Algemene beschouwing op de Kadernota 2020

Vanavond op 9 juli 2020 bespreekt de gemeenteraad de financiële situatie van de stad. De volgende stukken zijn geagendeerd: de Jaarstukken 2019, de 1e voortgangsrapportage 2020 en de 7e begrotingswijziging en de Kadernota 2020, zeg maar de Voorjaarsnota.

In de bijdrage van de PvdA zal fractievoorzitter Stefanie Solleveld uiteraard ook teruggrijpen naar het Herstelplan, dat we tijdens een videovergadering op 24 april jl. hebben behandeld.

Hieronder volgt de volledige bijdrage van de PvdA:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorzitter,

De eerste keer dat zowel de jaarstukken als de voortgangsrapportage en de kadernota in één algemene beschouwing moeten en we maar 7 minuten krijgen in plaats van 10. In eerste instantie dacht ik de kadernota in 7 minuten, dat maakt me niet uit. In 7 minuten kan ik deze kadernota voorlezen, het zijn maar een paar pagina’s.

Natuurlijk waren we gewaarschuwd dat het een beleidsarme nota zou worden, gezien het feit dat het herstelplan nog maar kort geleden is opgeleverd. Er is nog geen goedkeuring van de provincie, dus de schone taak voor het stadsbestuur om met extra bezuinigingen te komen van zo’n 3,5 miljoen per jaar.

Deze kadernota noemt de PvdA echter niet beleidsarm maar eerder beleidsloos.

Het enige harde kader wat er genoemd wordt is de weerstandsratio naar minimaal 1,0 stellen. Dat gaat de PvdA veel te ver. Als reden wordt er aangehaald dat we anders nog meer moeten gaan bezuinigen en dat het college dat niet haalbaar acht.

Voorzitter de PvdA acht de bedragen die nu op stapel staan ook niet haalbaar. Probleem is echter dat het weerstandvermogen onverwachte tegenvallers op moet kunnen vangen. Een weerstandratio van 1,0 geeft aan dat de gemeente Vlaardingen die risico’s precies op kan vangen. We leven in een tijd van veel onzekerheden. Er blijven tekorten opdoemen. Het herstelplan is nog niet vastgesteld of er komt weer een groot tekort op de jaarrekening en een tekort vanuit de eerste voortgangsrapportage bij. Dan heb ik het verder nog niet eens over de gevolgen van de coronacrisis. Ook daar hebben we nog geen flauw idee wat er vanuit het rijk aan compensatiegelden naar ons toe gaat komen. Laten we duimen dat het niet gebeurt, maar stel dat er een tweede golf komt? Zoals het er nu voorstaat levert dat behalve een enorme druk op de gezondheidszorg en haar medewerkers, alle verschrikkelijke gevolgen voor de slachtoffers, familieleden en nabestaanden ook een doodsteek op voor vele bedrijven, de horeca etc. Laten we bovenal de culturele sector niet vergeten. Wanneer een theater, museum, vereniging of wat dan ook omvalt, ben je het kwijt. Die gaan niet over twee jaar weer vrolijk aan de slag. Zij zijn wel de katalysator voor het kleine beetje plezier dat je in zo’n zware tijd nog kunt beleven. Ze maken de stad levendiger en kleurrijker.

Als er op dit front toch besloten wordt een extra impuls te geven vanuit de gemeente, betekent dat met een weerstandsratio van 1,0 minimaal, dat we direct weer moeten gaan bezuinigen op andere taakvelden om die 1,0 op peil te houden. Dit lijkt ons geen wenselijke situatie. Wij dienen een motie in om onderzoek te doen naar een weerstandratio tussen 1,0 en 1,7 en een amendement om dit kader te veranderen in het raadsvoorstel.

Voorzitter,

Ik zei het zonet al, er komen nog steeds lijken uit de kast en de wethouder kan niet zeggen dat dat nu klaar is. Dat begrijpt de PvdA. Wij vinden het echter wel wrang om te lezen in de aankondiging van de wethouder dat hij gaat vertrekken, dat hij zegt geen zinkend schip achter te laten. Voorzitter als het lek niet boven is, dan zinkt het schip. Wij hadden vertrouwen in wethouder Nieuwland en in de al onzekere tijd is de kapitein van een schip verliezen niet fijn. Ook voor de beeldvorming is dit tijdstip wel erg vervelend. Er was al weinig vertrouwen in de politiek en dit soort zaken helpen daar niet bij.

