Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022

Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.
U kunt de bijdrage van onze fractievoorzitter Stefanie Solleveld ook terugkijken op de Facebookpagina:
https://www.facebook.com/pvda.vlaardingen/videos/1922482694504421/

De door de PvdA Vlaardingen ingediende amendementen op de begroting kunt u terugvinden in de nieuwsitems en betreffende programmathema's "Sport, recreatie en cultuur" respectievelijk "Zorg".

Voorzitter,

De eerste begroting bij de nieuwe manier van werken van de raad. De nieuwe manier van werken, waarbij de begroting van de gemeenteraad is. Niet dat wij hem geschreven hebben, nee we hebben hem zelfs niet aangeboden, maar als er nu moeilijke dingen zijn moet ik de raad aanspreken en niet de wethouder. Nou voorzitter, met een raad met 15 nieuwe raadsleden en 35 leden voor wie de nieuwe manier van werken nog een weg moet vinden, vind ik dat een hele opgave. De raad heeft niet alle informatie en bij de behandeling van het raadsprogramma noemde de PvdA het ook al en nu komt dit probleem weer aan de orde. Voorzitter, wie is er nu verantwoordelijk?

En voorzitter wat betreft de nieuwe manier van werken. De PvdA ziet er nog te weinig van. Wethouders die continu om hun visie gevraagd worden, terwijl het daar niet meer om zou moeten gaan, maar wat toch sturing geeft. Wethouders die soms zelfs wekelijks aanschuiven bij de eigen fractie. Kortom het dualisme is ver te zoeken. Dat moet toch beter kunnen. Bij de nieuwe manier van werken zijn de wethouders van de hele raad. De PvdA zou het fijn vinden als onze wethouders op zoek gaan naar gemeenschappelijkheid in plaats van politieke tegenstellingen. Ditzelfde geldt voor ons raadsleden onderling. De afgelopen week zien we daar gelukkig wat verbetering in. Wel zouden wij het fijn vinden als de wethouders regelmatig ook bij andere fracties zouden aansluiten, om samen te zoeken naar die gemeenschappelijkheid.

Voorzitter,

Nu ligt er een begroting. Een begroting waar enorme opgaven in staan voor de komende jaren, maar waar nauwelijks nieuw beleid in staat opgenomen, laat staan nieuwe investeringen voor 2019. Een begroting waar spaarbedragen in staan opgenomen, die er nu nauwelijks zijn, maar waar we ons in de toekomst alvast rijk gaan rekenen, terwijl we in diezelfde toekomst juist al die dingen nog moeten gaan doen die we komend jaar dus niet gaan doen.

De maatschappelijke opgaven gaan de komende jaren gezamenlijk aangepakt worden via het Interbestuurlijk Programma. Punt 6 uit het IBP is problematische schulden voorkomen en oplossen. Laat dat nou net het idee zijn geweest achter de motie revolving fund van de PvdA die we indienden tijdens de begrotingsbehandeling van 2017. De motie werd aangenomen. Inmiddels hebben we een nieuw college en een raadsprogramma, dat maakt dat de raad verantwoordelijk is. Maar voorzitter, de PvdA gaat er wel van uit dat het college de verantwoordelijkheid van het oude college overneemt en afmaakt wat zij beloofd heeft. De aanpak van vroegtijdige schulden kan erger voorkomen en zo bijdragen aan het armoede probleem. Uit het rapport kinderen in tel is gebleken dat in Vlaardingen 1 op de 8 kinderen opgroeit in armoede. Dat moet anders en dit revolving fund kan daar aan bijdragen. Alle andere regelingen die er al zijn worden in het tweede kwartaal van 2019 uitgewerkt in een startnotitie. We gaan dan verkennen welke mogelijkheden er zijn. Wat de PvdA betreft continueren en uitbouwen wat echt werkt en zaken die niet werken vervangen door betere. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar met de nieuwe manier van werken, met de hele raad, college en vooral ook de mensen waar het omdraait, denken wij het verschil te kunnen maken. Samen gaan we ervoor!

