Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021

Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorige week de vergadering was aangevangen met het sprekersrecht inwoners.

De bijdrage kunt u zien via deze link.

Onderstaand kunt u de bijdrage lezen van Stefanie Solleveld, fractievoorzitter, namens de PvdA Vlaardingen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voorzitter,

De laatste begroting van deze raadsperiode. Tijd om terug te blikken en om vooruit te kijken.
Een roerige periode die begon tijdens de crisis, waar onze inwoners de naweeën nog van voelen. De PvdA vindt dat we er ondanks de nodige bezuinigingen goed doorheen zijn gekomen. De gekozen lijn van het college bij de uitvoering van het coalitieprogramma heeft haar vruchten afgeworpen. De financiële situatie is sterk verbeterd, wat weer ruimte geeft om te investeren. De afgelopen jaren heeft de PvdA gestreden voor een betere samenleving voor iedereen. Het actieplan wonen heeft ervoor gezorgd dat we tegen de trend in zelf tijdens de crisis bleven bouwen. Het uitgangspunt om balans in de woningvoorraad te krijgen is meer dan gelukt. Veel inwoners kunnen zich prima zelf redden, maar er zijn ook genoeg mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Hiertoe dienden wij bijvoorbeeld een amendement in om diverse regelingen voor een grotere groep minima toegankelijk te maken. We hebben ons hard gemaakt voor de organisaties die zich bezig houden met laaggeletterdheid. Uiteindelijk begint alles met taal. Statushouders zijn opgevangen en we willen hen niet alleen een huis maar ook een thuis bieden.
Continu hebben we aandacht gevraagd voor de leefbaarheid in de wijken en buurten.
We dienden moties in om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen wat betreft het eigen risico. We hebben gepleit voor een preventieve aanpak voor onze jeugd met behulp van gezinsspecialisten, dat zien we dan ook terug in de begroting. We houden continu de vinger aan de pols als het gaat om de allerkwetsbaarste groepen in de samenleving. Zo vindt de PvdA dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en vaste garantiebanen moet scheppen en vinden we dat er geen kind in armoede op mag groeien. Daartoe zullen we in ieder geval moeten zorgen dat ouders uit de schulden blijven en om hen met beginnende schulden te helpen dienden we bij de voorjaarsnota al een motie in voor een revolving fund. Helaas is de uitwerking hiervan nog niet voor handen.
Een goede basis is natuurlijk werk. Banen creëren blijft lastig, maar zeker nu Unilever vertrekt is dit strikt noodzakelijk. Zeker jongeren moeten niet beginnen in een werkloze situatie en daarom dienden wij tijdens de voorjaarsnota het meest uitgebreide scenario van de VIS (Voedsel Innovatie School, oftewel de Food Innovation Academy, FIA) in middels amendement.

Voorzitter,


De PvdA zal zich de komende jaren onverminderd, met evenveel energie als de afgelopen periode, sterk blijven inzetten voor het verbeteren van de positie van alle Vlaardingers: jong en oud, geen baan hebben en/of extra zorg nodig hebben. Goed werk creëren voor iedereen en een vangnet voor degene die niet kan werken. Zorg dichtbij huis en toegankelijk maken en armoede de wereld uithelpen. Enkele van onze kernwaarden waar we ons al jaren voor inzetten, maar wat nu eens en te meer noodzakelijk blijkt.

Voorzitter,

De begroting. De PvdA wil allereerst het college en de ambtenaren complimenteren met deze begroting. De uitwerking van alle moties en amendementen is goed gedaan en weergegeven en is zeer prettig leesbaar. Een paar puntjes:
Samen met de CU/SGP, Leefbaar, AOV en SBV dienden wij een motie in om het onderhoud aan straten, wegen, pleinen en groenonderhoud te verhogen van sober naar basis. Dat dit teveel geld kost om in een keer te regelen begrijpen we, maar u neemt geen euro extra op t.o.v. de voorjaarsnota. Wel gaat u ineens toch weer ruim anderhalf miljoen sparen. De PVDA vindt dat er extra geld uitgetrokken moet worden voor het onderhoud, want het is vele inwoners een doorn in het oog. Daarom dienen wij een amendement in samen met CU/SGP, Leefbaar, AOV, SBV en D66 om de komende vier jaar 800.000 euro extra uit te trekken voor onderhoud aan straten, fietspaden, pleinen en groen.

