Motie Ondersteuning Zomerterras

Vanavond, tijdens de raadsvergadering, zullen wij een motie indienen om op korte termijn een extra financiële bijdrage te kunnen leveren aan het Zomerterras.
De motie is mede ondertekend door Leefbaar Vlaardingen/VV2000, SBV, AOV, GroenLinks en ONS.Vlaardingen.
Lees onderstaand de volledige motie:

Motie Ondersteuning Zomerterras

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 25 januari 2018

Constaterende dat:
-      het Zomerterras een festival is, dat jaarlijks zo’n 39.000 bezoekers ontvangt
-      Vlaardingen zonder Zomerterras niet meer denkbaar is
-      de afgelopen 5 jaar het cultuuraanbod verschraald is als gevolg van bezuinigingen enerzijds en verdubbeling van de veiligheidskosten anderzijds
-      de organisatie van het Zomerterras alle zeilen heeft moeten bijzetten, om het evenement voort te kunnen zetten door extra inkomsten te genereren          uit sponsoring, fondsen, donaties, efficiënte exploitatie van de horeca, betaald toiletbezoek, en entreegeld te vragen voor de slotavond
-      de organisatie van het Zomerterras het evenement voort heeft kunnen zetten door te voldoen aan alle, steeds weer aangescherpte, veiligheidseisen
-      de organisatie het evenement voort heeft kunnen zetten door verschraling van het cultuuraanbod, door het schrappen van straattheater en het 4e             weekend
-      In het verleden ook een extra bijdrage door de gemeente werd betaald ad.
       € 15.000,00 voor veiligheidskosten, maar ook die bijdrage is wegbezuinigd

Overwegende dat:
-      de verschraling van het cultuuraanbod, met name het wegvallen van het straattheater, het Zomerterras veranderd heeft van een volwaardig   
       cultuurevenement voor het hele gezin naar een beperkter muziekevenement voor een kleinere doelgroep
-      dat een programmering mét straattheater een bredere doelgroep bedient (familietheater), waardoor dit zich onderscheidt van een gewoon   
       muziekfestival en daardoor impliciet bijdraagt aan de veiligheid van het evenement
-      de jaarlijks toegenomen kosten van beveiliging en materiele maatregelen onder invloed van telkens hogere eisen, niet beïnvloedbaar zijn door de
       organisatie van het Zomerterras
-      een laagdrempelig festival als het Zomerterras bijdraagt aan levendigheid en het imago van onze stad en een positief effect heeft op de lokale   
       economie van de stad

En verzoekt het college om
-      op korte termijn (komende editie zomer 2018) een bijdrage te leveren aan het Zomerterras ten bedrage van € 17.000,00 om het cultuuraanbod weer         terug te kunnen brengen naar het peil van vóór 2012, dus mét straattheater en een gevarieerd muziekprogramma  
-      en hiertoe met een raadsvoorstel naar de gemeenteraad te komen, uiterlijk in de raadsvergadering van 22 februari 2018, om een deel de reserve     
       Binnenstad en Parkeren hiervoor aan te wenden, dit alles ter verlevendiging van onze stad
-      om voor de langere termijn een meer constructieve oplossing te zoeken tezamen met de organisatie van het Zomerterras, en ruim voor de   
       behandeling van de Voorjaarsnota de raadsleden in kennis te stellen van de resultaten

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie PvdA Vlaardingen,
Stefanie Solleveld