Vlak voor de verkiezingen bij het initiatiefvoorstel voor extra geld voor evenementen hebben we besloten dat de extra kosten voor veiligheid structureel binnen de begroting opgelost moeten worden vanaf 2019. Er staat nu in de begroting dat dat de komende jaren maar gewoon uit de reserve binnenstad en parkeren moet komen. Dat was niet de afspraak. Het initiatiefvoorstel vroeg ook om een raadsvoorstel mbt de ijsbaan. Ook dat hebben we tot op heden niet gezien. Voorzitter, het initiatiefvoorstel is met grote meerderheid aangenomen en wij dragen nu met twee amendementen het college op het afgesproken werk te doen, maar de PvdA betreurt de werkwijze.

Binnen het programma verkeer en mobiliteit voegen we een extra investering van 3,15 miljoen toe aan de al bestaande 3 miljoen voor de marathonweg. En we nemen een voorschot op de subsidie vanuit de MRDH, terwijl er nog niet zeker is dat deze er komt. Dit noemt de PvdA jezelf rijk rekenen. Maar ook met dit bedrag is er nog lang niet voldoende geld voor zelfs de goedkoopste oplossing vanuit de keuzenotitie.

In de begroting is te zien dat de gemeentelijke woonlasten in Vlaardingen inmiddels tot boven het Nederlands gemiddelde zijn gestegen, volgens de PvdA was dit nooit de ambitie van de raad, maar mochten collega’s hier nu anders over denken dan horen we het graag.

Dan het sociaal domein, voorzitter. De uitrol van de sociale aanpak westwijk, was al door de vorige raad gewenst, maar desalniettemin is de PvdA hier erg blij mee. Waar de PvdA minder blij van wordt is dat de evaluatie van de wijkteams nog niet gereed is, maar we wel nu al extra menskracht in gaan zetten. De PvdA dient een amendement in waarin staat dat we de evaluatie zo spoedig mogelijk willen bespreken en tot die tijd alleen voor de eerste helft van 2019 een bedrag voor extra fte’s willen dekken uit de reserve sociaal domein. Niet omdat we denken dat deze extra handen niet nodig zijn, maar omdat we een gefundeerde inschatting willen maken van hoeveel fte’s er echt nodig zijn voor het belangrijke werk dat de wijkteams doen. Deze reserve gaan we nog hard nodig hebben de komende jaren en een greep van een half miljoen uit deze reserve, terwijl we nauwelijks op de hoogte worden gehouden, kan echt niet.

Voorzitter,

De PvdA was erg blij te lezen dat de fusie en ontvlechting van de bibliotheek een feit is. Echter moesten wij vanuit een van de andere gemeenten vernemen dat er een advies vanuit de Vlaardingse OR is dat deze fusie niet ondersteunt. De wethouder gaf op vragen hierover aan dat de begroting eerder gedrukt was dan dat de brief van de OR het college had bereikt. Voorzitter, de PvdA betreurd het dat wij hier niet eerder over zijn geïnformeerd. De brief is inmiddels besproken in het college en in de OBL van 6 november, gisteren dus, troffen wij een raadsmemo. Drie scenario’s worden uitgewerkt en de conclusie is feitelijk dat het bedrijfsplan niet voldoet en opnieuw uitgewerkt moet worden, voordat het college een beslissing neemt over de fusie en ontvlechting. Gezien het feit dat het initiatief vanuit de raad is gekomen en we nu onder de nieuwe werkwijze werken waarin de raad de verantwoordelijkheid draagt, zijn wij verbijsterd te lezen, dat het college van B&W hier zonder overleg met de raad een beslissing neemt en dit denkt af te kunnen doen met een raadsmemo. De PvdA wil dit op korte termijn bespreken en zal hiervoor met haar partners op dit dossier een verzoek neerleggen bij de agendacommissie.

