Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen

Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Door de verkoop van een deel van de Irado-aandelen, is er dit jaar een boekwinst gemaakt van ruim 2 miljoen euro! € 2.351.000,00 om precies te zijn.
Het college wil dit geld overhevelen naar de Algemene Reserve, maar dat willen wij niet! Alles wat met kosten en baten afvalstoffen heeft te maken, zit in een soort fonds; de egalisatiereserve, en daar moet het geld naar toe. want als er tekorten zijn, gaan de lasten voor de Vlaardingse inwoners omhoog. Nu is er dus een boekwinst, en kunnen de lasten wellicht omlaag.

Daarom dienden wij, samen met VV2000/Leefbaar Vlaardingen en AOV een amendement (= een wijzigingsvoorstel) in, om dit geld daar onder te brengen, waar het hoort!
Onderstaand treft u de volledige tekst van het amendement:

Amendement aandelenopbrengst Irado

De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 13 september 2018, behandelende de 1e
voortgangsrapportage 2018 en 2e begrotingswijziging 2018.

Constaterende dat:
Er in de voortgangsrapportage valt te lezen dat het college voornemens is de opbrengst van de
verkoop aandelen van Irado te storten in de Algemene Reserve;

Overwegende dat;
- De egalisatiereserve afvalstoffenheffing een gesloten systeem is;
- Op het moment dat er een tekort is in de reserve, de inwoners meer afvalstoffenheffing
moeten afdragen;
- Dit in de afgelopen jaren een verhoging van de heffing heeft veroorzaakt;
- De inwoners als ze de extra lasten moeten dragen, ook een voordeel zouden moeten krijgen
bij extra opbrengsten;

Besluit;
- Het positieve saldo van de verkoop van een gedeelte van de aandelen van Irado over te
hevelen naar de egalisatiereserve afvalstoffenheffing;
- Zo spoedig mogelijk te bespreken hoe we de inwoners hier van kunnen laten profiteren en
welke opgaven er in de komende jaren nodig zijn, waarvoor geld in de egalisatiereserve
gereserveerd moet worden;

En gaat over tot de orde van de dag,

Stefanie Solleveld
PvdA Vlaardingen

Raymond van Haren
VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Desiree de Jong
AOV