Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017

Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.
Onderstaand volgt de bijdrage van onze fractie, uit monde van onze fractievoorzitter Stefanie Solleveld.

Voorzitter,

De jaarstukken 2016 liggen voor. Een jaar met 10,5 miljoen ipv de geraamde 3,4 miljoen euro rekeningresultaat. Een gedeelte hiervan wordt verklaard uit niet uitgegeven bedragen die overgeheveld worden, maar onder de streep blijft er toch zo'n 6 miljoen extra over en dat is een behoorlijk bedrag. Een bedrag dat deels wordt ingezet ter versterking van de algemene reserve en dat is een mooi resultaat. Dit maakt dat de weerstandscapaciteit verbetert en dat de solvabiliteitsratio stijgt.
De gemeente staat er beter voor.

Wat de PvdA Vlaardingen wel bevreemd. is dat de benodigde weerstandscapaciteit in de begroting 2017 op 5,3 miljoen euro werd berekend en dat u nu spreekt over een lichte stijging naar 7 miljoen. De snelle rekenaars onder ons weten echter, dat we het dan hebben over een stijging van ruim 30 procent. U geeft aan dat de toename komt door de nog bestaande risico's bij de grondexploitaties, die niet meer gedekt kunnen worden uit de reserve. Zijn die risico’s dan nog gelijk aan het verschil van 1,7 miljoen? Heeft u overwogen de reserve grondexploitaties aan te vullen, bijvoorbeeld met behulp van het rekeningresultaat van 2016?

Voorzitter,

Er is veel bereikt in het jaar 2016. Het coalitieprogramma is zo goed als voltooid. Ik noem een paar voorbeelden: de doelstelling van het actieplan wonen is bereikt, er zijn bijeenkomsten geweest om inwoners meer bewust te maken op het gebied van veiligheid, de FIA (Food Inspiration Academy) is gestart en biedt opleidingsplaatsen met baangarantie, de fusie met de bibliotheek Maassluis Midden Delfland wordt uitgewerkt en ga zo maar door. Resultaten waar de PvdA Vlaardingen trots op is!

We maken ons echter ook nog wel zorgen over een paar zaken.
We zien dat het aantal formatieplaatsen nog steeds afneemt, zoals gepland, maar tegelijkertijd stijgt de inhuur en het ziekteverzuim. Hoe ziet u de relatie tussen deze drie zaken en wat is het toekomstperspectief? Meerdere malen hebben we u gevraagd mensen die bijvoorbeeld in de groenvoorziening werken een vast contract aan te bieden ipv te werken met aanbestedingen. We begrijpen dat dit financiële zekerheid biedt voor de gemeente, maar de PvdA Vlaardingen ziet ook graag financiële zekerheid voor onze inwoners en werknemers. Hetzelfde geldt wat ons betreft voor medewerkers van Stroomopwaarts, waar de gemeente garantiebanen voor biedt. Deze zijn nog tijdelijk van aard, wat natuurlijk niet de insteek hoort te zijn en waar juist de gemeente een voorbeeldfunctie in heeft. We horen graag hoe u hier tegen aan kijkt en komen hierop terug bij de voorjaarsnota.

Voorzitter,

In het programma groen en milieu lezen we dat er zo'n 350.000 euro meer is kwijtgescholden aan afvalstoffenheffing. Echter, hogere baten afvalstoffenheffing en lagere uitvoeringskosten zorgen voor een lagere aanwending van de voorziening afvalverwijdering. Eerder is besloten de afvalstoffenheffing te verhogen, omdat de egalisatiereserve niet toereikend zou zijn. In welk perspectief moeten wij dit nu zien? Kan de heffing weer omlaag?

Voorzitter,

Passend toewijzen is ingevoerd om sterke stijging van de rijksuitgaven aan huurtoeslag tegen te gaan en huurders te beschermen tegen te hoge huurlasten. De woningcorporaties moeten bij toe te wijzen vrijkomende woningen jaarlijks aan ten minste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning verhuren onder de aftoppingsgrenzen. De PvdA vindt dit een goede tendens. Op termijn een betaalbare woning voor iedereen, dat is ons streven. Ook het bevriezen van de bovengrenzen van de huur van sociale huurwoningen past in dit beleid. We vragen ons echter wel af hoe het zit met de wachttijden; we horen veel verschillende verhalen. Wethouder heeft u hier gegevens van?