In het programma sport en recreatie komt de 2,1 miljoen extra investering die benodigd is voor de VOP lijnbaanhal weer terug. Hier is eerder over gesproken. Er was gerekend op 1 miljoen, dus drie keer zoveel. Er staat dat dit nog wordt besproken met de raad, maar is dus wel alvast opgenomen. Vreemde manier van werken. Voorzitter, wij zouden graag verschillende keuzes voorgelegd willen krijgen van de wethouder, zodat de raad ook daadwerkelijk een keuze kan maken. Hier dienen wij een amendement voor in.

Financieel gezien lijkt het alsof er we er aardig voorstaan. Toch wordt de raad gevraagd het investeringsplafond, waar in de vorige periode zo hard voor is gestreden, maar even op te rekken naar 15 miljoen per jaar. De solvabiliteit van 30% in 2026 is ook al niet meer haalbaar en schuiven we ook maar 4 jaar op. Tegelijkertijd loopt de leenschuld na jaren van daling in 2019 weer op met 10 miljoen, terwijl we in dit jaar nauwelijks nieuwe investeringen doen. Dat baart zorgen voor de rest van de periode, want voorzitter, het grootste deel, zeker wat de financiën betreft van de uitvoering van het raadsprogramma zal in de komende jaren gaat plaatsvinden. Dat er programma’s zijn zoals kunst en cultuur, groen en milieu, maar zeker ook bestuur, dienstverlening en participatie waar geen enkele nieuwe investering is opgenomen vinden wij vreemd. Bij dit laatste programma zouden we toch juist moeten zien dat we de inwoners meer willen gaan betrekken bij het bestuur van de stad? Voorzitter was dat nou niet juist de nieuwe manier van werken?Laatste nieuws

Eindelijk uitvoering motie "Aanpak Schuldenproblematiek" PvdA is enorm blij met de oprichting van SUN Waterweg; een noodhulpbureau.SUN staat voor Stich

Toch geen vandalisme op Begraafplaats Emaus? Vorige week hebben wij het college vragen gesteld over de aanpak van vandalisme op Begraafplaats Ema

Schriftelijke vragen over uitvoering motie "adoptie vuilcontainer" Vlaardingen, 4 december 2020Betreft: schriftelijke vragen over de uitvoering van onze mo

Schriftelijke vragen over bouwplannen Park Vijfsluizen Op 5 oktober 2020 hadden wij al een agendaverzoek ingediend om dit onderwerp te bespreken, maar om d

PvdA teleurgesteld maar vastberaden Teleurgesteld maar vastberadenZo voelden wij ons na en ook al tijdens de raadsvergaderin

PvdA verrast door besluit opvang daklozen in de Waterleidingstraat Normaal gesproken lezen wij besluiten van het college in de wekelijkse Besluitenlijst van B&W. I

De Stadsboerderij en de Heemtuin moeten open blijven ! Het huidige college heeft een begroting aan de gemeenteraad voorgesteld met veel bezuinigingen en ve

#MEERDANAPPLAUS Vlaardingse afdelingen Groenlinks, PvdA en SP steunen online zorg demonstratieHet is tij

Algemene beschouwing op de Kadernota 2020 Vanavond op 9 juli 2020 bespreekt de gemeenteraad de financiële situatie van de stad. De volgende

De maatregel van inpandige naar uitpandige afvalinzameling in de hoogbouw Naar aanleiding van signalen van een gecombineerde VvE (een combinatie van particulier woningbezit

Vragen over effecten van verdwijnen van oranje plastic containers en de GFT-cocons Naar aanleiding van allerlei signalen uit de Vlaardingse samenleving en onze eigen waarneming, hebbe

Ondersteuning aan sportverenigingen: PvdA houdt vinger aan de pols Op 30 april stelde de PvdA Vlaardingen schriftelijke vragen aan het college. Nadat de fractie een te

PvdA stelt vragen over ondersteuning aan sportverenigingen in Vlaardingen Er leven veel vragen onder de bestuurders van de sportverenigingen in Vlaardingen. Zo bleek uit een

Waarom de PvdA-fractie tegen het herstelplan stemde Afgelopen donderdag vond voor het eerst een raadsvergadering plaats via een videoverbinding. Het bel

