Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017

Voorzitter,

In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimenteren met de voorliggende voorjaarsnota. Het coalitieprogramma is ten uitvoer gebracht. Doelen zijn behaald. Het belangrijkste doel, de financiële positie van Vlaardingen weer in gezond vaarwater krijgen is ook geslaagd. Dat die doelen behaald zijn, wil niet zeggen dat het college stil gaat zitten. In januari van dit jaar kwamen zij met een nieuwjaarsbrief, waar nog eens vier ambities werden uitgestippeld en waar nu hard aan gewerkt wordt, wat we terug zien in deze nota. Wij willen niet alleen het college maar ook de raad en alle inwoners complimenteren. Er wordt beter samengewerkt in de raad, het duurde misschien wat lang, maar we hebben een nieuwe burgemeester! Ook lijkt de 18-17 stemverhouding verleden tijd. Dat vinden wij prettig, want het liefst nemen wij beslissingen waar de stad Vlaardingen beter van wordt unaniem. Ook zeker de inwoners verdienen een compliment. Een compliment dat ik niet eens in woorden weet uit te drukken, maar ik ga een poging doen. Financiën in zwaar weer aan het begin van deze periode leiden tot bezuinigingen. Waar Vlaardingen een spookstad dreigde te worden stonden bewoners op en kwamen met creatieve oplossingen. Oplossingen die veel inzet van vrijwilligers vergden en velen waren bereid zich in te zetten. Vlaardingers zijn trots op hun stad en wij op hun werk!

Voorzitter,

De geluiden over de zorg in Vlaardingen zijn positief. De decentralisaties zijn goed verlopen, we zijn uitgeroepen tot gouden gemeente en we werken mantelzorgvriendelijk. Iedereen die zorg nodig heeft en daar niet zelf of middels een netwerk voor kan zorgen, wordt een helpende hand geboden. Toch maakt de PvdA Vlaardingen zich nog wel zorgen over bijvoorbeeld de participatie en eenzaamheid onder ouderen. Wij houden op deze gebieden de vinger aan de pols.

Een van de dingen die we lezen in deze nota is dat de reserve sociaal domein deels wordt afgeroomd naar de algemene reserve. Al twee maal eerder pleitten wij ervoor deze hele reserve op te laten gaan in de algemene reserve. Binnen het sociaal domein willen we werken volgens het in is uit principe, we bekostigen de zorg met het geld dat we hiervoor krijgen van het rijk. Tegelijkertijd weet iedereen dat er vele open einde regelingen zijn en inwoners die zorg nodig hebben die krijgen. Waarom dan een extra potje overhouden? De weerstandscapaciteit voor het sociaal domein gaat nu wel naar de algemene reserve. De PvdA Vlaardingen wil graag nogmaals pleiten voor transparantie en ook het resterende deel overhevelen naar de algemene reserve.

Voorzitter,

We zien veel nieuwe investeringen in de voorjaarsnota. Investeringen in de buitenruimte, die hard nodig zijn, na jaren niveau sober te hebben gehandhaafd. Investeringen in de binnenstad, die aantrekkelijker gemaakt moet worden en waar de leegstand teruggedrongen moet worden. Investeringen in onderwijs en ga zo maar door. De PvdA Vlaardingen is blij te zien dat hier weer ruimte voor is en u deze keuzes maakt. We begrijpen dat u de komende twee jaar het spaarplan on hold zet, om deze zaken, die zo nodig zijn te kunnen doen, maar dit spaarbedrag wordt wel weer terugboekt voor de nieuwe coalitieperiode. Kunt u uitleggen waarop deze keuze gebaseerd is?

Voorzitter,

Armoede is een groeiend probleem, landelijk maar zeker ook in Vlaardingen. We kwamen er niet best van af in het rapport kinderen in tel. Wat doen we nu precies aan het armoedebeleid? Er zijn zoveel regelingen dat wij door de bomen het bos niet meer zien, laat staan de inwoners. De PvdA Vlaardingen zou het prettig vinden als deze regelingen eens goed op een rijtje gezet en gecommuniceerd worden naar de doelgroep. De PvdA Vlaardingen vindt het jammer dat er geen euro extra bovenop de Klijnsmagelden wordt uitgetrokken voor armoede. Nu er weer ruimte is om te investeren, zouden wij ook willen investeren in het bestrijden van armoede. Als u ideeën heeft die geld kosten, zijn wij zeker bereid hier financiële ruimte voor te zoeken. We horen het graag van u!