Voorzitter,

Binnen het sociaal beleid valt er nog veel winst te boeken. Eigenlijk zou dit hoofdstuk ”Perspectief bieden en Ondersteunen” moeten heten. Doel van het gehele sociaal beleid is zoals u terecht schrijft het zelfredzaam maken van mensen, of in ieder geval het perspectief bieden op zelfredzaamheid en zelfstandig kunnen leven.

Voor de PvdA bestaat perspectief bieden uit een aantal elementen, zoals zorgen dat mensen aan het werk komen en wek houden, dat kinderen veilig opgroeien en kansen krijgen, en dat armoede uitgebannen wordt.

Voorzitter,

Werk. We hebben het er vaker over gehad. Voor de PvdA betekent het hebben van werk meedoen in de maatschappij. Je ontleent er eigenwaarde aan, je hebt sociale contacten en het verhoogt in grote mate je zelfstandigheid.
De PvdA is dan ook teleurgesteld dat de groei van de economie en het arbeidstekort in vele sectoren geen extra uitstroom naar banen oplevert bij Stroomopwaarts. Je zou de vraag kunnen stellen of we de afgelopen jaren wel voldoende gedaan hebben om mensen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.
Daarnaast hebben wij gehoord dat door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid een bedrag gereserveerd is voor gemeenten van een slordige €2.600.000,- t.b.v. werkgelegenheid projecten voor mensen met een uitkering. Hier mogen maximaal 25 gemeenten aan meedoen. We hebben ook gehoord dat gemeenten hier weinig aanspraak op maken.
Dat roept de volgende vragen op;
a Hebben we ons als Vlaardingen (of als MVS) aangemeld voor dit experiment en maken wij gebruik van deze gelden?
b moeten “Stroomopwaarts” en “Vlaardingen werkt” gezamenlijk niet meer activiteiten ontplooien om deze gelden in te zetten voor uitstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
Wij verwachten van het college dat ze samen met “Stroomopwaarts” en “Vlaardingen Werkt” alles in het werk gaat stellen om met gebruik van deze gelden projecten op te zetten die ten goede komen aan bijstandsgerechtigden. Bijvoorbeeld door her- en bijscholingstrajecten in te zetten.

Voorzitter,

Armoedebestrijding. Zo langzamerhand begint in Nederland het besef te ontstaan dat armoede ontwrichtend werkt en ongewenste tegenstellingen in de samenleving bevordert. In Vlaardingen leven zo’n 8.000 mensen onder het bijstandsniveau. De afgelopen jaren hebben we grote bezuinigingen door moeten voeren om onze financiën weer op orde te krijgen. Daarbij hebben we de kwetsbare groepen zoveel mogelijk ontzien maar hebben we niets extra’s kunnen doen om de armoede terug te dringen.
De raad heeft op 12 september een overzicht gekregen van alle activiteiten die de gemeente onderneemt op het gebied van armoedebestrijding. Dit is op zijn zachtst gezegd omvangrijk te noemen. Toch daalt ondanks al deze maatregelen de armoede nauwelijks. De vraag rijst dan ook: hoe effectief zijn deze maatregelen?
Afgelopen jaar heeft de PvdA een motie ingediend met als doel dat in 2025 niemand meer onder de armoedegrens hoeft te leven. Het bereiken van dat doel vergt een andere manier van kijken naar het armoedeprobleem. Beginnende schulden zullen in de kiem gesmoord moeten worden. Er zullen naar onze mening zolang het armoedeprobleem niet opgelost is ook meer initiatieven moeten komen zoals de Super van Lopik.

Voorzitter,

Nog schrijnender is de armoede onder kinderen. Zij kunnen hier zelf weinig invloed op uitoefenen maar worden wel hard geconfronteerd met de gevolgen. Kinderen moeten veilig op kunnen groeien, en ongeacht de situatie van hun ouders kansen kunnen benutten die zich voordoen. Het verbaast de PvdA dan ook dat er zo weinig gedaan wordt met de resultaten uit het rapport Kinderen in Tel.

Natuurlijk zijn we blij met de extra gezinscoaches die u voorstelt. Maar uit dit rapport blijkt dat Vlaardingen voor kinderen tot 16 jaar de op vijf na slechtste gemeente in Nederland is, voor kinderen van 0 tot 2 jaar de op drie na slechtste gemeente in Nederland en met 4.44% de op één na sterkste stijger in Nederland is op het gebied van aantal kinderen dat in armoede opgroeit.