Huisvesting arbeidsmigranten Op donderdag 30 januari 2020 besprak de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college om drie locat

Nieuwjaarsreceptie: de speech van Stefanie Solleveld, onze fractievoorzitter Op woensdag 15 januari 2020 vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats; een gezellige en druk be

Armoedebestrijding: motie onderzoek naar werkwijze Stroomopwaarts Vanavond staat o.a. de "Regionale Visie armoede en schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-

Beschouwing op begroting 2020-2023 Afgelopen donderdag, 7 november, werd door de PvdA Vlaardingen ingestemd met de meerjarenbegroting 2

Zeker zijn van een betaalbare woning, een kernwaarde van de PvdA De woningmarkt is oververhit, ook in onze regio.Met als gevolg, dat prijzen stijgen, zowel van

Fractievergoedingen PvdA Vlaardingen 2014 - 2018 Op donderdag 18 oktober 2019 werd tijdens de raadsvergadering een initiatiefvoorstel van fractie Boe

Motie "Adoptie Vuilcontainers" Motie Adoptie Vuilcontainers   

Bloemetje van de maand Afgelopen vrijdag was de PvdA Vlaardingen bij Van Gent Hoortoestellen om het ‘bloemetje van de maa

PvdA Vlaardingen teleurgesteld na “debat” over coalitieakkoord PvdA Vlaardingen teleurgesteld na ‘’debat’’ over coalitieakkoordDinsdagavond 28

Behandeling onderzoek Andersson naar bestuurskracht in Vlaardingen Afgelopen dinsdag besprak de raad in een ingelaste bijeenkomst het onderzoeksrapport naar de bestuur

Huisvesting maatschappelijke organisaties in Vlaardingen Deze week vernamen we, dat de gebruikers van Galgkade 3, te weten Stichting Yets Foundation, Stichti

Waterberging in bestrating bij uitvoering Mobiliteitsplan Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werd dan eindelijk het Actieplan Mobilit

Demonstratie op de Dam voor een socialer Nederland Afgelopen zaterdag, 10 november, was er een grote demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door de v

Amendement VOP Lijnbaanhal De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de meerjarenbegr

Amendement evaluatie Wijkteams De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement IJsbaan De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement veiligheidskosten bij evenementen De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

Principebesluit bibliotheek Twee jaar geleden heeft de PvdA Vlaardingen zich al sterk gemaakt om de bibliotheek buiten de gemee

Initiatiefvoorstel tot ondersteuning evenementen UPDATE In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is dit initiatiefvoorstel aangenomen met een ruim

Initiatiefvoorstel Ondersteuning Zomerterras Initiatiefvoorstel ondersteuning ZomerterrasIn onze vorige berichtgeving meldden

Motie Ondersteuning Zomerterras Vanavond, tijdens de raadsvergadering, zullen wij een motie indienen om op korte termijn een extra f

PvdA Vlaardingen stelt art. 36 vragen over voortbestaan Zomerterras Vandaag lazen we in het AD dat de organisatie van het Zomerterras de noodklok luidt over het voortbe

Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2018 Stefanie Solleveld, lijsttrekker van de PvdA Vlaardingen, sprak de leden en belangstellenden toe tij

Nieuwjaarsreceptie PvdA Vlaardingen op woensdagavond 10 januari Allereerst willen wij u een gelukkig, gezond en vreedzaam 2018 toewensen.Het bestuur en

Weer vertraging in de ombouw Hoekse Lijn! Vanavond wordt er ook in de Vlaardingse gemeenteraad gesproken over (wederom!) een vertraging in de

Onze kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Afgelopen woensdag vond de ledenraadpleging van PvdA Vlaardingen plaats en werd het verkiezingsprogr

Eerlijke kansen voor alle werknemers Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting, vorige week donderdag, hebben wij nog een motie in

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

Wie zit er nu te slapen in de raad? De VVD vraagt zich af, of de raad heeft zitten slapen? De VVD bedoelt te zeggen, dat zij niet

Bewoners parkeren op straat, winkelend publiek in de garages Afgelopen donderdag stond de herijking van het parkeerbeleid op de agenda van de gemeenteraadsvergad

Antwoord van B&W op onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken" Inmiddels hebben we antwoord gekregen van B&W over onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken"

Art. 36 vragen over het zogenaamde 'zomerlekken' Aan het college van B&W van VlaardingenVlaardingen, 5 sptember 2017Vrage

Eerste lege etalage gevuld met kunst! Afgelopen zaterdag, 26 augustus was het dan zover: de eerste lege etalage is gevuld met kunst!