Tegelijkertijd zijn wij erg blij dat de sociale aanpak Westwijk verder wordt uitgerold in Vlaardingen. Een goede manier om achter de voordeur te komen en snel in te kunnen grijpen bij schulden. Schulden hebben vaak een compleet andere grondslag zo kunnen problemen bij de kern worden aangepakt. Met betrekking tot dit onderwerp wil de PvdA Vlaardingen een motie indienen. Bij de meeste mensen beginnen schulden klein, maar omdat er geen afbetalingsregeling getroffen kan worden, of er simpelweg geen geld is om direct terug te betalen, kunnen deze schulden behoorlijk oplopen. Wij zouden graag willen dat het college onderzoekt of het mogelijk is in samenwerking met Maassluis en Schiedam een revolving fund op te zetten om die kleine schulden voor te schieten, waardoor inwoners niet in grotere problemen verzeild raken. Geen pleisters plakken, maar een structurele oplossing bieden. Aangezien u voorstelt de reserve samenwerking op te heffen, is het misschien een mooi idee deze reserve aan te wenden voor dit fund, zeker omdat wij dit graag met de drie steden willen doen.

Voorzitter,

We lezen in de voorjaarsnota dat een aantal dienstgebouwen verduurzaamd wordt. Dit lijkt de PvdA Vlaardingen een juiste koers op weg naar de zo gewenste klimaatneutrale stad, we lezen echter ook dat het bij de twee verkozen gebouwen netto geen kosten met zich meebrengt. De kapitaalslasten worden gedekt door geld dat over blijft door minder verbruik. Te mooi om waar te zijn. Wij horen graag van de wethouder of we geen versnelling kunnen aanbrengen in dit proces, zijn er meer panden waarvoor dit mogelijk is?

Voorzitter,

Een van de ambities uit de nieuwjaarsbrief is veiligheid. Het college wil jongeren op het rechte pad houden, daar het gesprek over aangaan en hen perspectief bieden. Het basketbalproject YETS en het voetbalproject in de Westwijk vindt de PvdA Vlaardingen prachtige initiatieven die goed bij de ambitie aansluiten. De overlast van jongeren in het centrum lijkt ook af te nemen, of is dit slechts schijn en verplaatst het probleem zich? We horen graag uw mening.

Voorzitter,

De herijking van het parkeerbeleid is in volle gang. Wij hopen hier op zeer korte termijn verder over te spreken, want de PvdA Vlaardingen ziet liever dat dit vandaag dan morgen geregeld is. Wij gaven het al aan tijdens de commissiebehandeling, maar de kracht van herhaling is belangrijk, dus nogmaals: bewoners parkeren op straat en bezoekers in de garage. Dat is waar de garages voor bedoeld zijn en we moeten de bewoners niet uit het oog verliezen. Ook als je in de stad woont, moet je je auto kwijt kunnen! Parkeren in de garages is veiliger en goedkoper dan op straat parkeren, dus ook nog eens gastvrij voor de bezoekers.

Ook de binnenstad is een ambitie uit de nieuwjaarsbrief. Het college wil geld uit trekken om de buitenruimte op te knappen. Dat lijkt ons een goed begin en een taak van de gemeente. Kunt u ons iets vertellen over medewerking van de vastgoedeigenaren, want wij begrijpen dat de gemeente dit niet alleen kan. Wat de PvdA Vlaardingen betreft moet de eerste focus liggen bij bewoners en winkeliers en wij gaan er dan ook vanuit dat zij betrokken worden en blijven worden bij het uitrollen van de centrumplannen.


