Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016

Voorzitter,

Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de impact van de vluchtelingenstroom uit Syrië. Dit vraagstuk is er nog steeds, al zijn we op een ander punt beland. Ten tijde van de begroting was de vluchtelingenstroom uit Syrië richting de AZC’s nog aanzienlijk. Inmiddels zijn er allerlei maatregelen genomen om deze mensen in de regio op te vangen en zien we de toestroom stabiliseren. Zaak om te zorgen dat de statushouders zich vanuit de AZC’s kunnen gaan vestigen, een aantal daarvan in Vlaardingen. Dat vergt aanpassing. Het is bewonderenswaardig hoe flexibel de Vlaardingers zijn. Er zijn winkels en initiatieven ontstaan om spullen in te zamelen, om de nieuwe inwoners te helpen aan huisraad. Er zijn vele vrijwilligers die taalles willen geven. Het college werkt aan nieuwe woonvormen om hier meer flexibel mee om te gaan. De PvdA vindt het ook belangrijk om te voorkomen dat er verdringing op de woningmarkt plaatsvindt van onze huidige inwoners. De PvdA wil een goed bestaan voor àlle inwoners. Daarmee bedoelen we niet alleen een dak boven je hoofd en een warme maaltijd, maar vooral het gevoel in een veilige omgeving te zijn. Zorg moet daarnaast voor iedereen toegankelijk zijn, ook als je de taal nog niet spreekt. Ieder kind moet de kans krijgen zijn talent te ontwikkelen en bovenal, niemand mag vereenzamen, iedereen moet mee kunnen draaien in de samenleving en zo niet alleen een mooi leven voor zichzelf op kunnen bouwen, maar ook mee kunnen bouwen aan onze stad.

Voorzitter,

Het college is in het kader van de inburgering van statushouders, maar gelukkig ook voor onze huidige laaggeletterde inwoners, voornemens de taken die te maken hebben met het leren van de taal onder te brengen bij de bibliotheek. Essentieel om (nog beter) mee te kunnen doen in onze samenleving. Enerzijds zijn wij blij met een centraal punt, zodat iedereen weet waar je aan moet kloppen. Anderzijds vragen we ons af hoe je laaggeletterden bereikt, die waarschijnlijk niet zo snel een bibliotheek in zullen stappen? En hoe gaan we statushouders bereiken voor wie het leren van onze taal ook uiterst belangrijk is om mee te kunnen doen in Vlaardingen, en een positieve rol te spelen? Wat zijn precies de taken van het nieuw te vormen informatiepunt en wat zijn de mogelijkheden? Wij gaan er ook hier van uit dat leren maatwerk is. U toch ook? De ideeën van het Puik plan van mevrouw Mooij en mevrouw Broek, waar zij vol enthousiasme over spraken afgelopen donderdag, stemmen de PvdA in dit kader positief. De wijken dat is waar het moet gebeuren wat ons betreft. Wij zijn benieuwd naar de resultaten van de eerste pilot en gaan daar graag met u en de dames over in gesprek.

Voorzitter,

Nu we het toch over de bibliotheek hebben: de ontvlechting. De PvdA heeft bij de behandeling van de jaarstukken al aangegeven dat wij voornemens waren bij de VJN een amendement in te dienen om de ontvlechting van de bibliotheek mogelijk te maken. In het raadsvoorstel waar het college aangeeft niet te willen gaan voor een fusie, lezen wij vele voordelen van een fusie, maar het grote nadeel zijn de achterblijvende kosten voor overhead. Dit is voor de PvdA geen reden om niet te fuseren. De voordelen van verregaande samenwerking, waar beide fusiepartners hun expertise kunnen delen is ons meer waard. Leren van elkaar, in een omgeving die juist bedoeld is om te leren, zou toch perfect zijn? Een groot voordeel is ook dat een onafhankelijke bibliotheek geld van derden kan werven. Op een bierviltje kun je uitrekenen dat dit op termijn geld oplevert, plus dat er voldoende mogelijkheden zijn om toch een extra vestiging te openen in de Babberspolder, zoals in uw originele plan. Maar voorzitter, wij begrijpen ook de zorg bij de werknemers. Natuurlijk is het ingrijpend als je ineens een andere werkgever krijgt. Het probleem blijft echter bestaan als we niet fuseren. Uiteindelijk zal het toch gebeuren. Is het niet nu met Maassluis/Midden-Delfland, dan wordt er over twee jaar wel weer naar een andere mogelijkheid gezocht. Laten we ook niet vergeten dat dit niet de eerste plannen zijn en ook dat levert veel onzekerheid op, iedere keer weer voor onze ambtenaren. Over een ding willen we heel duidelijk zijn, een fusie heeft wat de PvdA betreft niets te maken met de deskundigheid van onze medewerkers. Met alle bezuinigingen van afgelopen jaren en de inzet van onze medewerkers kon het serviceniveau gehandhaafd blijven. Voorzitter, we willen graag het amendement indienen en dragen daarin het college op onderzoek te doen naar de financiële situatie van de fusiepartner en bij gebleken geschiktheid de fusie in gang te zetten.

