Initiatiefvoorstel tot ondersteuning evenementen

UPDATE In de raadsvergadering van 22 februari 2018 is dit initiatiefvoorstel aangenomen met een ruime meerderheid van stemmen.
Kijk naar het filmpje op onze Facebookpagina voor een reactie van Frank Tomeï, algemeen en artistiek leider van het Zomerterras.
https://www.facebook.com/pvda.vlaardingen/videos/1885983401622398/ 

In onze laatste berichtgeving hierover, hadden wij al gemeld met een initiatiefvoorstel te komen.
Na overleg met VV2000/Leefbaar Vlaardingen en de verantwoordelijke wethouders, zijn we tot een breder voorstel gekomen. Niet alleen het Zomerterras heeft moeten bezuinigen op het cultuuraanbod tijdens het festival. Ook de organisatie van Koningsdag en bevrijdingsdag dreigt komende editie onderdelen te moeten schrappen. We hebben daarom ook overleg gehad met die organisatie.

Alles overwegende zijn PvdA Vlaardingen en VV2000/Leefbaar Vlaardingen tot onderstaand initiatiefvoorstel gekomen, dat wij donderdag 22 februari 2018 in de raadsvergadering aan de orde zullen brengen.
Op dit moment wordt overigens bij alle politieke partijen gepeild of zij dit voorstel willen medeondertekenen, om zo tot een raadsbreed voorstel te komen.
Stadsbelangen Vlaardingen, AOV en GroenLinks Vlaardingen hebben al aangegeven medeondertekenaar te willen zijn. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Initiatiefvoorstel tot ondersteuning evenementen op korte termijn, en ondersteuning evenementen structureel op langere termijn

Vlaardingen, 15 februari 2018

Aan de gemeenteraad


Welk besluit moet worden genomen?
1.    Het eerder onttrokken  bedrag ad. € 150.000,00  uit de reserve Binnenstad en Parkeren voor o.a. de ijsbaan, een nieuwe bestemming te geven ter ondersteuning van evenementen voor het evenementenseizoen 2018. Het college dit bedrag te laten verdelen over de evenementen volgens de huidige verdeelsleutel van de subsidieregelingen.
2.    Evenementen structureel ondersteunen in de toegenomen veiligheidskosten als gevolg van de toegenomen veiligheidseisen, en het college verzoeken om dit een onderdeel te laten zijn van de Voorjaarsnota 2018 en Meerjarenbegroting 2019 -2022.
3.    Het college verzoeken om op korte termijn met een raadsvoorstel te komen om € 100.000,00 van de overige gelden uit de reserve Binnenstad en Parkeren te bestemmen voor een ijsbaan en overige winteractiviteiten.

Wat is samenvattend de kern van dit voorstel?
Dit voorstel behelst enerzijds een oplossing ter ondersteuning van evenementen op korte termijn, door een bedrag ad. € 150.000,00 te onttrekken uit de reserve Binnenstad en Parkeren.
Anderzijds behelst dit voorstel een oplossing te zoeken op langere termijn, voor alle non-profit evenementen die geconfronteerd worden met toegenomen veiligheidskosten.
Tot slot wordt met dit voorstel ook gewaarborgd dat de ijsbaan en winteractiviteiten tijdig gerealiseerd kunnen worden.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?
De afgelopen jaren werden de veiligheidseisen bij evenementen aangescherpt.
Meerdere instanties stellen die veiligheidseisen vast, zoals de politie, de brandweer, DCMR, EHBO. Veiligheidseisen, waar de organisaties van evenementen geen invloed op hebben, maar wel aan moeten voldoen om hun evenement voort te kunnen zetten.
Om aan die veiligheidseisen te voldoen, moesten de organisatie investeringen doen.
Diverse organisaties geven aan, dat dit ten koste gaat van het aanbod van programmaonderdelen. Voor het Zomerterras betekent dit, dat al 5 jaar lang het straattheater is “wegbezuinigd”. En voor Koningsdag betekent dit, dat aankomende editie zonder Havenloop en beklimmen van de Kerktoren zal moeten plaatsvinden. Zomaar een greep uit de gevolgen van de beperkte financiële middelen voor diverse organisaties.
Om het straattheater tijdens het Zomerterras weer terug te krijgen, en andere organisaties te mogelijkheid te geven een kwalitatief volwaardig programma aan te bieden, is er een financiële impuls nodig om in de kosten, die de veiligheidseisen met zich meebrengen, tegemoet te komen.
Omdat evenementen geconfronteerd zijn met toegenomen veiligheidskosten, is het noodzaak hier voor organisaties van evenementen structureel een oplossing voor te zoeken. Dat betekent dat dit een onderdeel moet zijn van de Voorjaarsnota 2018 (en Meerjarenbegroting 2019-2022).
Door de oorspronkelijke reservering van o.a. de ijsbaan nu in te zetten ter ondersteuning van evenementen, zal dit weer hersteld moeten worden. Want ook al is het afgelopen winter niet gelukt om de ijsbaan te realiseren, blijft dit wel de wens voor de komende winter. Met een dergelijk voorstel wordt dat geborgd.