Voorzitter, dan mogen we concluderen dat de kinderen in armoede er karig afkomen in deze begroting met alleen maar een gezinscoach, ondanks dat het college trots aankondigt dat er weer ruimte is voor investeringen in armoedebestrijding.

Daarbij wordt in het rapport aangegeven dat de stille armoede, met name onder ZZP-ers en hun kinderen, niet meegenomen is in de berekeningen, omdat zij vaak niet voorkomen in de administratie van de sociale diensten. Kortom: het probleem is nog groter dan gedacht.

Voorzitter,

Al twee keer eerder vroeg de PvdA om de berekeningen van kosten voor vaste werkplekken in verhouding tot inhuur. De PvdA heeft deze gegevens tot op de dag van vandaag niet ontvangen. Wij vinden dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven en mensen waar mogelijk zekerheid moeten bieden. Dat er kosten afgewogen worden en dat er een flexibele schil moet zijn binnen een organisatie begrijpen we, maar laat ons zien wat de meerwaarde is.Voorzitter,

Bij de verplichte indicatoren wat betreft het jeugdbeleid, zien we weer een vreemde ontwikkeling. We doen het op alle punten significant slechter dan gemeenten van gelijke grootte en als Nederland. Alleen op het punt percentage van alle jongeren dat jeugdhulp krijgt doen we het beter. Maar, is het wel “beter” om minder jongeren jeugdhulp te bieden en zit hier niet juist een oorzakelijk verband? Moet er niet juist meer hulp geboden worden als je op alle ander punten, zoals aantal jeugdigen dat werkloos is en met de reclassering te maken heeft, hoger scoort dan de anderen? We zijn benieuwd naar uw antwoord.

Voorzitter,

Een begroting met ruimte voor investeringen. Er wordt hard gewerkt aan het mooier, gezonder en leefbaarder maken van onze mooie stad. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat betekent investeren in scholing, werkgelegenheid, maar ook zorg en integratie.
Laten we alle regelingen qua armoedebestrijding evalueren en monitoren. Behouden wat werkt en investeren in betere alternatieven, opdat we armoede de wereld uithelpen. De uitvoering van onze motie revolving fund, zou wat de PvdA betreft de eerste stap moeten zijn. Samen leven in een kleurrijke stad en samen bouwen aan diezelfde stad. De initiatieven van het college in deze begroting zijn daar een goede koers voor. Een koers die de PvdA Vlaardingen volgt, maar in de toekomst uit wil bouwen, opdat de stad nog socialer en mooier zal zijn!Laatste nieuws

Eindelijk uitvoering motie "Aanpak Schuldenproblematiek" PvdA is enorm blij met de oprichting van SUN Waterweg; een noodhulpbureau.SUN staat voor Stich

Toch geen vandalisme op Begraafplaats Emaus? Vorige week hebben wij het college vragen gesteld over de aanpak van vandalisme op Begraafplaats Ema

Schriftelijke vragen over uitvoering motie "adoptie vuilcontainer" Vlaardingen, 4 december 2020Betreft: schriftelijke vragen over de uitvoering van onze mo

Schriftelijke vragen over bouwplannen Park Vijfsluizen Op 5 oktober 2020 hadden wij al een agendaverzoek ingediend om dit onderwerp te bespreken, maar om d

PvdA teleurgesteld maar vastberaden Teleurgesteld maar vastberadenZo voelden wij ons na en ook al tijdens de raadsvergaderin

PvdA verrast door besluit opvang daklozen in de Waterleidingstraat Normaal gesproken lezen wij besluiten van het college in de wekelijkse Besluitenlijst van B&W. I

De Stadsboerderij en de Heemtuin moeten open blijven ! Het huidige college heeft een begroting aan de gemeenteraad voorgesteld met veel bezuinigingen en ve

#MEERDANAPPLAUS Vlaardingse afdelingen Groenlinks, PvdA en SP steunen online zorg demonstratieHet is tij

Algemene beschouwing op de Kadernota 2020 Vanavond op 9 juli 2020 bespreekt de gemeenteraad de financiële situatie van de stad. De volgende

De maatregel van inpandige naar uitpandige afvalinzameling in de hoogbouw Naar aanleiding van signalen van een gecombineerde VvE (een combinatie van particulier woningbezit

Vragen over effecten van verdwijnen van oranje plastic containers en de GFT-cocons Naar aanleiding van allerlei signalen uit de Vlaardingse samenleving en onze eigen waarneming, hebbe

