Bewoners parkeren op straat, winkelend publiek in de garages

Afgelopen donderdag stond de herijking van het parkeerbeleid op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.
Stefanie Solleveld, fractievoorzitter PvdA Vlaardingen, voerde hierbij het woord.

Hieronder kunt u haar bijdrage lezen, en de door PvdA Vlaardingen ingediende motie. Deze motie is mede ondertekend door VV2000/Leefbaar Vlaardingen, AOV en Stadsbelangen Vlaardingen. De motie, die oproept naar onderzoek of het mogelijk is parkeren op straat uitsluitend toe te staan aan bewoners met een bewonersvergunning en hun privebezoek, werd aangenomen met 24 stemmen voor en 10 tegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorzitter,

De PvdA Vlaardingen is blij dat de herijking van het parkeerbeleid voorligt. Wij kunnen ons zeker niet in alle aanpassingen vinden maar dat er iets moet veranderen is duidelijk. De PvdA is er van overtuigd dat ook als je in het centrum woont je je auto dichtbij huis moet kunnen parkeren. Overleggen met de garagehouders over de mogelijkheid daar als bewoner je auto in de daluren te parkeren klinkt leuk maar: een garage ligt niet altijd dichtbij huis, moet je dan 's ochtends je wekker zetten om je auto voor de opening van de winkels te verplaatsen? Ook stelt u voor de venstertijd van 20.00 naar 19.00 uur terug te zetten. Het lijkt op sponsoring van lands grootste kruidenier. Gratis parkeren als je boodschappen doet tussen 19.00 en 20.00 en bewoners die tot laat werken kunnen fluiten naar een parkeerplaats. Daar komt nog bij dat dinsdag na 18.00 uur parkeren op Schoutplein verboden is ivm de markt. Schoutplein is nu vaak een uitvalsbasis voor bewoners van veerplein, Liesveld, van riebeeckstraat en ga zo maar door.

Voorzitter we zeggen het al jaren en blijven er op aandringen. Volgens de PvdA Vlaardingen los je al deze problemen op door alleen bewoners op straat te laten parkeren en de bezoekers naar de garage te verwijzen. We doelen dan op het winkelend publiek. De maatregelen die u voorstelt voor bezoek van bewoners vinden wij een goede tendens. We begrijpen dat een onderzoek naar haalbaarheid, uitvoering en handhaving plaats zal moeten vinden en roepen u hiertoe op met onze motie parkeren.


Motie Parkeren

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 12 oktober 2017;
constaterende dat:

- Het voor bewoners van het huidige betaald parkeergebied en de VOP wijk lastig is dichtbij huis te parkeren;
- Vele centrumbezoekers op de plekken bij de huizen van deze bewoners parkeren;

overwegende dat:

- Iedereen dichtbij huis moet kunnen parkeren;
- De parkeergarage tarieven lager zijn dan de straattarieven;
- Dit laatste juist gastvij is voor de centrumbezoekers;
- Het reguleren van de parkeerdruk in de ochtend niet nodig is;

roept het college op om:

- Te onderzoeken of het mogelijk is parkeren op straat uitsluitend toe te staan aan bewoners met bewonersvergunning en hun privé bezoekers;
- Te onderzoeken wat de gevolgen zijn van een aanpassing van de venstertijden;
- De resultaten voor 1 december voor te leggen aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Stefanie Solleveld
PvdA Vlaardingen

Ivana Somers – Gardenier
VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Desiree de Jong
AOV

Albert Brouwer
Stadsbelangen Vlaardingen