Motie: sociale supermarkt

De onderstaande motie is woensdag 29 juni tijdens de behandeling van het armoedebeleid unaniem aangenomen. Op de zelfde avond werd ook de motie over Tiny Houses van de PvdA Vlaardingen unaniem aangenomen.

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 29 juni 2016;

constaterende dat:

armoede kwetsbaar maakt en mensen raakt in hun waardigheid;
er jaarlijks gemiddeld per Nederlander veertig kilo voedsel wordt weggegooid;
dit voor de gemeente Vlaardingen neerkomt op een jaarlijks totaal van ruim 2.840.000 kilo (!) aan weggegooid voedsel;
gemeenten een regiefunctie hebben bij de aanpak van armoede;
de coöperatie Vlaardingen Werkt reeds een sluitend businessplan gereed heeft voor het opstarten van een sociale supermarkt in Vlaardingen;

overwegende dat:

ten behoeve van de bestrijding van armoede en de sociale uitsluiting die daarmee gepaard gaat, alle mogelijkheden moeten worden benut;
de voedselbank, ook al is de nood nog aanwezig, na 3 jaar geen ondersteuning meer biedt aan gezinnen;
een zogeheten ‘Sociale Supermarkt’, waar mensen met een beperkt budget levensmiddelen kunnen kopen tegen gereduceerde prijzen, een belangrijk en inmiddels beproefd instrument is om armoede tegen te gaan;
zo’n supermarkt de uitstraling heeft van een normale supermarkt , die voor een ieder toegankelijk is, waarmee van winkelen bij deze supermarkt geen enkele stigmatiserende werking uitgaat;
zo’n supermarkt gebruik maakt van overgebleven voorraden (binnen houdbaarheidsdata) van reguliere supermarkten, waarmee het weggooien van voedsel belangrijk wordt teruggedrongen;
een dergelijke supermarkt bij voorkeur gehuisvest moet zijn in het centrum van de stad;
in het centrum van Vlaardingen bijvoorbeeld het voormalig wijkcentrum ‘De Pijpelaar’ een thans beschikbare, geschikte tijdelijke plek (voor de duur van anderhalf jaar) zou zijn voor het huisvesten van een Sociale Supermarkt - een plek bovendien die de gemeente ook in de huidige situatie kosten geeft;
een Sociale Supermarkt werkgelegenheid genereert, die in een opstartfase twee, maar bij succes in de toekomst wellicht vijf of meer Vlaardingse uitkeringsgerechtigden, aan permanent werk zou kunnen helpen;
becijferingen van (ervarings-)deskundigen, toegespitst op de Vlaardingse situatie, laten zien dat een startkapitaal van maximaal €: 80.000 (uitgaande van de locatie Pijpelaar) al toereikend is om in Vlaardingen een Sociale Supermarkt te realiseren;

spreekt als zijn mening uit dat:

Vlaardingen moet worden verrijkt met een ‘Sociale Supermarkt’
roept het college op om:
te onderzoeken wat er voor nodig is om de coöperatie Vlaardingen Werkt in staat te stellen om (bij voorkeur, voor in eerste instantie anderhalf jaar in voormalig wijkcentrum ‘De Pijpelaar’) de start van een Sociale Supermarkt in het centrum van Vlaardingen mogelijk te maken en de raad de onderzoeksresultaten kort na het zomerreces te verstrekken.
In het onderzoek te betrekken welke budgettaire consequenties dit heeft.
En gaat over tot de orde van de dag.

Klaas Terpstra
namens de fractie PvdA Vlaardingen

Raymond van Haren
namens de fractie VV2000/Leefbaar Vlaardingen