Motie verhogen onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groenonderhoud De stemming heeft inmiddels plaatsgevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!--------

Motie aanpak schuldenproblematiek De stemming heeft plaats gevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!-----------------

Amendement (aanpassing in de voorjaarsnota) Food Innovation Academy (FIA) De stemming heeft plaatsgevonden, en het amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en 11 stemmen

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Motie Ambachtschool Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016, dienden de PvdA Vlaardingen samen met Chri

Armoede en schulden Ik was afgelopen woensdag aanwezig bij de aftrap van de Steden-estafette: een conferentie over armoe

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Wijkschouw in het Centrum van Vlaardingen Wijkschouw in Centrum VlaardingenPvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van w

Resultaten van debat over de verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond werd langdurig gedebatteerd over de mogelijke vestiging van het op - en overslagbedrijf Coo

Debat over verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond tijdens de raadsvergadering op dinsdag 23 mei, zal de fractie van de PvdA Vlaardingen een d

Vaste locatie in Vlaardingen voor praktijkonderwijs FIA Gisteren werd tijdens een oriënterende raadsavond o.a. gesproken over de Food Innovation Academy (F

Wijkschouw in de VOP PvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt in de diverse wijken va

Opening Sociale Super van Lopik Gisteren was het dan zover: de opening van Super van Lopik aan de Vetteoordsekade 6 is een feit. De

Vragen aan het college over vrijstelling van onderwijs voor kinderen met een "rugzakje" Uit een onderzoek van het Ministerie van Onderwijs is gebleken dat een stijgend aantal leerplichtige

Motie: doorpakken op terugdringen jeugdarmoede Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart, heeft de fractie PvdA Vlaardingen onderstaande mot

Voortgang initiatief voor Tiny Houses Op 17 februari verscheen er een artikel in het AD, dat de initiatiefnemer om Tiny Houses in Vlaardin

Bloemetje van de maand maart Op vrijdag 10 maart hebben we het Bloemetje van de Maand uitgereikt aan de medewerkers van Vluchteli

Bloemetje van de maand februari Zaterdag 18 februari werd het bloemetje van de maand uitgereikt aan de initiatiefnemers om het plant

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Motie: sociale supermarkt De onderstaande motie is woensdag 29 juni tijdens de behandeling van het armoedebeleid unaniem aange

Artikel 36 vragen: fusie/ontvlechting bibliotheek Vragen ex art. 36 RvO:Ontvlechting/fusie bibliotheekGeacht college,In

Motie: tegemoetkoming kosten eigen risico Onderstaande motie hebben we uiteindelijk ingetrokken tijdens de begroting, omdat de wethouder een t

Amendement taal- en informatiepunt laaggeletterdheid Onderstaand amendement van de PvdA Vlaardingen is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling.

Bloemetje van de maand januari We zijn weer gestart met het bloemetje van de maand. Een keer per maand willen wij Vlaardingers in h

Motie: kunst in etalages De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 november 2016,Overwegend

TEGEN Afschaffing Kwijtschelding Op 19 november komt de Verenigde Vergadering van Delfland bij elkaar (vergelijkbaar met de Gemeenter

Bloemetje van de maand Ook deze maand reiken we het 'bloemetje van de maand' weer uit aan inwoners van Vlaardingen, die zic

Zorgen om de bibliotheek Aan het college van B&W van Vlaardingen

motie: tiny houses Op 29 juni werd onderstaande motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Vlaardingen. Op de ze