Motie: doorpakken op terugdringen jeugdarmoede

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart, heeft de fractie PvdA Vlaardingen onderstaande motie (buiten de orde) ingediend.
Onze motie "doorpakken op terugdringen jeugdarmoede" aangenomen met 19 stemmen voor en 14 stemmen tegen. De tegenstanders van de motie vonden 'm vooral overbodig, omdat het een ondersteuning is van het huidig armoedebeleid van het college. De motie houdt echter meer in, want het vraagt ook naar een inspanning om de belemmeringen in de praktijk op te sporen en op te lossen: het gaat niet alleen om budgetten, maar ook om het beschikbare geld op de juiste plek te krijgen.

Motie:  doorpakken op terugdringen jeugdarmoede

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op  30 maart 2017

Constaterende dat:

-       Armoede ontmenselijkt;

-       Armoede, een schrijnende en ongewenste situatie is; te meer als er kinderen bij betrokken zijn;

-       In de raad van 29/30 juni 2016 het Armoedebeleid MVS is vastgesteld ter bestrijding van armoede;

-       Het armoedeprobleem onder de jeugd nog eens duidelijk naar voren is gekomen in het Rapport  ”Kinderen in Tel 2016”, waarin Vlaardingen    
        “schittert” met 12 % van de kinderen op plaats nummer 6 wat betreft landelijke kinderarmoede (…);

-       Onlangs de Sociaal Economische Raad (SER) zich nog uitsprak over jeugdarmoede en de negatieve lange termijn gevolgen daarvan;

-       Het bereik van huishoudens met een inkomen tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm ligt op 75%;

-       Van zowel professionals als cliënten gehoord wordt dat de huidige aanvraagprocedure te ingewikkeld is en dat ondersteuning daarbij van de
         Formulierenbrigade onvoldoende is en dat dit één van de oorzaken van niet gebruik is.

 

Overwegende dat:

·         Met het aantrekken van de economie er nu ook landelijk volop aandacht is voor armoede in het algemeen en jeugdarmoede in het bijzonder;

·         Er uitvoering gegeven dient te worden aan het vastgestelde beleid van de MVS raden dat armoede niet van generatie op generatie moet
          overgaan;

·         Het in MVS Armoedebeleid aangegeven kader ‘budgettair neutraal’ wat betreft ‘nieuw=oud’ volgens datzelfde beleid niet in de weg staat om
          door de raad extra budget vrij te maken indien het vastgestelde budget onvoldoende blijkt om voorzieningen te bekostigen.


Spreekt als zijn mening uit dat:

·         dat het aantal kinderen in Vlaardingen dat in armoede leeft onaanvaardbaar hoog is;


Draagt het college op:

·         In de Voorjaarsnota 2018-2022 met voorstellen te komen, eventueel voor hoger budget dan het huidige, om jeugdarmoede terug te dringen;

·         Deze voorstellen concreet zo uit te werken dat ze in administratieve zin geen belemmering vormen;

·         De inzet op communicatie over de beschikbare minimaregelingen te intensiveren met name gericht op werkenden met een laag inkomen;

·         De Formulierenbrigade door opleiding etc. beter in staat te stellen aanvragers van minimaregelingen te ondersteunen;

·         De raad ieder half jaar te informeren over de resultaten van bovenstaande ingrepen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Ilhan Althundag, Stefanie Solleveld, Klaas Terpstra en Andrea ter Veer

Fractie PvdA Vlaardingen