Voorzitter,

Het heeft mij een aantal weken gekost om het ombuigingsplan vanuit de drie organisaties in het sociaal domein boven water te krijgen. Maandag was het zover, te laat om er op terug te komen in een vergadering.

Dat neemt niet weg dat ik hier wel wat opmerkingen bij heb. De drie organisaties geven aan netto 5,0 miljoen te kunnen bezuinigen met de gevraagde investeringen erbij komen we op 6,67 miljoen. Laat dit nu net dat gedeelte uit het herstelplan zijn, waar de provincie het op afkeurt. Omdat het in gemeenschappelijke regelingen zit.

Wat schetst echter onze verbazing, in het herstelplan komt u tot zo’n 11 miljoen in het sociaal domein. Dat zou betekenen dat het college hier dus is gaan opplussen of extra zaken erbij heeft gehaald om op te bezuinigen. Kunt u uitleggen waar dit enorme bedrag vandaan is gehaald en hoe dat dan precies onderbouwd is? Misschien nog wel het allerbelangrijkste, hoe kijken de drie organisaties hiertegen aan? Kunnen zij dit herstelplan omarmen? En hoe staan Maassluis en Schiedam hierin?

Voorzitter, ook wij willen de efficiëntie verbeteren in het sociaal domein. Zeggen dat dat niet ten kosten mag gaan van de inwoner is echter gewoon kul. Een bezuiniging van zoveel miljoenen gaat ten kosten van de cliënten. Ook zaken als het inzetten van 100 vrijwilligers op werk wat voorheen door professionals werd gedaan getuigd niet van waardering voor deze beroepsgroep, laat staan of de gewenste kwaliteit behaald kan worden. En die plekken dan ook gebruiken om mensen naar te begeleiden richting de arbeidsmarkt, terwijl het verdringing op de arbeidsmarkt inhoudt.

Er worden in het ombuigingsplan zaken genoemd als minder verwijzingen door de huisarts naar dure specialistische hulp. Dit snapt de PvdA, super goed, maar…dit horen we al jaren en is nog niet gelukt. Wij begrijpen dat het lastig is, maar hoe hard kan dit onderbouwd worden, waarom gaat dit nu ineens wel lukken?

Voorzitter, ook op woongebied heeft dit college niet het beste voor met haar inwoners. Goedkope woningen slopen en in het duurdere segment bouwen, wij zijn geen wassenaar aan de waterweg. U weert inwoners uit Vlaardingen die te weinig rendement opleveren. Wat de PvdA betreft moet iedere Vlaardinger zeker zijn van een goede woning en zijn woon carrière hier kunnen doorlopen.

De PvdA blijft zich ook met beperkte middelen graag inzetten voor de Vlaardingen. Als we kijken naar de verdeling van de middelen, willen wij in ieder geval zorgen dat alle inwoners zeker zijn van voldoende inkomen en de basisbanen kunnen hier zeker aan bijdragen, zeker zijn van een goede betaalbare woning, zeker zijn van gelijke kansen en zeker zijn van goede zorg, dichtbij huis. Zo maken we de stad leefbaarder en socialer. Laatste nieuws

Eindelijk uitvoering motie "Aanpak Schuldenproblematiek" PvdA is enorm blij met de oprichting van SUN Waterweg; een noodhulpbureau.SUN staat voor Stich

Toch geen vandalisme op Begraafplaats Emaus? Vorige week hebben wij het college vragen gesteld over de aanpak van vandalisme op Begraafplaats Ema

Schriftelijke vragen over uitvoering motie "adoptie vuilcontainer" Vlaardingen, 4 december 2020Betreft: schriftelijke vragen over de uitvoering van onze mo

Schriftelijke vragen over bouwplannen Park Vijfsluizen Op 5 oktober 2020 hadden wij al een agendaverzoek ingediend om dit onderwerp te bespreken, maar om d

PvdA teleurgesteld maar vastberaden Teleurgesteld maar vastberadenZo voelden wij ons na en ook al tijdens de raadsvergaderin

PvdA verrast door besluit opvang daklozen in de Waterleidingstraat Normaal gesproken lezen wij besluiten van het college in de wekelijkse Besluitenlijst van B&W. I

De Stadsboerderij en de Heemtuin moeten open blijven ! Het huidige college heeft een begroting aan de gemeenteraad voorgesteld met veel bezuinigingen en ve

#MEERDANAPPLAUS Vlaardingse afdelingen Groenlinks, PvdA en SP steunen online zorg demonstratieHet is tij

Algemene beschouwing op de Kadernota 2020 Vanavond op 9 juli 2020 bespreekt de gemeenteraad de financiële situatie van de stad. De volgende