Ondersteuning aan sportverenigingen: PvdA houdt vinger aan de pols Op 30 april stelde de PvdA Vlaardingen schriftelijke vragen aan het college. Nadat de fractie een te

PvdA stelt vragen over ondersteuning aan sportverenigingen in Vlaardingen Er leven veel vragen onder de bestuurders van de sportverenigingen in Vlaardingen. Zo bleek uit een

Waarom de PvdA-fractie tegen het herstelplan stemde Afgelopen donderdag vond voor het eerst een raadsvergadering plaats via een videoverbinding. Het bel

Huisvesting arbeidsmigranten Op donderdag 30 januari 2020 besprak de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college om drie locat

Nieuwjaarsreceptie: de speech van Stefanie Solleveld, onze fractievoorzitter Op woensdag 15 januari 2020 vond onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats; een gezellige en druk be

Armoedebestrijding: motie onderzoek naar werkwijze Stroomopwaarts Vanavond staat o.a. de "Regionale Visie armoede en schulden Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020-

Beschouwing op begroting 2020-2023 Afgelopen donderdag, 7 november, werd door de PvdA Vlaardingen ingestemd met de meerjarenbegroting 2

Zeker zijn van een betaalbare woning, een kernwaarde van de PvdA De woningmarkt is oververhit, ook in onze regio.Met als gevolg, dat prijzen stijgen, zowel van

Fractievergoedingen PvdA Vlaardingen 2014 - 2018 Op donderdag 18 oktober 2019 werd tijdens de raadsvergadering een initiatiefvoorstel van fractie Boe

Motie "Adoptie Vuilcontainers" Motie Adoptie Vuilcontainers   

Bloemetje van de maand Afgelopen vrijdag was de PvdA Vlaardingen bij Van Gent Hoortoestellen om het ‘bloemetje van de maa

PvdA Vlaardingen teleurgesteld na “debat” over coalitieakkoord PvdA Vlaardingen teleurgesteld na ‘’debat’’ over coalitieakkoordDinsdagavond 28

Behandeling onderzoek Andersson naar bestuurskracht in Vlaardingen Afgelopen dinsdag besprak de raad in een ingelaste bijeenkomst het onderzoeksrapport naar de bestuur

Huisvesting maatschappelijke organisaties in Vlaardingen Deze week vernamen we, dat de gebruikers van Galgkade 3, te weten Stichting Yets Foundation, Stichti

Waterberging in bestrating bij uitvoering Mobiliteitsplan Tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag werd dan eindelijk het Actieplan Mobilit

Demonstratie op de Dam voor een socialer Nederland Afgelopen zaterdag, 10 november, was er een grote demonstratie in Amsterdam, georganiseerd door de v

Amendement VOP Lijnbaanhal De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de meerjarenbegr

Amendement evaluatie Wijkteams De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement IJsbaan De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Amendement veiligheidskosten bij evenementen De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende demeerjare

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

Principebesluit bibliotheek Twee jaar geleden heeft de PvdA Vlaardingen zich al sterk gemaakt om de bibliotheek buiten de gemee

Initiatiefvoorstel tot ondersteuning evenementen UPDATE In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is dit initiatiefvoorstel aangenomen met een ruim

Initiatiefvoorstel Ondersteuning Zomerterras Initiatiefvoorstel ondersteuning ZomerterrasIn onze vorige berichtgeving meldden

Motie Ondersteuning Zomerterras Vanavond, tijdens de raadsvergadering, zullen wij een motie indienen om op korte termijn een extra f

PvdA Vlaardingen stelt art. 36 vragen over voortbestaan Zomerterras Vandaag lazen we in het AD dat de organisatie van het Zomerterras de noodklok luidt over het voortbe

Nieuwjaarsreceptie 10 januari 2018 Stefanie Solleveld, lijsttrekker van de PvdA Vlaardingen, sprak de leden en belangstellenden toe tij

Nieuwjaarsreceptie PvdA Vlaardingen op woensdagavond 10 januari Allereerst willen wij u een gelukkig, gezond en vreedzaam 2018 toewensen.Het bestuur en

Weer vertraging in de ombouw Hoekse Lijn! Vanavond wordt er ook in de Vlaardingse gemeenteraad gesproken over (wederom!) een vertraging in de

Onze kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Afgelopen woensdag vond de ledenraadpleging van PvdA Vlaardingen plaats en werd het verkiezingsprogr

