Amendement (aanpassing in de voorjaarsnota) Food Innovation Academy (FIA)

De stemming heeft plaatsgevonden, en het amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

AMENDEMENT raadsbesluit Registr.nr. :  1583856 R.nr. : 33.2

Voorjaarsnota 2017 - FIA

Gisterenavond heeft Stefanie Solleveld onderstaand amendement ingediend, met mede indieners D'66, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, AOV, SBV en ONS.Vlaardingen. 
Wij onderschrijven de noodzaak van een vaste locatie voor praktijkonderwijs van de FIA, omdat met deze opleiding de jeugdwerkloosheid wordt teruggedrongen en in de personeelsbehoefte van het regionale bedrijfsleven kan worden voorzien.
Twee vliegen in één klap!
Omdat in variant 3 ook een project opgezet gaat worden voor vroegtijdige schoolverlaters, heeft deze variant onze voorkeur.
Vandaar dat we dit amendement hebben ingediend.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 29 juni, 5 en 6 juli 2017, behandelende het raadsvoorstel inzake de voorjaarsnota 2017;

Overwegende dat:
-          Een MBO opleiding een grote meerwaarde heeft voor de stad;
-          Het daarom van belang is om voor deze opleiding een zo toekomstbestendig mogelijke situatie te creëren;
-          Er een groot tekort is in de regio aan werknemers met een technische opleiding op food gebied;
-          De leerlingen al bij binnenkomst op de opleiding verzekerd zijn van een baan;
-          Er ook mogelijkheden zijn om vroegtijdig schoolverlaters een opleiding en bijbehorende toekomst te bieden;
-          Als de raad kiest voor variant 3 er een extra uitstroom van 20 tot 25 leerlingen gecreëerd wordt;
-          Het verschil tussen de keuze van het college en de meest uitgebreide variant slechts eenmalig 3 ton is;

Spreekt als zijn mening uit dat;
-          De FIA een prachtige kans biedt aan vele jongeren op een gegarandeerde baan;
-          Ook vroegtijdig schoolverlaters deze kans krijgen in de meest uitgebreide versie;

Besluit;

Het conceptraadsbesluit Registr.nr. :  R.nr.: :

“het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven op basis van de Voorjaarsnota 2017 een sluitende Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 op te stellen”

als volgt aan te vullen:
-          maar bij het opstellen van deze sluitende Begroting en Meerjarenraming, in afwijking van de Voorjaarsnota 2017, uit te gaan variant 3 voor wat betreft de FIA;
-          de hiermee gepaard gaande extra kosten voor de gemeente  (à €300.000) in de op te stellen Begroting  te financieren vanuit de algemene reserve;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stefanie Solleveld
PvdA Vlaardingen

Koen Kegel
D66

Ivana Somers
VV2000 / Leefbaar Vlaardingen

Desiree de Jong
AOV

Albert Brouwer
Stadsbelangen Vlaardingen

Frans Hoogendijk
ONS.Vlaardingen