Motie Ambachtschool

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 november 2016, dienden de PvdA Vlaardingen samen met ChristenUnie een motie in om de haalbaarheid te onderzoeken voor de terugkeer van een ambachtsschool. De motie werd aangenomen met 30 stemmen voor (en 2 tegen)
Lees hieronder de volledige motie:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motie: Ambachtsschool Vlaardingen

De Raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 17 november 2016,

Overwegende dat;

-       Praktisch ingestelde leerlingen binnen het huidige vmbo veel theoretische kennis moeten opdoen;

-       De ambachtsschool in het verleden een goede school was om praktische kennis op te doen;

-       Het voor iedereen mogelijk moet zijn een startkwalificatie te halen, ook als je moeite hebt met leren;

Constaterende dat;

-       Vlaardingse ondernemers behoefte hebben aan goed opgeleide vaklieden;

-       De kloof tussen middelbare school en vervolgopleiding groot is;

-       We wel via bijvoorbeeld de TechNet Kring proberen basisschool leerlingen al te enthousiasmeren voor techniek, maar dit nog niet voldoende tot uiting komt in het huidige middelbaar onderwijssysteem;

Verzoekt het college;

-       in overleg te treden met schooldirecties, ondernemers, leerlingen en ouders, om te kijken wat de behoefte is aan technische vooropleidingen op middelbaar school niveau;

-       om gezamenlijk te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de basisberoepsgerichte leerweg binnen het vmbo om te vormen tot de ambachtsschool, waar praktisch ingestelde leerlingen een gedegen vakopleiding krijgen;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Christen Unie/SGP Vlaardingen                   PvdA Vlaardingen

Esther Heijndijk                                             Stefanie Solleveld