Amendement VOP Lijnbaanhal


De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de meerjarenbegroting 2019 – 2022;

Constaterende dat:

- Er in het programma sport en recreatie als nieuwe investering 2,1 miljoen euro staat opgenomen voor de VOP lijnbaanhal;
- Er eerder 1 miljoen euro was begroot;

Overwegende dat;

- Een verhoging van het benodigde budget van ruim 200 procent wel erg fors is;

Besluit;

De tekst op pagina 45:
“Ook de invulling van de plannen voor het vervangen van de VOP lijnbaanhal (zoals locatie en omvang) inclusief de financiële doorwerking moet nog plaatsvinden. Dit wordt nog met de raad besproken.”

Te vervangen door:
“Ook de invulling van de plannen voor het vervangen van de VOP lijnbaanhal (zoals locatie en omvang) inclusief de financiële doorwerking moet nog plaatsvinden. Een keuzenotitie met verschillende varianten bijbehorende doelen en een financiële onderbouwing wordt uiterlijk 1 maart 2019 voorgelegd aan de raad.”

En gaat over tot de orde van de dag,


Stefanie Solleveld
PvdA Vlaardingen

Ivana Somers - Gardenier
VV2000/Leefbaar Vlaardingen

ONS. Vlaardingen
Ron Boers

AOV
Desiree de Jong