Zorgen om de bibliotheek

Aan het college van B&W van Vlaardingen
 
Vlaardingen, 24 december 2015
Vragen ex art. 36 RvO:
Raadsvoorstel over de toekomstige inrichting van het Vlaardingse bibliotheekwerk
 
Geacht college,
 
Bij de openbare besluitenlijst van 22 december 2015 troffen wij het raadsvoorstel aan over de toekomstige inrichting van het Vlaardingse bibliotheekwerk. Voor zover de PvdA wist, waren de onderhandelingen met Maassluis/Midden-Delfland, nog in volle gang. Uw voorstel is nu niet te fuseren, en de onderbouwing laat wat de PvdA betreft te wensen over. Dit raadsvoorstel roept vele vragen op, die wij graag zo spoedig mogelijk beantwoord willen zien.
  1. Tot op heden is de PvdA uitgegaan van een fusie met een andere bibliotheek. Vele mogelijke fusiepartners werden genoemd tijdens de eerste oriënterende avond, waar de scenario’s gepresenteerd werden. De onderhandelingen met Maassluis/Midden-Delfland zijn gestaakt lezen we nu. Waarom overweegt u nu geen fusiepartner meer te zoeken?
  2. Maassluis/Midden-Delfland is niet de eerste potentiële fusiepartner waarmee gesproken wordt over fusie van de bibliotheken. Als reden om niet te fuseren worden nu de hoge kosten genoemd. Hadden die niet voorzien kunnen worden?
  3. Kunt u de kosten die gemoeid gaan met de fusie nader specificeren?
  4. Kunt u aangeven waar de structurele lasten van 350.000 euro vandaan komen? Als werkzaamheden als P&O en automatisering niet meer uitgevoerd hoeven te worden door de gemeente, dan hoeven deze toch ook niet doorbelast te worden?
  5. Kunt u aangeven waarom u denkt dat een gemeentelijke organisatie beter dan een zelfstandige in staat is de bibliotheekfunctie uit te voeren?
  6. Kunt u een kostenplaatje leveren met daarin de huidige situatie en de kosten na een eventuele fusie, dus los van de incidentele kosten?
  7. Bent u er van op de hoogte dat het mogelijk is niet het voltallige personeel in één keer over te laten gaan naar de CAO Openbare Bibliotheken. Door dit later binnen de exploitatie af te handelen, kunnen frictiekosten nu bespaard worden. Waarom kiest u hier niet voor?
  8. Ondanks toezeggingen is er niet eerder in commissieverband gesproken over de invulling van het bibliotheekwerk en de mogelijke scenario’s. Kunt u aangeven waarom u hier wederom niet voor gekozen heeft?
  9. Kunt u aangeven waarom u op voorhand geen scenario’s heeft toegevoegd met een fusie?
  10. Kunt u aangeven waar de innovatie precies zit in het voorkeursmodel? Hoeveel geld is hier voor aanwezig binnen dit model en hoe gaat het ingezet worden?
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
 
Namens de fractie PvdA Vlaardingen,
Stefanie Solleveld