Motie verhogen onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groenonderhoud

De stemming heeft inmiddels plaatsgevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PvdA Vlaardingen ondersteunt en is mede indiener van de motie van de ChristenUnie/SGP om het onderhoudsniveau van straten, wegen, pleinen en groenonderhoud te verhogen van 'sober' naar 'basis'

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motie verhogen onderhoudsniveau straten, wegen, pleinen en groenonderhoud

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 29 juni, 5 en 6 juli 2017, behandelend de Voorjaarsnota, R nr.
33.1;

Overwegende dat:

• De gemeente sinds langere periode het onderhoudsniveau sober aanhoudt voor onderhoud van straten,
wegen, pleinen en groenonderhoud;
• De meicirculaire een voordeel laat zien ean € 3.188.154 in 2018, € 2.923.652 in 2019 etc.
• Onze stad een impuls op het terrein van straten, wegen, pleinen en groen kan gebruiken

Spreekt zijn mening uit dat:

• Het onderhoudsnieeau van straten, wegen, pleinen en groen moet worden verhoogd naar “Basis”
• De meerkosten hiervan prima gedekt kunnen worden uit het voordeel van de meicirculaire

Verzoekt het college:

• Het onderhoudsniveau van straten, wegen, pleinen en groen te verhogen naar “Basis”;
• Te onderzoeken of mogelijke samenwerking in MVS verband kan leiden tot een meer innovatieve werkwijze;
• Deze motie te betrekken bij het opstellen van de begroting 2018 - 2021

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties:

ChristenUnie-SGP Vlaardingen    Michiel Hoogenboom

PvdA Vlaardingen                      Stefanie Solleveld

GroenLinks                               Lianne van Kalken

Vlaardingen VV2000/Leefbaar Vlaardingen     Ivana Somers-Gardenier

Algemeen Ouderen Verbond      Desiree de Jong

StadsBelangen Vlaardingen       Albert Brouwer


(foto is genomen door Vlaardingen24)