Motie aanpak schuldenproblematiek

De stemming heeft plaats gevonden, en deze motie is unaniem aangenomen!

---------------------------------------------------------------------------------

PvdA Vlaardingen heeft bestrijding van armoede hoog in het vaandel staan, en heeft afgelopen periode diverse initiatieven genomen om mensen met een kleine beurs te ondersteunen.
We zijn ons er van bewust, dat armoede en schuldenproblematiek in alle lagen van de bevolking voorkomt.

PvdA Vlaardingen wil met deze motie het ontstaan van schulden in de kiem te smoren.
Dat zal in eerste instantie betekenen, dat er investeringen moeten plaatsvinden, maar daardoor zullen miljoenen bespaard kunnen worden.
Maar wat véél belangrijker is: als iemand direct geholpen wordt, zal hij of zij beter in staat zijn het leven weer op de rails te krijgen. En de ziekmakende situatie van het hebben van schulden, kan hierdoor voorkomen worden.

De motie wordt mede ingediend door de ChristenUnie/SGP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motie aanpak schuldenproblematiek door oprichten Revolvong Fund

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 29 juni, 5 en 6 Juli 2017;

constaterende dat:
-       De schuldenproblematiek  toeneemt
-       Dat niet zo zeer de schuld zelf het grootste probleem is maar vooral de stapeling van boeterentes

overwegende dat:
-       Juist snel ingegrepen moet worden bij beginnende schuld
-       Het onwenselijk is dat schulden worden kwijtgescholden.
-       Hoe eerder ingegrepen wordt in deze problematiek hoe minder maatschappelijke kosten er aan verbonden zijn

spreekt als zijn mening uit dat:
-       Het instellen van een revolving fund voor beginnende schuldenproblematiek een adequaat middel is om problematische schulden te voorkomen
-       Het wenselijk is het fund in MVS verband op te richten

roept het college op om:
-       Een onderzoek in te stellen onder welke condities dit revolving fund ingericht kan worden, bij voorkeur in MVS verband
-       In dit onderzoek mee te nemen wat de gemeentelijke bijdrage zou kunnen zijn
-       De gemeenteraad ruim voor de begroting op de hoogte te stellen van de resultaten

En gaat over tot de orde van de dag.


Stefanie Solleveld                                                   Esther Heijndijk

PvdA Vlaardingen                                                   Fractie ChristenUnie-SGP Vlaardingen