De maatregel van inpandige naar uitpandige afvalinzameling in de hoogbouw Naar aanleiding van signalen van een gecombineerde VvE (een combinatie van particulier woningbezit

Vragen over effecten van verdwijnen van oranje plastic containers en de GFT-cocons Naar aanleiding van allerlei signalen uit de Vlaardingse samenleving en onze eigen waarneming, hebbe

Ondersteuning aan sportverenigingen: PvdA houdt vinger aan de pols Op 30 april stelde de PvdA Vlaardingen schriftelijke vragen aan het college. Nadat de fractie een te

PvdA stelt vragen over ondersteuning aan sportverenigingen in Vlaardingen Er leven veel vragen onder de bestuurders van de sportverenigingen in Vlaardingen. Zo bleek uit een

Waarom de PvdA-fractie tegen het herstelplan stemde Afgelopen donderdag vond voor het eerst een raadsvergadering plaats via een videoverbinding. Het bel

Huisvesting arbeidsmigranten Op donderdag 30 januari 2020 besprak de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college om drie locat

Nieuwjaarsreceptie: de speech van Stefanie Solleveld, onze fractievoorzitter Op woensdag 15 januari 2020 vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats; een gezellige en druk be

Armoedebestrijding: motie onderzoek naar werkwijze Stroomopwaarts Vanavond staat o.a. de "Regionale Visie armoede en schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-

Beschouwing op begroting 2020-2023 Afgelopen donderdag, 7 november, werd door de PvdA Vlaardingen ingestemd met de meerjarenbegroting 2

Zeker zijn van een betaalbare woning, een kernwaarde van de PvdA De woningmarkt is oververhit, ook in onze regio.Met als gevolg, dat prijzen stijgen, zowel van

Fractievergoedingen PvdA Vlaardingen 2014 - 2018 Op donderdag 18 oktober 2019 werd tijdens de raadsvergadering een initiatiefvoorstel van fractie Boe

Motie "Adoptie Vuilcontainers" Motie Adoptie Vuilcontainers   

Bloemetje van de maand Afgelopen vrijdag was de PvdA Vlaardingen bij Van Gent Hoortoestellen om het ‘bloemetje van de maa

PvdA Vlaardingen teleurgesteld na “debat” over coalitieakkoord PvdA Vlaardingen teleurgesteld na ‘’debat’’ over coalitieakkoordDinsdagavond 28

Behandeling onderzoek Andersson naar bestuurskracht in Vlaardingen Afgelopen dinsdag besprak de raad in een ingelaste bijeenkomst het onderzoeksrapport naar de bestuur

Huisvesting maatschappelijke organisaties in Vlaardingen Deze week vernamen we, dat de gebruikers van Galgkade 3, te weten Stichting Yets Foundation, Stichti

Waterberging in bestrating bij uitvoering Mobiliteitsplan Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werd dan eindelijk het Actieplan Mobilit

Demonstratie op de Dam voor een socialer Nederland Afgelopen zaterdag, 10 november, was er een grote demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door de v

Amendement VOP Lijnbaanhal De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de meerjarenbegr

Amendement evaluatie Wijkteams De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement IJsbaan De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement veiligheidskosten bij evenementen De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

Principebesluit bibliotheek Twee jaar geleden heeft de PvdA Vlaardingen zich al sterk gemaakt om de bibliotheek buiten de gemee

Initiatiefvoorstel tot ondersteuning evenementen UPDATE In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is dit initiatiefvoorstel aangenomen met een ruim

Initiatiefvoorstel Ondersteuning Zomerterras Initiatiefvoorstel ondersteuning ZomerterrasIn onze vorige berichtgeving meldden

Motie Ondersteuning Zomerterras Vanavond, tijdens de raadsvergadering, zullen wij een motie indienen om op korte termijn een extra f

PvdA Vlaardingen stelt art. 36 vragen over voortbestaan Zomerterras Vandaag lazen we in het AD dat de organisatie van het Zomerterras de noodklok luidt over het voortbe

Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2018 Stefanie Solleveld, lijsttrekker van de PvdA Vlaardingen, sprak de leden en belangstellenden toe tij

Nieuwjaarsreceptie PvdA Vlaardingen op woensdagavond 10 januari Allereerst willen wij u een gelukkig, gezond en vreedzaam 2018 toewensen.Het bestuur en

Weer vertraging in de ombouw Hoekse Lijn! Vanavond wordt er ook in de Vlaardingse gemeenteraad gesproken over (wederom!) een vertraging in de

