Algemene beschouwingen begroting 2017

Voorzitter,

In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is, is het lastig een ommezwaai te maken. Dit geldt niet alleen voor onze inwoners maar bijvoorbeeld ook voor het ambtenarenapparaat en voor onszelf. Mensen moeten weer op elkaar kunnen leunen en zullen netwerken moeten bouwen om elkaar een helpende hand te bieden en te zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat lijkt lastig verenigbaar, maar gelukkig zien wij in onze samenleving een positieve tendens op dit gebied. Hoe kan het ook anders met zulke initiatiefrijke inwoners, die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. We zullen de kloof tussen inwoners en politiek moeten verkleinen. Niet denken in belemmeringen, maar aan de gang gaan met de initiatieven van code oranje en de inwoners op wat voor manier dan ook een plek geven in de raadszaal, zodat ze kunnen deelnemen in de besluitvorming. Inwoners die zonder last of ruggespraak, zonder politieke belangen hun kennis in kunnen brengen ten behoeve van onze mooie stad.

Voorzitter,

Allereerst zijn de complimenten aan college en ambtenaren op zijn plaats voor het opstellen van deze begroting. De moeilijke taak om rekening te houden met alle geuite wensen en bezwaren tijdens de VJN, zijn wat de PvdA betreft goed vertaald.

Voorzitter,

We zijn blij met het extra geld dat wordt uitgetrokken voor straatreiniging en met de extra toevoeging van 50000 euro voor de hotspots. Een economie die beter gaat draaien, kan wel wat extra investeringen gebruiken. Nog lang niet iedereen merkt dat in zijn eigen portemonnee. Zorgen dat de OZB niet verder verhoogd wordt, de openbare ruimte aanpakken, het zijn zaken die voor iedereen een verbetering opleveren en dat kunnen wij niet anders als toejuichen. Wij zitten echter nog wel steeds met de vraag of het niveau sober nou verhoogd zal worden, of moet daar nog een extra veegronde aan vooraf gaan? En hoe gaat u de kwaliteit van de geleverde diensten met betrekking tot het straatreinigen en onderhoud controleren?

Voorzitter,

Wij zijn blij te lezen dat er aan de wens van de PvdA gehoor wordt gegeven wat meer geld in te zetten op preventie met betrekking tot veiligheid. Of het sportproject dat u beschrijft de manier is, kunnen wij nog niet goed beoordelen. Tijdens de VJN stelden wij voor extra inzet te doen op gezinscoaches. Kunt u uitleggen waarom de keuze op dit project is gevallen en wat de voordelen zijn?

Voorzitter,

Ook al trekt de economie aan, we zien verval in de binnenstad. De leegstand groeit met de dag en dat zorgt voor een slecht winkelklimaat. De PvdA is blij dat er een binnenstadsmanager is aangenomen. Uit het onderzoek dat de heer Traats heeft laten uitvoeren komen verscheidene zaken naar voren. Als probleem wordt naast de leegstand bijvoorbeeld ook de sfeer als negatief bestempeld. Wij denken dat het één hand in hand gaat met het ander. De heer Traats heeft nog geen bedrag genoemd, maar uit zijn woorden maakt de PvdA Vlaardingen op dat er miljoenen nodig zijn aan investeringen om een goed lopende binnenstad te bewerkstelligen. Miljoenen die wij niet voor het oprapen hebben liggen, maar anderzijds zien we ook geen extra euro opgenomen in de begroting de komende jaren. Een binnenstadsmanager aantrekken, een onderzoek uitvoeren, het is prachtig, maar nu we zeker weten waar de problemen liggen, zullen we ze ook aan moeten pakken. Anders heeft de functie van de heer Traats en het onderzoek ook geen zin gehad. Graag vernemen wij op korte termijn in ieder geval wat het bedrag is dat we nodig hebben om aan de basiscondities te voldoen. Ook willen we graag aandacht vragen voor kleine projecten als bijvoorbeeld streekmarkten en het inrichten van etalages. Wij willen dan ook graag een motie indienen. De lege etalages van panden die niet gebruikt worden, zijn niet sfeer verhogend. Wij willen u oproepen onderzoek te doen of er mogelijkheden zijn deze etalages in te richten met werk van Vlaardingse kunstenaars.