Eerlijke kansen voor alle werknemers Tijdens de behandeling van de Meerjarenbegroting, vorige week donderdag, hebben wij nog een motie in

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

Wie zit er nu te slapen in de raad? De VVD vraagt zich af, of de raad heeft zitten slapen? De VVD bedoelt te zeggen, dat zij niet

Bewoners parkeren op straat, winkelend publiek in de garages Afgelopen donderdag stond de herijking van het parkeerbeleid op de agenda van de gemeenteraadsvergad

Antwoord van B&W op onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken" Inmiddels hebben we antwoord gekregen van B&W over onze vragen over het zogenaamde "zomerlekken"

Art. 36 vragen over het zogenaamde 'zomerlekken' Aan het college van B&W van VlaardingenVlaardingen, 5 sptember 2017Vrage

Eerste lege etalage gevuld met kunst! Afgelopen zaterdag, 26 augustus was het dan zover: de eerste lege etalage is gevuld met kunst!

Motie verhogen onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groenonderhoud De stemming heeft inmiddels plaatsgevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!--------

Motie aanpak schuldenproblematiek De stemming heeft plaats gevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!-----------------

Amendement (aanpassing in de voorjaarsnota) Food Innovation Academy (FIA) De stemming heeft plaatsgevonden, en het amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en 11 stemmen

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Motie Ambachtschool Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016, dienden de PvdA Vlaardingen samen met Chri

Armoede en schulden Ik was afgelopen woensdag aanwezig bij de aftrap van de Steden-estafette: een conferentie over armoe

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Wijkschouw in het Centrum van Vlaardingen Wijkschouw in Centrum VlaardingenPvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van w

Resultaten van debat over de verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond werd langdurig gedebatteerd over de mogelijke vestiging van het op - en overslagbedrijf Coo

Debat over verkeersdrukte op de Marathonweg Vanavond tijdens de raadsvergadering op dinsdag 23 mei, zal de fractie van de PvdA Vlaardingen een d

Vaste locatie in Vlaardingen voor praktijkonderwijs FIA Gisteren werd tijdens een oriënterende raadsavond o.a. gesproken over de Food Innovation Academy (F

Wijkschouw in de VOP PvdA Vlaardingen wil graag goed op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt in de diverse wijken va

Opening Sociale Super van Lopik Gisteren was het dan zover: de opening van Super van Lopik aan de Vetteoordsekade 6 is een feit. De

Vragen aan het college over vrijstelling van onderwijs voor kinderen met een "rugzakje" Uit een onderzoek van het Ministerie van Onderwijs is gebleken dat een stijgend aantal leerplichtige

Motie: doorpakken op terugdringen jeugdarmoede Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart, heeft de fractie PvdA Vlaardingen onderstaande mot

Voortgang initiatief voor Tiny Houses Op 17 februari verscheen er een artikel in het AD, dat de initiatiefnemer om Tiny Houses in Vlaardin

Bloemetje van de maand maart Op vrijdag 10 maart hebben we het Bloemetje van de Maand uitgereikt aan de medewerkers van Vluchteli

Bloemetje van de maand februari Zaterdag 18 februari werd het bloemetje van de maand uitgereikt aan de initiatiefnemers om het plant

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Motie: sociale supermarkt De onderstaande motie is woensdag 29 juni tijdens de behandeling van het armoedebeleid unaniem aange

Artikel 36 vragen: fusie/ontvlechting bibliotheek Vragen ex art. 36 RvO:Ontvlechting/fusie bibliotheekGeacht college,In

Motie: tegemoetkoming kosten eigen risico Onderstaande motie hebben we uiteindelijk ingetrokken tijdens de begroting, omdat de wethouder een t

Amendement taal- en informatiepunt laaggeletterdheid Onderstaand amendement van de PvdA Vlaardingen is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling.

Bloemetje van de maand januari We zijn weer gestart met het bloemetje van de maand. Een keer per maand willen wij Vlaardingers in h

Motie: kunst in etalages De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 november 2016,Overwegend

TEGEN Afschaffing Kwijtschelding Op 19 november komt de Verenigde Vergadering van Delfland bij elkaar (vergelijkbaar met de Gemeenter

Bloemetje van de maand Ook deze maand reiken we het 'bloemetje van de maand' weer uit aan inwoners van Vlaardingen, die zic

Zorgen om de bibliotheek Aan het college van B&W van Vlaardingen

motie: tiny houses Op 29 juni werd onderstaande motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Vlaardingen. Op de ze