Motie: tegemoetkoming kosten eigen risico

Onderstaande motie hebben we uiteindelijk ingetrokken tijdens de begroting, omdat de wethouder een toezegging heeft gedaan hier onderzoek naar te doen. We wilden het u toch niet onthouden.

De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 en 10 november 2016;

Overwegende dat;

er voorheen een regeling vanuit de AWBZ was, die chronisch zieke mensen een tegemoetkoming betaalde voor de kosten van het eigen risico
de hoogte van het eigen risico de laatste jaren behoorlijk is gestegen
mensen met een indicatie voor langdurige zorg veelal het gehele eigen risico opsouperen


Constaterende dat;

Het eigen risico sterk op de uitgaven drukt bij een laag inkomen;
Chronisch zieken en gehandicapten geen keuze hebben wel of niet een arts te consulteren;
De wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is afgeschaft;
De huidige regelingen van ROG plus het eigen risico maar deels afdekken;
Er in 2015 bij ROG plus een positief saldo is ontstaan van 1.175.000 euro voor de drie gemeenten samen voor de voorziening tegemoetkoming meerkosten;

Verzoekt het college;

Onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het volledig vergoeden van de kosten van het eigen risico voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen en de resultaten hiervan voor te leggen aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag

Stefanie Solleveld

Gemeenteraadsfractie PvdA Vlaardingen