Voorzitter,

Je zorgen moeten maken om zorg, is iets wat de PvdA echt niet vindt kunnen. Landelijk worden er ideeën geopperd voor een nationaal zorgfonds. Die discussie willen wij hier niet voeren. Één probleem komt specifiek naar voren, het eigen risico. Nu kunnen we gaan zitten wachten op landelijke wetgeving, maar we kunnen ook kijken wát wij op gemeentelijk niveau voor deze mensen kunnen betekenen. De PvdA maakt zich vooral zorgen om de mensen die langdurige zorg nodig hebben. Vroeger bestond hier de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voor. Deze mensen weten echter aan de voorzijde al dat zij het eigen risico opsouperen. De situaties dat mensen die dit niet kunnen bekostigen dan maar bijvoorbeeld om de dag medicijnen gaan nemen, vinden wij zeer onwenselijk.

Er zijn al wel wat tegemoetkomingen geregeld via ROG plus. Het bedrag dat je terug kunt krijgen is maximaal 225 euro al naar gelang de situatie. De PvdA zou graag het volledige eigen risico voor deze groep willen afdekken en dient een motie in om de haalbaarheid te onderzoeken.
Voorzitter,

Dan de jeugd. Er lijkt iets vreemds aan de hand te zijn. In de indicatorentabel in deze begroting, zien wij dat Vlaardingen op alle fronten slechter scoort dan landelijk. Het gaat dan om zaken als: aantal jongeren met een delict voor de rechter, achterstandsleerlingen en werkloze jongeren. Wat opvalt is dat we op één punt beter scoren dan landelijk, namelijk aantal jongeren met jeugdhulp, de PvdA Vlaardingen vraagt zich af of hier sprake is van een negatief verband en wij horen graag uw mening hierover.

Voorzitter,

Bij de ingebrachte bijdragen uit de raad lezen wij dat enkele partijen vragen stellen bij de aanpak van laaggeletterdheid. Eén van de vragen was of een centraal punt wel in de bibliotheek gevestigd moest worden, uit de begroting blijkt dat u niets met deze vraag gedaan geeft. De PvdA vraagt zich nog steeds af of de drempel niet te hoog is. Ook mevrouw Broek gaf vorige week tijdens het inspreken aan, dat de bibliotheek niet de juiste plek is. Daarbij komt dat naar onze mening een taalhuis prima kan functioneren als doorverwijspunt. Als stichting samen schrijven geen taallessen meer verzorgd, valt er überhaupt niets door te verwijzen en is er geen sprak van een taal en informatiepunt, maar van een taal en informatie eindpunt. De PvdA Vlaardingen dient een amendement in om het taal en informatiepunt niet in de bibliotheek te vestigen, maar op een andere plaats in samenspraak met stichting aanzet en stichting samen schrijven. Het geld dat hiervoor gereserveerd is in voorliggende begroting kunnen we dan inzetten voor de taallessen, waar het uiteindelijk om draait.

Voorzitter,

Wethouder Versluijs heeft gesproken over manieren van flexwonen. Helaas is het niet gelukt bij zo’n project in de regio te gaan kijken. De PvdA Vlaardingen is groot voorstander van dit project. Het samen huisvesten van urgenten door bijvoorbeeld scheiding, studenten, statushouders etc, levert wat ons betreft een belangrijke bijdrage aan de integratie van alle Vlaardingers. Graag zouden wij dit op korte termijn gerealiseerd zien worden. Wij begrijpen dat dit soort grote projecten niet in één dag van de grond komen, maar zouden we niet klein kunnen beginnen? Kunt u iets vertellen over de voortgang?