Voorzitter,

De PvdA is blij dat het college ruimte wil maken voor extra investeringen in de stad. Dat betekent wel dat we de komende twee jaar niet sparen, maar volgens ons levert dit op termijn meer op. Binnen het huidige financiële plaatje is het ook verantwoord. Het straatbeeld ziet er bijvoorbeeld wel erg verloederd uit op bepaalde plaatsen. U maakt de komende jaren 250.000 euro extra vrij voor straatreiniging. Er zijn veel klachten binnengekomen via de burger meester en wij zien dat natuurlijk zelf ook. Wij zijn dan ook blij dat u hier iets aan gaat doen. Een aantal jaren geleden hebben we besloten het onderhoudsniveau vast te stellen op een zes. De PvdA vraagt zich wel af of het beeld dat wij nu zien nog wel sober is? Het lijkt te zijn verslechterd. Hoe denkt u hierover?

Voorzitter,

Als er ruimte is voor extra investeringen is het ook tijd de inwoners te ontlasten. De PvdA is dan ook erg blij dat er na lange tijd van bezuinigen iets teruggedaan wordt voor de inwoners door middel van geen extra verhoging van de OZB. Onze inwoners hebben zich ingezet om de faciliteiten in de stad te behouden. Velen sprongen twee jaar geleden op de barricade omdat men een spookstad vreesde, maar zetten zich daarna in om juist dat te voorkomen en dat is wat de PvdA betreft meer dan gelukt!
Voorzitter,
De Marathonweg is één van de drukste wegen van Vlaardingen. Dit gaat in de toekomst alleen maar toenemen. U heeft €:5.000.000,= extra gekregen van de voormalige Stadsregio om de effecten van de spoortunnel te verzachten. U gebruikt dat geld niet als extra maar als enig budget voor de reconstructie van de marathonweg. In uw notie van 28 juni geeft u de verschillende mogelijkheden aan om de verkeersstroom te reguleren. Al eerder heeft u laten weten dat uw voorkeur uitgaat naar het plaatsen van stoplichten. Bent u bereid om samen met omwonenden bedrijfsleven en andere betrokkenen naar verder gaande mogelijkheden te zoeken om overlast en gezondheidsrisico’s uit te sluiten en voor zover noodzakelijk daar de bijbehorende financiën voor vrij te maken?

Voorzitter,

Wij lezen in de VJN dat de raad een signaal heeft gegeven dat de inzet van Toezicht en Handhaving flexibeler zou moeten zijn. Dat er meer mensen ingezet moeten worden tijdens de nachtelijke uren. De PvdA begrijpt dat u aangeeft dan extra mensen in dienst te willen nemen, zodat de dagtaken ook gewoon doorgang kunnen vinden en dat u mobiel cameratoezicht onderzoekt. De PvdA vraagt zich echter wel af, wat u hier precies mee denkt te gaan bereiken en hoe we dit gaan monitoren. Er wordt namelijk ook extra ingezet op preventie, maar zou dat niet de hoofdtaak moeten zijn. Als we in plaats van extra mensen bij Toezicht en Handhaving nou eens extra gezinscoaches zouden aannemen, wat zou dat dan uithalen? Zou u hiervoor gebruik kunnen maken van informatie uit andere steden?