Welk resultaat wordt beoogd?
De organisaties van evenementen kunnen voor de edities in 2018 weer een kwalitatief volwaardig programma aanbieden en op juiste wijze voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.
In de voorjaarsnota 2018 maakt het college een voorstel om de organisaties van evenementen structureel te ondersteunen en te begeleiden bij de uitvoering van hun veiligheidsbeleid.
De ijsbaan en andere winteractiviteiten kunnen op tijd worden voorbereid en gerealiseerd.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?
Dat de veiligheidseisen en daarmede de kosten voor veiligheid zijn toegenomen, daar is iedereen wel van overtuigd. En dat daar ook een ondersteuning voor gezocht moet worden, wordt ook breed gedragen.
Waarom nu incidenteel een budget onttrekken uit de reserve Binnenstad en Parkeren? De kern van het beoogde resultaat door inzet van deze middelen is, een impuls te geven aan incidentele initiatieven en activiteiten ter versterking van de verlevendiging van de binnenstad.
Een vergelijkbaar raadsvoorstel is al tweemaal ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad; eenmaal als agendapunt bij de behandeling Voorjaarsnota 2017 en eenmaal als agendapunt in de raadsvergadering van 16 november 2017.
Op 6 juli 2017 werd ingestemd om een deel van de bestedingsreserve Binnenstad en Parkeren te besteden aan evenementen in de stad, waaronder de ijsbaan (€ 150.000,00) respectievelijk de bestrating in de stad kauwgomvrij te maken (€ 100.000,00).
Op 16 november 2017 komt het bestedingsvoorstel voor het restant van de middelen in de reserve Binnenstad en Parkeren ad. € 150.000,00. In dat voorstel wordt al onderkend, dat de huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een kritische blik bij de ondersteuning van evenementenorganisaties op het gebied van veiligheid. Maar, omdat vervolgens expliciet de veiligheid in de openbare ruimte aan de orde komt, wordt her raadsvoorstel afgewezen in de raad van 16 november 2017. Immers, de kwestie veiligheid in de openbare ruimte hoort niet thuis in zo’n raadsvoorstel.
Echter, de essentie van het bestedingsvoorstel blijft overeind staan, te weten de wens om te investeren in initiatieven en activiteiten om de levendigheid in de binnenstad te stimuleren!
Inmiddels is gebleken, dat de geplande ijsbaan niet gerealiseerd is. Als gevolg daarvan is het besteedbaar budget van de reserve Binnenstad en Parkeren op dit moment ten minste €300.000,00.
De helft van dit budget kan incidenteel onttrokken worden ter ondersteuning van evenementen in de binnenstad  en aan het Zomerterras; alles in de geest van de oorspronkelijke raadsvoorstellen, namelijk de wens om de levendigheid van de binnenstad te vergroten.
Hoewel het Zomerterras niet in de binnenstad plaatsvindt, heeft het zeker een positief effect op de verlevendiging van de binnenstad als gevolg van het feit dat bezoekers voorafgaand aan het Zomerterras de binnenstad zullen bezoeken dan wel na afloop van het evenement de stad in zullen gaan. Daarmee zal de toestroom van bezoekers naar de binnenstad vergroten.
Wat betreft de structurele oplossing voor evenementen, het volgende; omdat dit structurele uitgaven betreft, zal het college dit een onderdeel laten zijn van de Voorjaarsnota 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2022.
De organisatie voor een ijsbaan en overige winteractiviteiten zal tijdig moeten weten, of  daar budget voor is. Daarom zal het college tijdig met een voorstel moeten komen om € 100.000,00 uit de reserve Binnenstad en Parkeren te bestemmen voor een ijsbaan en overige winteractiviteiten.

Wat zijn de tegenargumenten of risico’s?
Dit voorstel behelst zowel een oplossing voor de korte termijn als ook voor de langere termijn. Tevens is er dan weer budget voor de ijsbaan en overige winteractiviteiten.

Waar moet rekening mee worden gehouden?
Financiën
Consequenties voor hoogte leenschuld
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de hoogte leenschuld
Consequenties voor risicoprofiel c.q. benodigde weerstandscapaciteit
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het weerstandsvermogen
Consequenties voor stand Algemene Reserve
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de stand Algemene Reserve


PvdA Vlaardingen         VV2000/Leefbaar Vlaardingen      Stadsbelangen Vlaardingen                       

Stefanie Solleveld         Ivana Somers                                Albert Brouwer                     AOV                            GroenLinks Vlaardingen               D'66

Desiree de Jong          Lianne van Kalken                       Koen Kegel