Onze kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Afgelopen woensdag vond de ledenraadpleging van PvdA Vlaardingen plaats en werd het verkiezingsprogr

Eerlijke kansen voor alle werknemers Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting, vorige week donderdag, hebben wij nog een motie in

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

Wie zit er nu te slapen in de raad? De VVD vraagt zich af, of de raad heeft zitten slapen? De VVD bedoelt te zeggen, dat zij niet

Bewoners parkeren op straat, winkelend publiek in de garages Afgelopen donderdag stond de herijking van het parkeerbeleid op de agenda van de gemeenteraadsvergad

Antwoord van B&W op onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken" Inmiddels hebben we antwoord gekregen van B&W over onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken"

Art. 36 vragen over het zogenaamde 'zomerlekken' Aan het college van B&W van VlaardingenVlaardingen, 5 sptember 2017Vrage

Eerste lege etalage gevuld met kunst! Afgelopen zaterdag, 26 augustus was het dan zover: de eerste lege etalage is gevuld met kunst!

Motie verhogen onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groenonderhoud De stemming heeft inmiddels plaatsgevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!--------

Motie aanpak schuldenproblematiek De stemming heeft plaats gevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!-----------------

Amendement (aanpassing in de voorjaarsnota) Food Innovation Academy (FIA) De stemming heeft plaatsgevonden, en het amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en 11 stemmen

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Motie Ambachtschool Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016, dienden de PvdA Vlaardingen samen met Chri

Armoede en schulden Ik was afgelopen woensdag aanwezig bij de aftrap van de Steden-estafette: een conferentie over armoe

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Wijkschouw in het Centrum van Vlaardingen Wijkschouw in Centrum VlaardingenPvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van w

Resultaten van debat over de verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond werd langdurig gedebatteerd over de mogelijke vestiging van het op - en overslagbedrijf Coo

Debat over verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond tijdens de raadsvergadering op dinsdag 23 mei, zal de fractie van de PvdA Vlaardingen een d

Vaste locatie in Vlaardingen voor praktijkonderwijs FIA Gisteren werd tijdens een oriënterende raadsavond o.a. gesproken over de Food Innovation Academy (F

Wijkschouw in de VOP PvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt in de diverse wijken va

Opening Sociale Super van Lopik Gisteren was het dan zover: de opening van Super van Lopik aan de Vetteoordsekade 6 is een feit. De

Vragen aan het college over vrijstelling van onderwijs voor kinderen met een "rugzakje" Uit een onderzoek van het Ministerie van Onderwijs is gebleken dat een stijgend aantal leerplichtige

Motie: doorpakken op terugdringen jeugdarmoede Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart, heeft de fractie PvdA Vlaardingen onderstaande mot

Voortgang initiatief voor Tiny Houses Op 17 februari verscheen er een artikel in het AD, dat de initiatiefnemer om Tiny Houses in Vlaardin

Bloemetje van de maand maart Op vrijdag 10 maart hebben we het Bloemetje van de Maand uitgereikt aan de medewerkers van Vluchteli

Bloemetje van de maand februari Zaterdag 18 februari werd het bloemetje van de maand uitgereikt aan de initiatiefnemers om het plant

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Motie: sociale supermarkt De onderstaande motie is woensdag 29 juni tijdens de behandeling van het armoedebeleid unaniem aange

Artikel 36 vragen: fusie/ontvlechting bibliotheek Vragen ex art. 36 RvO:Ontvlechting/fusie bibliotheekGeacht college,In

Motie: tegemoetkoming kosten eigen risico Onderstaande motie hebben we uiteindelijk ingetrokken tijdens de begroting, omdat de wethouder een t

Amendement taal- en informatiepunt laaggeletterdheid Onderstaand amendement van de PvdA Vlaardingen is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling.

Bloemetje van de maand januari We zijn weer gestart met het bloemetje van de maand. Een keer per maand willen wij Vlaardingers in h

Motie: kunst in etalages De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 november 2016,Overwegend

TEGEN Afschaffing Kwijtschelding Op 19 november komt de Verenigde Vergadering van Delfland bij elkaar (vergelijkbaar met de Gemeenter

Bloemetje van de maand Ook deze maand reiken we het 'bloemetje van de maand' weer uit aan inwoners van Vlaardingen, die zic

Zorgen om de bibliotheek Aan het college van B&W van Vlaardingen

motie: tiny houses Op 29 juni werd onderstaande motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Vlaardingen. Op de ze