Voorzitter,

De decentralisaties zijn gestart in het afgelopen jaar en met succes. De zachte landing, mogelijk gemaakt door onze reserve sociaal domein heeft goed uitgepakt. Dat is vooral te danken aan de inzet van de sociale wijkteams. De flinke kortingen vanuit het Rijk en het feit dat we zorg moeten blijven bieden aan diegenen met een indicatie van voor die tijd, maakt dat we een flink tekort ondervinden op de jeugdzorg. Wethouder, u gaf eerder aan dat de huisartsen ook nog niet voldoende gebruik maken van de sociale wijkteams en te snel zelf doorverwijzen. Dit zal misschien deels gewenning zijn, maar kunt u aangeven hoe u dit in de toekomst gaat voorkomen, zodat wij ons IN=UIT principe kunnen bereiken? Tot die tijd hebben we de reserve Sociaal Domein. Een reserve die door de toevoeging vanuit de jaarrekening een recordhoogte bereikt van ruim 8 miljoen euro. Ooit was deze reserve gemaximeerd op 5 miljoen euro en deze plafondhoogte zouden we bespreken, maar dit is nog niet gebeurd. Als we zien wat u het komende jaar allemaal wil gaan bekostigen uit deze reserve, hoeven we die discussie niet meer te voeren. Er blijft uiteindelijk zo’n 2,8 miljoen over en zover we nu weten hebben we een risicobuffer nodig van 1,2 miljoen. U gaat een nieuwe meting doen en wij vragen u deze aan de raad voor te leggen vóór de begrotingsbehandeling.

Voorzitter,

Er moet ons iets van het hart. We zijn blij ons amendement uit de begrotingsbehandeling terug te zien wat betreft het vernieuwend armoedebeleid. Wij vroegen hier alvast een bedrag voor te reserveren, omdat de wethouder op dat moment nog bezig was met een maatwerk plan. Wij zijn enerzijds blij met de vernieuwing, maar kunnen anderzijds toch niet echt van maatwerk spreken. Een tegemoetkoming voor zorgkosten voor iedereen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau en het verhogen naar diezelfde 120% voor de maatschappelijke participatie van kinderen. Hier lijkt toch weer een aparte doelgroep gevormd te worden. Kunt u ons nog eens vertellen wat de gedachte hierachter is en waarom u geen gehoor heeft gegeven aan de wens van de PvdA de regelingen voor iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstand ter beschikking te stellen?
Verder zien we dat er 1,3 miljoen euro wordt gereserveerd voor extra bijstandsuitkeringen en dat hiervoor 250.000 euro aan extra uitvoeringskosten door ontstaan. Is de verhouding niet een beetje zoek? Kan dit niet opgevangen worden binnen het huidige budget van SOW? Wat gaat u doen met die 250000 euro?

Voorzitter,

Bij de jaarrekening refereerde de PvdA al aan het kwijtscheldingsbeleid van Delfland dat per 1 januari 2017 al gehalveerd gaat worden. We zien hierover niets terug in de voorjaarsnota. U zult begrijpen dat er inwoners bij de gemeente aan zullen kloppen als zij de lasten niet kunnen betalen. Hoe denkt u dit op te vangen?

Voorzitter,

Koers 5: participatie en bestuur uit de VJN stemt ons zeer positief. Een kinderraad instellen en daar de raad en het college voor in te zetten, zoals beschreven in variant 1, vinden wij een goed plan. Het is tenslotte toch onze taak, om inwoners duidelijk te maken wat wij doen en waarom, en om hen te laten meedenken. Hoe kun je hier beter mee beginnen dan op zeer jonge leeftijd? Ook de campagne de burger meester heeft laten zien dat de inwoners meer dan goed weten wat onze stad nodig heeft. Ideeën zijn ontstaan, samenwerkingengsverbanden gevormd en de eerste stappen qua uitvoering zijn gezet. De PvdA vindt het fijn dat er nu een digitale en papieren versie van diezelfde stadsagenda is verschenen, zodat iedereen kan zien hoe zeer Vlaardingen leeft. Een stadsagenda waarmee we verder kunnen bouwen aan de toekomst van Vlaardingen. Verder zijn wij erg blij dat er extra geld beschikbaar wordt gemaakt om mensen met een arbeidsbeperking een baan te bieden binnen de gemeente Vlaardingen. Het aantal werkgevers vanuit het bedrijfsleven dat garantiebanen beschikbaar stelt loopt nog niet storm, dus laten wij het juiste voorbeeld geven. Goed voorbeeld doet over het algemeen goed volgen.Laatste nieuws over Overig

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k