Een andere zorg. Een gezin met vier kinderen heeft maanden lang in een hotel gezeten op kosten van de gemeente, omdat zij geen woning hadden.
Wij pretenderen in het kader van Actieplan Wonen zulke goede relaties te hebben met de woningcorporaties; hoe is dit dan mogelijk? En belangrijker wat kunnen we doen om dit in de toekomst te voorkomen?

De taakstelling om in 2016 182 vergunninghouders te huisvesten is gehaald, het is zelfs gelukt 36 extra statushouders op te nemen in de Vlaardingse samenleving. Dat laatste is natuurlijk het belangrijkst. Mensen een huis bieden is mooi, maar laat het ook hun thuis zijn!

Voorzitter,

Een route-kaart voor huisartsen is opgesteld, hierin zijn zaken geregeld over doorverwijzing naar het wijkteam. De PvdA juicht dit toe en hoopt dat dit een positieve bijdrage zal leveren aan de nieuwe manier van werken en dat de kosten daarmee gedrukt kunnen worden.

We lezen dat er minder beroep wordt gedaan op een bijdrage aan cliënten in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en compensatie van het eigen risico. Bij de begroting heeft de PvdA Vlaardingen een motie ingediend met als doel te onderzoeken of we het volledige eigen risico voor bepaalde inkomens kunnen vergoeden. In het raadsmemo van 11 april lezen we de bedragen die hiermee gepaard gaan. In het licht van de voorgaande constateringen vragen we ons echter af of er minder chronisch zieken zijn of dat het promotiebeleid voor deze regeling te wensen over laat.

De impact van de decentralisaties was en is enorm. Een hele overgang voor zowel de medewerkers als de cliënten; maar de gemeente Vlaardingen heeft gezorgd voor een zachte landing. Inwoners en medewerkers beginnen hun weg te vinden in het nieuwe systeem en iedereen die zorg nodig heeft en er zelf niet uitkomt wordt geholpen, maar een aantal zaken baren zorgen. Bijvoorbeeld het feit dat er slechts 41 garantiebanen zijn gerealiseerd. Een van de peilers waar de nieuwe partcipatiewet op gebouwd is. Welke rol kan de gemeente hier verder nog in spelen? Hoeveel van die banen zijn er inmiddels gesitueerd bij de gemeente en kunnen we bijvoorbeeld ook op dit punt minder taken aanbesteden, maar laten uitvoeren door Stroomopwaarts?

Voorzitter,

Al met al heeft de PvdA Vlaardingen een positief gevoel bij de resultaten uit 2016. Her en der is er ruimte voor verbetering, maar wat moet je zonder ambities? We kijken uit naar de behandeling van de voorjaarsnota en zullen daar op een aantal zaken terugkomen.


In de eerste en tweede termijn kregen we de volgende reacties van het college:

Reactie wethouder o.a. financiën, Arnout Hoekstra
Risico's op de grondexploitaties blijken nu goed ingeschat, dus hoeft de reserve grondexploitaties niet aangevuld te worden, zeker gezien de tendens dat er veel vraag is op de woningmarkt.

Reactie wethouder o.a. Openbare ruimte, Ruud van Harten
College wil de tarieven zo lang mogelijk vlak houden; Jo-jo-effecten zijn ongewenst en er zitten nog een aantal kosten aan te komen, waarop de wethouder nu niet kan ingaan. Hij merkt wel op dat de egalisatiereserve is teruggelopen.

Wethouder o.a. organisatie, Bert van Nieuwenhuizen
Hij licht toe, dat zorgvuldige afwegingen worden gemaakt op welke wijze invulling wordt gegeven aan diverse functies binnen de gemeente... Hmmm, niet duidelijk.
Er worden daarbij financiële afwegingen gemaakt. Die wil PvdA graag precies weten, en dat zal worden toegezonden.
Daar komt PvdA Vlaardingen tijdens de voorjaarsnota op terug.

Reactie wethouder o.a. Sociaal Domein, Cees Oosterom
Mensen, die in vaste dienst zijn bij Stroomopwaarts, worden gedetacheerd bij de gemeente. Het zou voor hen dus niet uitmaken om in vaste dienst bij de gemeente te komen, maar de gemeente zou dan de begeleiding over moeten nemen. Dat is lastig om te organiseren. Maar hij ondersteunt de gedachtegang.
Aanbestedingen in het groen, zullen in de toekomst zo veel als mogelijk aan Stroomopwaarts worden aangeboden.


Op 5 en 6 juli aanstaande bespreken we de voorjaarsnota 2017: een aantal van bovenstaande zaken zal zeker wederom door ons aan de orde worden gesteld.Laatste nieuws over Overig

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k