In het kader van wonen is de PvdA erg blij dat het Tiny Houses initiatief zo goed wordt opgepakt door Kris de Pee. Hij is bezig via Tiny House Nederland om Vlaardingen als initiatief gemeente op de kaart te zetten. Inmiddels zijn er al vele geïnteresseerden. Een Tiny House is een perfecte oplossing voor onder andere jongerenhuisvesting en is betaalbaar en duurzaam. Een prima voorbeeld van burgerparticipatie, waarbij de gemeente faciliteert en de inwoners uitvoeren.

Voorzitter,

Wij willen de wethouder sociaal domein vragen wat realistischer te zijn in de risico’s. Als we kijken naar de inrichtingskosten van statushouders geeft hij nu zelf ook aan dat er waarschijnlijk een deel niet terugbetaald zal worden. Kwijtschelding die al na drie jaar plaatsvindt, draagt hier niet aan bij. Misschien is het logischer de DUO regeling te volgen en na 15 jaar pas kwijt te schelden, waarbij er tijdens die 15 jaar naar hoogte van het inkomen in ieder geval altijd iets terugbetaald wordt. Wij horen graag wat u hiervan vindt.

Voorzitter,

De PvdA is blij dat het amendement omtrent de fusie/ontvlechting van de bibliotheek is aangenomen. Een memo is onze kant opgekomen, waarin de wethouder meldt dat er een bedrijf is aangetrokken om het due diligence onderzoek te verrichten. Wij vinden het jammer dat deze resultaten niet voor de begrotingsbehandeling binnen zijn, maar gaan er van uit dat er geen spreekwoordelijke lijken uit de kast komen en zien uit naar een intensieve en vruchtbare samenwerking tussen de bibliotheken.

Voorzitter,

Al met een al een mooie begroting. Een begroting waarin naar voren komt dat er weer ruimte is voor noodzakelijke investeringen. Een weerstandsvermogen dat nog maar 5,3 miljoen hoeft te zijn en dat kunnen we opvangen met slechts de algemene reserve en de leenschuld neemt ook nog af. Dat stemt positief. Vlaardingen verkeerd in beter vaarwater, vaarwater waarin wij koers moeten houden en wat de PvdA Vlaardingen betreft nog steeds samen aan zet zijn.Laatste nieuws over Overig

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2016 Voorzitter,Afgelopen begroting begonnen de algemene beschouwingen van de PvdA met de imp

Algemene beschouwingen begroting 2017 Voorzitter,In een samenleving en tijdperk waar individualisering steeds meer aanwezig is

Behandeling Jaarstukken 2016 tijdens gemeenteraadsvergadering 22 juni 2017 Vanavond werden de Jaarstukken 2016 behandeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Onderstaand

Algemene Beschouwingen PvdA Vlaardingen op de Voorjaarsnota 2017 Voorzitter,In de eerste plaats wil de PvdA Vlaardingen het college complimentere

Algemene beschouwing Meerjarenbegroting 2018-2021 Vanavond wordt de bespreking Meerjarenbegroting 2018-2021 voortgezet in de gemeenteraad, nadat vorig

PvdA Vlaardingen over het rompakkoord Vanavond werd het rompakkoord door de formateurs aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.D

PvdA Vlaardingen voelt wethouder Hoekstra aan de tand Wethouder Hoekstra informeert gemeenteraad veel te laat over nieuwe financiële situatie

Opbrengst aandelenverkoop Irado moet naar egalisatiereserve Afvalstoffen Tijdens de raadsvergadering vanavond, wordt o.a. gesproken over de 1e voortgangsrapportage 2018. Doo

Raadsprogramma aangenomen zonder raadspleging Vlaardingse inwoners, ondernemers en organisaties Afgelopen donderdag stond het Raadsprogramma op de agenda; het Raadsprogramma is een lange termijn a

Algemene Beschouwing Meerjarenbegroting 2019-2022 Hieronder kunt u de bijdrage van PvdA Vlaardingen op de Meerjarenbegroting 2019-2022 lezen.U k