Amendement taal- en informatiepunt laaggeletterdheid

Onderstaand amendement van de PvdA Vlaardingen is aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling.

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 3, 9 en 10 november 2016, behandelend het raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2017 en kennisname van de Meerjarenbegroting 2018-2020, R.nr. 68.1;

Overwegende:

- dat het wiel niet opnieuw behoeft uitgevonden te worden en er reeds een goede infrastructuur en voldoende expertise is voor doorverwijzen laaggeletterden en het geven van taallessen aanwezig is/was binnen het taalhuis van de stichting Samen Schrijven;

- de drempel van het binnengaan van de bibliotheek voor de doelgroep laaggeletterden erg hoog is;

- een wijkgerichte aanpak ook in het coalitieakkoord in hoog vaandel staat;
- dat het de bedoeling is van voorliggend voorstel laaggeletterden door te verwijzen, maar dat er niets meer door te verwijzen valt als de stichting Samen Schrijven geen taallessen meer aanbiedt en het uiteindelijk wel gaat om die taallessen;

Besluit:

Voorgenomen besluit

De begroting 2017 conform vast te stellen;
Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2018-2020


te wijzigen in:

De begroting 2017 conform vast te stellen, met dien verstande dat:

ambitie 17 – Participatie ‘Inwoners doen mee’ ten aanzien van uit te voeren acties wat betreft het eerste bolletje (blz. 35) luidt als volgt:

‘In overleg met relevante maatschappelijke instellingen als stichting Aanzet en stichting Samen Schrijven instellen van de ‘Informatie- en coördinatiefunctie laaggeletterdheid’, op nader te bepalen locatie(-s) en met de intentie dit binnen de reeds bestaande subsidiegelden te financieren en de hierdoor ontstane ruimte in te zetten voor taallessen.’

Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2018-2020

En dit gewijzigde besluit op alle relevante plekken in de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 te verwerken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Stefanie Solleveld

Gemeenteraadsfractie PvdA Vlaardingen