 RvO:Ontvlechting/fusie bibliotheekGeacht college,In

Motie: tegemoetkoming kosten eigen risico Onderstaande motie hebben we uiteindelijk ingetrokken tijdens de begroting, omdat de wethouder een t

Amendement taal- en informatiepunt laaggeletterdheid Onderstaand amendement van de PvdA Vlaardingen is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling.

Bloemetje van de maand januari We zijn weer gestart met het bloemetje van de maand. Een keer per maand willen wij Vlaardingers in h

Motie: kunst in etalages De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 november 2016,Overwegend

TEGEN Afschaffing Kwijtschelding Op 19 november komt de Verenigde Vergadering van Delfland bij elkaar (vergelijkbaar met de Gemeenter

Bloemetje van de maand Ook deze maand reiken we het 'bloemetje van de maand' weer uit aan inwoners van Vlaardingen, die zic

Zorgen om de bibliotheek Aan het college van B&W van Vlaardingen

motie: tiny houses Op 29 juni werd onderstaande motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Vlaardingen. Op de ze