Amendement evaluatie Wijkteams


De gemeenteraad van Vlaardingen, bijeen op 7 en 8 november 2018, behandelende de
meerjarenbegroting 2019 – 2022;

Constaterende dat:

- Er in het programma sociaal domein wordt voorgesteld de uitvoeringscapaciteit van de
wijkteams met 4,7 fte uit te breiden en dit te dekken uit de reserve sociaal domein;
- De evaluatie van de wijkteams waaruit moet blijken hoeveel fte er precies nodig is pas
medio 2019 gaat plaatsvinden;

Overwegende dat;

- De onderbouwing van de extra benodigde capaciteit in de wijkteams moet voortvloeien
uit de eValuatie;
- De reserve sociaal domein ook voor andere zaken hard nodig gaat zijn in de toekomst;

Besluit;

- De evaluatie van de wijkteams zo snel mogelijk te agenderen;
- In deze evaluatie alle gegevens vanaf 2015 mee te nemen;
- Het bedrag van 437.000 euro voor de 4,7 fte tot de uitkomsten van de evaluatie bekend
zijn te halveren;

En gaat over tot de orde van de dag,


Stefanie Solleveld
PvdA Vlaardingen

Raymond van Haren
VV2000/Leefbaar Vlaardingen

Desiree de Jong
AOV

Ingrid Wijker
SP

Erik van Pienbroek
CU/SGP

Ben Trooster
BVV

Peter Leeman
SBV

Ron Boers
ONS Vlaardingen