Voorzitter,

Het komende vertrek van Unilever was een bericht waar niemand op zat te wachten. In een tijd waarin de economie net weer een beetje opkrabbelt en de werkgelegenheid toeneemt, is dit een zware slag. Voor de medewerkers en voor Vlaardingen. Niet alleen gaan er vele banen verloren, maar ook blijft er een terrein achter. We zijn blij te lezen dat de gemeente samen met Unilever, de provincie en de MRDH een intentieverklaring heeft opgesteld gericht op het terugkrijgen van een gedeelte van de werkgelegenheid. Gedeeltelijk biedt het terrein ook ruimte voor nieuwe woningbouw, wat volgens de PvdA Vlaardingen een extra impuls kan geven aan het actieplan wonen. Ook zijn wij blij dat de participatie in dit vroege stadium al geregeld gaat worden middels platformen met bedrijven en bewoners. We hopen dat dit zware verlies wordt omgezet in een kans en zijn benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen.

Ook in het kader van actieplan wonen is de PvdA Vlaardingen blij met de ontwikkeling van het centrum Westwijk. Wat een enorme impuls voor een wijk die vaak bestempeld wordt als een sociaal zwakkere wijk. Juist in deze wijk zijn verschrikkelijk veel goede bewonersinitiatieven ontstaan en de uitstraling mag daarbij horen. Is er eigenlijk wel een mooier stukje Vlaardingen, met de broekpolder als achtertuin?

Voorzitter,

De Food Innovation Academy is een feit, maar de randvoorwaarden voor een goede onderwijslocatie nog niet. Leerlingen volgen lessen op andere locaties, niet bij het bedrijf zelf en dat is nou juist het mooie aan het plan. De mogelijkheid om het geleerde direct in de praktijk te brengen. Voor academische opleidingen zijn er fondsen zat om aan te boren, maar als het om het MBO gaat is dat een stuk lastiger. Daarom vindt de PvdA het goed dat de gemeente wil gaan investeren. Een opleiding met baangarantie en goed opgeleide werknemers voor bedrijven, maar behalve dat zet het Vlaardingen ook goed op de kaart. Met 60% van de leerlingen die naar het VMBO gaan zou het juist logisch zijn dat hier meer op wordt ingezet. Wat de PvdA betreft reikt uw voorstel echter nog niet ver genoeg, als je het doet, doe het dan goed! Wij willen een amendement indienen om voor de meest uitgebreide versie te kiezen en dus ook extra mogelijkheden schapen om vroegtijdig schoolverlaters op te vangen en een kans te bieden een opleiding af te ronden en niet in een uitkering maar in een baan terecht te komen.

Voorzitter,

Wat betreft de stadsgehoorzaal volgen wij de koers van het college. In de pilotperiode hebben de medewerkers en vrijwilligers bewezen dat Vlaardingen een mooi theater heeft, met veel voorstellingen, zowel qua amateur als professioneel theater. Ook de stadsterrassen zijn niet meer weg te denken en trekken nieuw publiek. Dat de organisatie heel veel overuren draaide is een onwenselijke en niet houdbare situatie en daarom zijn we het met u eens dat er meer geld uitgetrokken moet worden om het huidige niveau te waarborgen.

Voorzitter,

Tijdens de jaarstukken kondigden wij al aan terug te zullen komen op vaste banen bij de gemeente. Schoonmakers, medewerkers in het groenonderhoud en ga zo maar door, hebben een baan die uitbesteed is. Zij zijn niet in dienst van de gemeente. Wij begrijpen dat deze flexibilisering zekerheid biedt voor de gemeente, maar willen graag ook zekerheid voor de medewerkers. Wij vragen ons ook nog steeds af of dit echt wel goedkoper is en wachten nog steeds op de gegevens die ons al twee keer zijn toegezegd, over een kosten batenanalyse naar deze materie. Wethouder kunt u ons nu uitsluitsel geven?

Voorzitter,

Een goede voorjaarsnota met ruimte voor investeringen. Er wordt hard gewerkt aan het mooier, gezonder en leefbaarder maken van onze mooie stad. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat betekent investeren in scholing, werkgelegenheid, maar ook zorg en integratie. Kinderen mogen niet de dupe worden van armoede en als we een vluchteling opnemen moeten we diegenen niet alleen een huis maar ook een thuis bieden. Samen leven in een kleurrijke stad en samen bouwen aan diezelfde stad. De initiatieven van het college in deze voorjaarsnota zijn daar een goede koers voor. Een koers die de PvdA Vlaardingen volgt en mede zal blijven bepalen.

 
Laatste nieuws over Overig

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k