Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen

Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Door de verkoop van een deel van de Irado-aandelen, is er dit jaar een boekwinst gemaakt van ruim 2 miljoen euro! € 2.351.000,00 om precies te zijn.
Het college wil dit geld overhevelen naar de Algemene Reserve, maar dat willen wij niet! Alles wat met kosten en baten afvalstoffen heeft te maken, zit in een soort fonds; de egalisatiereserve, en daar moet het geld naar toe. want als er tekorten zijn, gaan de lasten voor de Vlaardingse inwoners omhoog. Nu is er dus een boekwinst, en kunnen de lasten wellicht omlaag.

Daarom dienden wij, samen met VV2000/Leefbaar Vlaardingen en AOV een amendement (= een wijzigingsvoorstel) in, om dit geld daar onder te brengen, waar het hoort!
Onderstaand treft u de volledige tekst van het amendement:

Amendement aandelenopbrengst Irado

De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 13 september 2018, behandelende de 1e
voortgangsrapportage 2018 en 2e begrotingswijziging 2018.

Constaterende dat:
Er in de voortgangsrapportage valt te lezen dat het college voornemens is de opbrengst van de
verkoop aandelen van Irado te storten in de Algemene Reserve;

Overwegende dat;
- De egalisatiereserve afvalstoffenheffing een gesloten systeem is;
- Op het moment dat er een tekort is in de reserve, de inwoners meer afvalstoffenheffing
moeten afdragen;
- Dit in de afgelopen jaren een verhoging van de heffing heeft veroorzaakt;
- De inwoners als ze de extra lasten moeten dragen, ook een voordeel zouden moeten krijgen
bij extra opbrengsten;

Besluit;
- Het positieve saldo van de verkoop van een gedeelte van de aandelen van Irado over te
hevelen naar de egalisatiereserve afvalstoffenheffing;
- Zo spoedig mogelijk te bespreken hoe we de inwoners hier van kunnen laten profiteren en
welke opgaven er in de komende jaren nodig zijn, waarvoor geld in de egalisatiereserve
gereserveerd moet worden;

En gaat over tot de orde van de dag,

Stefanie Solleveld
PvdA Vlaardingen

Raymond van Haren
VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Desiree de Jong
AOVLaatste nieuws over Overig

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k