Initiatiefvoorstel Ondersteuning Zomerterras

Initiatiefvoorstel ondersteuning Zomerterras

In onze vorige berichtgeving meldden wij u dat wij een motie hebben ingediend tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag.
Echter, kort voorafgaand aan de vergadering, werd de motie, zoals die nu in het vorig artikel staat, aangepast. De wijziging betrof de wijze van financiering, nadat hier met de mede-ondertekenaar over gesproken was. In plaats van financiering uit de bestedingsreserve Binnenstad en Parkeren, werd aangegeven te onderzoeken of financiering mogelijk was uit het Cultuurbudget dan wel uit de Algemeen Reserve.
Tijdens de vergadering gaf het college, bij monde van wethouder Hoekstra aan, dat hij juist gelukkiger was met de oorspronkelijk motie.
Ondanks de toelichting, dat het college vrij was met een raadsvoorstel te komen om de financiering voor een eenmalige bijdrage aan het Zomerterras te regelen, werd de motie toch ingetrokken en werd dus niet in stemming gebracht.
Daarmee heeft het college geen opdracht gekregen van de raad om tot een raadsvoorstel te komen. Dát betekent dan weer, dat wij zelf met een raadsvoorstel zullen komen voor de volgende raadsvergadering.
Wij zullen een initiatiefvoorstel voorbereiden en daar zo spoedig mogelijk nader over berichten. We willen een verantwoord voorstel doen, met een goed onderbouwde financiering. En niet zomaar een greep uit de kas doen, zoals door sommige partijen tijdens de discussie werd gesuggereerd.